Ktl-icon-tai-lieu

xã hội học đại cương

Được đăng lên bởi Lệ Nguyễn Đăng
Số trang: 22 trang   |   Lượt xem: 2461 lần   |   Lượt tải: 0 lần
1.XH học là gì? Trình bày đối tượng nghiên cứu của XH học và mqhệ giữa XH học với các
KH XH khác.
A. xã hội học là gì?
#KháI niệm:
- xét về mặt thuật ngữ, nhiều nhà nghcứu cho rằng XH học bằng SocietaS ( gốc la tinh) và
LogoS( gốc hi laS) có nghĩa là học thuyết trên n/c . Như vậy xhh được hiểu là học thuyết về
XH, nghcứu XH.
- Xét về mặt ls, Auguste Conte (1798-1857-pháp) đã công khai sinh ra môn KH về các qluật
cùa xh với tên gọi là “XHH”. Theo đó xxh được mô tả như 1 hệ thống hoàI chỉnh có cấu trúc
xđ (các tập hợp, nhóm, tổng hợp..) được tổ chức và vận hành theo các thiết chế, luôn vận đg,
biến đổi có tính ql. Sao đó các nhà xhh khác đã p/triển, n/cứu các vấn đề trong đ/s xh làm cho
xhh ngày càng p/tr và phong phú hơn.
- Ngày nay, xhh được đinh nghĩa như sau: xhh là 1 KH thuộc các KH xh chuyên n/c các ql ,tinh
ql ,các đ/đIểm, các tính chất, các cơ chế nảy sinh, vận/đ, biến đổi và mqhệ giữa con người và
con người.
- Theo 1số nhà xhh Xô Viết trước đây thì xhh Mác Xít là KH về các ql phổ biến và đặc thù cùa
sự v/đg và p/triển cùa các hệ thống xh x/định; là KH về các cơ chế h/đ và các h/thức biểu hiện
cùa ql đó trong h/đ cùa các cá nhân, tập đoàn xh, g/c,d/tộc.
B. đối tượng n/cứu cùa xhh.
- ĐTNC cùa xhh là xh loàI người trong đó các QHXH (ttxh) được biểu hiện thông qua các
hành vi xh giữa người và người hay nói 1 cách khác là n/c mqh hữu cơ, sự a/h lẫn nhau, qhệ
biện chứng giữ 1 bên là con người với tư cách cá nhân, nhóm…và 1 bên là xh với tư cách là hệ
thống xh, cơ cấu xh.
- Nói 1 cách hình ảnh ,vấn để k phảI là ở chỗ làm cho con người và xh ngày càng xa nhau hay
nhập lạI làm 1 về mặt lí luận và p/p luận xhh vấn đề là làm sao chỉ ra ql, tính ql, thuộc tính,
đ/đIểm cũng như cơ chế ,hình thức,đk cùa sự hình thành ,v/đ và p/triển mqh tắc động qua lạI
giữa con người và xh.
- Xét trong tiến trình p/ triển cùa xhh, các vấn đề kép: “con người-xh”, “hành động xh-cơ cấu
xh”, “vĩ mô-vi mô”, “chủ quan-kquan”, “chủ thể-khách thể”, “tự nhiên-xh”…là trọng tâm trong
n/c xhh.
- Có thể nói ĐTNC của xh nói 1 cách kháI quát là hành vi xh của con người . chúng ta chỉ có
thể hiểu rõ h/vi xh trên cơ sở làm rõ được mối tỷ quan giữa người-người trong các nhóm trong
cộng đồng xh dựa trên các dấu hiệu đặc trưng. đồng thời xhh n/c sự tương tắc giữa các nhóm
và các cộng đồng xh khác nhau để phát hiện ra tính ql chi phối các qhệ, các mối liên hệ tạo
thành hệ thống tổng thể, hoàn chỉnh của xh.
c. Quan hệ giữa xhh với các KH khác.
# Quan hệ giữa xhh và triết học.
- Triết học là KH n/c ql...
