Ktl-icon-tai-lieu

VƯƠNG TRIỀU NGUYỄN VÀ TRÁCH NHIỆM MẤT NƯỚC

Được đăng lên bởi Nhím Ngu Ngơ
Số trang: 21 trang   |   Lượt xem: 939 lần   |   Lượt tải: 2 lần
VƯƠNG TRIỀU NGUYỄN VÀ TRÁCH NHIỆM MẤT NƯỚC
Vương triều Nguyễn – một vương triều cuối cùng trong lịch sử chế độ phong kiến
Việt Nam tồn tại trong một khoảng thời gian không dài nhưng đã để lại nhiều dấu ấn phức
tạp, đặt ra hàng loạt vấn đề khó giải đáp. Từ trước đến nay đã có 11 hội thảo khoa học lớn
nhỏ, từ cấp quốc tế, quốc gia và địa phương bàn về chúa Nguyễn và vương triều Nguyễn.
Nhiều nhà nghiên cứu đã đổ bao công sức và thời gian để tìm tòi, phát hiện, có được đánh
giá chân thực, khách quan về vương triều này. Tầm quan trọng và tính phức tạp của vấn đề
triều Nguyễn nói chung và trách nhiệm của triều Nguyễn trong việc để mất nước nói riêng
cũng được phản ánh sâu sắc trong học tập và giảng dạy lịch sử ViệtNam.
Có thể nói, vương triều Nguyễn và những chính sách, hành động của nó đã chịu rất nhiều
phán xét. Bởi lẽ, ra đời, tồn tại và diệt vong trong khoảng thời gian có nhiều bước ngoặt
trong lịch sử ViệtNam. Bước ngoặt của sự kết thúc vương triều Tây Sơn nhiều tiến bộ, triều
đại có khuynh hướng mở ra nhiều vận hội cho sự phát triển dân tộc. Bước ngoặt của một
dân tộc tự chủ, được sống trên một đất nước độc lập sang một thời kỳ bi thảm của lịch sử
mất nước, của thân phận nô lệ. Bước ngoặt của một kỷ nguyên mới, đất nước độc lập, tự do
năm 1945. Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhân dân ta đã đạp tan ách nô
dịch của chủ nghĩa thực dân, phát xít và lật đổ sự trị vì của cái “xác chết” được ướp bởi
thực dân Pháp và thế lực phản động. Hơn nữa thời kì đất nước độc lập dưới sự thống trị của
triều Nguyễn cũng đan xen những cái tiến bộ và hạn chế, những mảng đen trắng không rõ
ràng.
Triều Nguyễn được thành lập sau khi đánh bại triều Tây Sơn, trong hoàn cảnh đất nước và
thế giới có nhiều biến đổi. Với tư cách là một nhà nước độc lập, làm chủ một vùng lãnh thổ
từ ải Nam Quan cho đến mũi Cà Mau, nhà Nguyễn trong nửa đầu thế kỉ XIX đã thiết lập một
hệ thống cai trị từ trung ương đến địa phương với các chính sách đối nội, đối ngoại…theo
nguyên tắc tập trung mọi quyền hành vào tay Hoàng đế và củng cố quyền lực của vương
triều.
Vào nửa đầu thế kỉ XIX, nhà Nguyễn ra sức phục hồi nền kinh tế trên cơ sở coi trọng ruộng
đất và sản xuất nông nghiệp. Tuy nhiên trong giai đoạn suy tàn của chế độ phong kiến,
nhiều chính sách của nhà Nguyễn không còn ý nghĩa tích cực, làm cho nền kinh tế vốn đã
trì trệ lại càng thêm bế tắc, đời sống nhân dân lâm vào tình trạng khốn cùng. Mâu thuẫn
xã hội dưới thời Nguyễn ngày càng gay gắt dẫn đến sự bình nổ của hàng loạt cuộc khởi
ngh...
VƯƠNG TRIỀU NGUYỄN VÀ TRÁCH NHIỆM MẤT NƯỚC
Vương triu Nguyn – mt vương triu cui cùng trong lch s chế đ phong kiến
Vit Nam tn ti trong mt khong thi gian không dài nhưng đã đ li nhiu du n phc
tp, đt ra hàng lot vn đ khó gii đáp. T trưc đến nay đã có 11 hi tho khoa hc ln
nh, t cp quc tế, quc gia và đa phương bàn v chúa Nguyn và vương triu Nguyn.
Nhiu nhà nghiên cu đã đ bao công sc và thi gian đ tìm tòi, phát hin, có được đánh
giá chân thc, khách quan v vương triu này. Tm quan trng và tính phc tp ca vn đ
triu Nguyn nói chung và trách nhim ca triu Nguyn trong vic đ mt nước nói riêng
cũng được phn ánh sâu sc trong hc tp và ging dy lch s VitNam.
Có th nói, vương triu Nguyn và nhng chính sách, hành đng ca nó đã chu rt nhiu
phán xét. Bi l, ra đi, tn ti và dit vong trong khong thi gian có nhiu bước ngot
trong lch s VitNam. Bước ngot ca s kết thúc vương triu Tây Sơn nhiu tiến b, triu
đi có khuynh hướng m ra nhiu vn hi cho s phát trin dân tc. Bước ngot ca mt
dân tc t ch, được sng trên mt đt nước đc lp sang mt thi kỳ bi thm ca lch s
mt nước, ca thân phn nô l. Bước ngot ca mt k nguyên mi, đt nước đc lp, t do
năm 1945. Dưới s lãnh đo ca Đng Cng sn Vit Nam, nhân dân ta đã đp tan ách nô
dch ca ch nghĩa thc dân, phát xít và lt đ s tr vì ca cái “xác chết” được ướp bi
thc dân Pháp và thế lc phn đng. Hơn na thi kì đt nước đc lp dưới s thng tr ca
triu Nguyn cũng đan xen nhng cái tiến b và hn chế, nhng mng đen trng không rõ
ràng.
Triu Nguyn được thành lp sau khi đánh bi triu Tây Sơn, trong hoàn cnh đt nước và
thế gii có nhiu biến đi. Vi tư cách là mt nhà nước đc lp, làm ch mt vùng lãnh th
t i Nam Quan cho đến mũi Cà Mau, nhà Nguyn trong na đu thế k XIX đã thiết lp mt
h thng cai tr t trung ương đến đa phương vi các chính sách đi ni, đi ngoi…theo
nguyên tc tp trung mi quyn hành vào tay Hoàng đế và cng c quyn lc ca vương
triu.
Vào na đu thế k XIX, nhà Nguyn ra sc phc hi nn kinh tế trên cơ s coi trng rung
đt và sn xut nông nghip. Tuy nhiên trong giai đon suy tàn ca chế đ phong kiến,
nhiu chính sách ca nhà Nguyn không còn ý nghĩa tích cc, làm cho nn kinh tế vn đã
trì tr li càng thêm bế tc, đi sng nhân dân lâm vào tình trng khn cùng. Mâu thun
xã hi dưới thi Nguyn ngày càng gay gt dn đến s bình n ca hàng lot cuc khi
nghĩa nông dân rng ln, làm cho tình hình xã hi ngày càng ri ren, phc tp.
VƯƠNG TRIỀU NGUYỄN VÀ TRÁCH NHIỆM MẤT NƯỚC - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
VƯƠNG TRIỀU NGUYỄN VÀ TRÁCH NHIỆM MẤT NƯỚC - Người đăng: Nhím Ngu Ngơ
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
21 Vietnamese
VƯƠNG TRIỀU NGUYỄN VÀ TRÁCH NHIỆM MẤT NƯỚC 9 10 797