Ktl-icon-tai-lieu

Xã hội học đại cương

Được đăng lên bởi Như Phạm
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 1033 lần   |   Lượt tải: 0 lần
13

Xã hội học, số 1 - 2009

CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN PHÂN TẦNG XÃ HỘI
NGUYỄN ĐÌNH TẤN
1. Sự tác động của kinh tế thị trường và hội nhập kinh tế quốc tế đến phân
tầng xã hội
a. Kinh tế thị trường tác động đến phân tầng xã hội (PTXH)
Hơn 20 năm đổi mới, đất nước ta đang trong quá trình chuyển đổi mạnh mẽ từ
một nền kinh tế tập trung quan liêu, bao cấp sang nền kinh tế thị trường định hướng
Xã hội chủ nghĩa. Nền kinh tế thị trường đang dần hình thành với đầy đủ bản chất và
đặc trưng của nó, được điều tiết bởi những quy luật khách quan như quy luật cung cầu, quy luật giá trị, quy luật cạnh tranh và quy luật lưu thông tiền tệ... Các quy luật
này không chỉ tác động, điều chỉnh các hoạt động kinh tế mà còn tác động trực tiếp
đến mọi vùng thành thị, nông thôn, mọi lĩnh vực trong đời sống và hoạt động của
con người.
* Kinh tế thị trường với mục tiêu tối thượng của nó là hiệu quả kinh tế đã
tác động trực tiếp đến PTXH, phân hoá giàu nghèo
Trong kinh tế thị trường, những cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp, người sản
xuất... càng hoạt động có hiệu quả, mang lại lợi ích cho bản thân, cho cộng đồng
càng nhiều thì càng có điều kiện thuận lợi để phát triển, càng được xã hội tôn trọng,
đánh giá cao, được tôn vinh. Những cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp, người sản xuất
hoạt động không có hiệu quả, lãng phí nhân lực, của cải, tiền bạc của nhân dân sẽ bị
phá sản, bị xã hội coi thường, lên án.
* Kinh tế thị trường mà đặc trưng nổi bật là cạnh tranh gay gắt tất yếu dẫn
tới PTXH, phân hoá xã hội
Trong kinh tế thị trường, sự tồn tại hay phát triển của mỗi cá nhân, mỗi nhóm
xã hội là do chính bản thân họ quyết định. Trong quá trình cạnh tranh đó, cạnh tranh
bằng trí tuệ là sự cạnh tranh quyết liệt nhất và tạo ra sự phát triển bền vững nhất. Ai
có trí tuệ sẽ có cơ hội tồn tại và phát triển nhanh hơn, bền vững hơn, có cơ hội tìm
kiếm công ăn, việc làm, thu nhập, nâng cao mức sống tốt hơn. Ai không có tri thức,
trí tuệ sẽ khó có công ăn việc làm ổn định và thu nhập cao. Người có tri thức, kinh
nghiệm, có tay nghề cao sẽ loại người có tay nghề thấp ra khỏi cuộc chơi. Cơ chế thị
trường tạo ra cơ hội bình đẳng cho mọi người trong cuộc cạnh tranh. Nhưng cơ hội
đó chỉ có thể được phát huy một khi có những người có năng lực vận dụng nó những người có tri thức, kinh nghiệm, vốn xã hội và năng lực thực tế. Đó là một
Bản quyền thuộc viện Xã hội học 

14

Các yếu tố tác động đến phân tầng xã hội ở Việt Nam

cuộc cạnh tranh quyết liệt. Những ai không có năng lực vận dụng cơ hội đó sẽ b...
13
Xã hội học, số 1 - 2009
Bản quyền thuộc viện Xã hội học www.ios.org.vn
CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN PHÂN TẦNG XÃ HỘI
NGUYỄN ĐÌNH TẤN
1. Sự tác động của kinh tế thị trường và hội nhập kinh tế quốc tế đến phân
tầng xã hội
a. Kinh tế thị trường tác động đến phân tầng xã hội (PTXH)
Hơn 20 năm đổi mới, đất nước ta đang trong quá trình chuyển đổi mạnh mẽ từ
một nền kinh tế tập trung quan liêu, bao cấp sang nền kinh tế thị trường định ớng
Xã hội chủ nghĩa. Nền kinh tế thị trường đang dần hình thành với đầy đủ bản chất và
đặc trưng của nó, được điều tiết bởi những quy luật khách quan như quy luật cung -
cầu, quy luật giá trị, quy luật cạnh tranh quy luật lưu thông tiền tệ... Các quy luật
này không chỉ tác động, điều chỉnh các hoạt động kinh tế n tác động trực tiếp
đến mọi vùng thành thị, nông thôn, mọi lĩnh vực trong đời sống hoạt động của
con người.
* Kinh tế thị trường với mục tiêu tối thượng của hiệu quả kinh tế đã
tác động trực tiếp đến PTXH, phân hoá giàu nghèo
Trong kinh tế thị trường, những nhân, tổ chức, doanh nghiệp, người sản
xuất... càng hoạt động hiệu quả, mang lại lợi ích cho bản thân, cho cộng đồng
càng nhiều thì ng điều kiện thuận lợi để phát triển, càng được hội tôn trọng,
đánh giá cao, được tôn vinh. Những nhân, tổ chức, doanh nghiệp, người sản xuất
hoạt động không có hiệu quả, lãng phí nhân lực, của cải, tiền bạc của nhân dân sbị
phá sản, bị xã hội coi thường, lên án.
* Kinh tế thị trường mà đặc trưng nổi bật cạnh tranh gay gắt tất yếu dẫn
tới PTXH, phân hoá xã hội
Trong kinh tế thị trường, sự tồn tại hay phát triển của mỗi nhân, mỗi nhóm
xã hội do chính bản thân họ quyết định. Trong quá trình cạnh tranh đó, cạnh tranh
bằng trí tuệ sự cạnh tranh quyết liệt nhất tạo ra sự phát triển bền vững nhất. Ai
trí tuệ sẽ hội tồn tại phát triển nhanh hơn, bền vững hơn, hội tìm
kiếm công ăn, việc làm, thu nhập, nâng cao mức sống tốt hơn. Ai không tri thức,
trí tuệ sẽ khó công ăn việc làm ổn định thu nhập cao. Người tri thức, kinh
nghiệm, có tay nghề cao sẽ loại ngườitay nghề thấp ra khỏi cuộc chơi. chế thị
trường tạo ra hội nh đẳng cho mọi người trong cuộc cạnh tranh. Nhưng hội
đó chỉ thể được phát huy một khi những người năng lực vận dụng -
những người tri thức, kinh nghiệm, vốn hội ng lực thực tế. Đó một
Xã hội học đại cương - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Xã hội học đại cương - Người đăng: Như Phạm
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
Xã hội học đại cương 9 10 137