1.XH học gì? Trình bày đối tượng nghiên cứu của XH học mqhệ giữa XH học với các
KH XH khác.
A. xã hội học là gì?
#KháI niệm:
- xét về mặt thuật ngữ, nhiều nhà nghcứu cho rằng XH học bằng SocietaS ( gốc la tinh)
LogoS( gốc hi laS) nghĩa học thuyết trên n/c . Như vậy xhh được hiểu học thuyết v
XH, nghcứu XH.
- Xét về mặt ls, Auguste Conte (1798-1857-pháp) đã công khai sinh ra môn KH về các qluật
cùa xh với tên gọi “XHH”. Theo đó xxh được tả n 1 hệ thống hoàI chỉnh cấu trúc
(các tập hợp, nhóm, tổng hợp..) được t chức vận hành theo các thiết chế, luôn vận đg,
biến đổi tính ql. Sao đó c nxhh khác đã p/triển, n/cứu các vấn đề trong đ/s xh làm cho
xhh ngày càng p/tr và phong phú hơn.
- Ngày nay, xhh được đinh nghĩa như sau: xhh là 1 KH thuộc các KH xh chuyên n/c các ql ,tinh
ql ,các đ/đIểm, các tính chất, các chế nảy sinh, vận/đ, biến đổi mqhệ giữa con người
con người.
- Theo 1số nhà xhh Xô Viết trước đây thì xhh Mác Xít là KH về các ql phổ biến và đặc thù cùa
sự v/đg p/triển cùa các hệ thống xh x/định; KH về các chế h/đ các h/thức biểu hiện
cùa ql đó trong h/đ cùa các cá nhân, tập đoàn xh, g/c,d/tộc.
B. đối tượng n/cứu cùa xhh.
- ĐTNC cùa xhh xh loàI người trong đó các QHXH (ttxh) được biểu hiện thông qua các
hành vi xh giữa người người hay nói 1 cách khác n/c mqh hữu cơ, sự a/h lẫn nhau, qhệ
biện chứng giữ 1 bên là con người với cách cá nhân, nhóm…và 1 bên là xh với tư cách là hệ
thống xh, cơ cấu xh.
- Nói 1ch hình ảnh ,vấn để k phảI chỗ làm cho con người xh ngày càng xa nhau hay
nhập lạI làm 1 về mặt luận p/p luận xhh vấn đề làm sao chỉ ra ql, nh ql, thuộc nh,
đ/đIểm cũng như chế ,hình thức,đk cùa sự nh thành ,v/đ p/triển mqh tắc động qua lạI
giữa con người và xh.
- Xét trong tiến trình p/ triển cùa xhh, các vấn đề kép: “con người-xh”, “hành động xh-cơ cấu
xh”, “vĩ mô-vi mô”, “chủ quan-kquan”, “chủ thể-khách thể”, “tự nhiên-xh”…là trọng tâm trong
n/c xhh.
- thể nói ĐTNC của xh nói 1 cách kháI quát hành vi xh của con người . chúng ta chỉ
thể hiểu h/vi xh trên sở làm được mối tỷ quan giữa người-người trong các nhóm trong
cộng đồng xh dựa trên các dấu hiệu đặc trưng. đồng thời xhh n/c s tương tắc giữa các nhóm
c cộng đồng xh khác nhau để phát hiện ra tính ql chi phối các qhệ, các mối liên hệ tạo
thành hệ thống tổng thể, hoàn chỉnh của xh.
c. Quan hệ giữa xhh với các KH khác.
# Quan hệ giữa xhh và triết học.
- Triết học là KH n/c ql quan trọng nhất của tự nhiên, xh và tư duy. Qhệ giữa xhh & triết học là
qh giữa KH cụ thể với thế giới quan KH.Triết học M-LN nền tảng thế giới quan, sở
1
xã hội học đại cương - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
xã hội học đại cương - Người đăng: Lệ Nguyễn Đăng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
22 Vietnamese
xã hội học đại cương 9 10 178