Ktl-icon-tai-lieu

Xã hội học

Được đăng lên bởi phungtrang1510-gmail-com
Số trang: 240 trang   |   Lượt xem: 4526 lần   |   Lượt tải: 10 lần
BÀI GIẢNG MÔN

XÃ HỘI HỌC ĐẠI CƯƠNG

Tài liệu tham khảo







H. Kromrey; Nghiên cứu Xã hội học thực nghiệm,
Nhà xuất bản Thế giới, 1999.
Giáo trình quản lý xã hội, Nhà xuất bản Khoa học
kỹ thuật, Hà Nội, 2000.
Mai Huy Bích, Xã hội học gia đình, Nhà xuất bản
Khoa học xã hội, 2003.
Tony Bilton, Kenvin Bonnett, Philip Jones, Michelle
Stanworth, Ken Sheard và Andrew Webster, Nhập môn xã
hội học, Nhà xuất bản Khoa học xã hội, 1993.
Emile Durkheim, Các nguyên tắc của phương pháp xã hội
học, Nhà xuất bản Khoa học xã hội Hà Nội, 1993.

Tài liệu tham khảo







Phạm Tất Dong và Lê Ngọc Hùng (chủ biên), Xã hội
học, Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội, 1997
G. Endrweit và G. Trommsdorff, Từ điển xã hội học,
Nhà xuất bản Thế Giới, 2002.
Nguyễn Minh Hoà (biên dịch), Xã hội học nhập môn,
Nhà xuất bản Giáo dục Hà Nội, 1995.
Bùi Thanh Long (chủ biên), Giáo trình Xã hội học Đại
cương, Phân viện Hà Nội - Học viện Chính trị Quốc gia
Hồ Chí Minh, 2000.
Lê Ngọc Hùng, Lịch sử và lý thuyết xã hội học, Nhà
xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội, 2002

Tài liệu tham khảo








Phan Trọng Ngọ (chủ biên), Xã hội học Đại cương, Nhà
xuất bản Chính trị Quốc Gia Hà Nội, 1997.
Nguyễn Xuân Nghĩa, Nhập môn xã hội học, Nhà xuất
bản Khoa học xã hội, 1993
Phạm Văn Quyết và Nguyễn Quý Thanh, Phương pháp
nghiên cứu xã hội học, Nhà xuất bản Đại học Quốc gia
Hà Nội, 2001.
Trần Hữu Quang biên soạn, Bài giảng xã hội học truyền
thông, Đại học Mở Bán công Thành phố Hồ Chí Minh,
1997.
T.Scheafer, Xã hội học, Nhà xuất bản Thống kê, 2003

Tài liệu tham khảo







Trần Thị Kim Xuyến (chủ biên), Nhập môn xã hội học,
Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội, 2002.
Chung Á và Nguyễn Đình Tấn, Nghiên cứu Xã hội học,
Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia, 1997.
Trịnh Duy Luân, Xã hội học đô thị, Nhà xuất bản Khoa
học xã hội, 2004.
Therese L. Baker (sách tham khảo), Thực hành nghiên
cứu xã hội, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Hà Nội,
1998.
Tống Văn Chung, Xã hội học nông thôn, Nhà xuất bản
Đại học Quốc gia Hà Nội, 2001.

Mục tiêu môn học




Qua môn học giúp học viên hiểu được các kiến thức
cơ bản về đối tượng, chức năng, nhiệm vụ, lịch sử
hình thành và phát triển của xã hội học trên thế giới
cũng như ở Việt Nam.
Thông qua môn học giúp học viên hiểu được một số khái
niệm cơ bản của xã hội học bao gồm: xã hội hóa, hành
động xã hội, bất bình đẳng xã hội, phân tầng xã hội, di
động xã hội, cơ cấu xã hội, thiết chế xã hội và giới thiệu
tổng quát về các lý thuyết tiếp cận trong nghiên cứu xã hội...
BÀI GIẢNG MÔN
XÃ HỘI HỌC ĐẠI CƯƠNG
Xã hội học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Xã hội học - Người đăng: phungtrang1510-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
240 Vietnamese
Xã hội học 9 10 626