Ktl-icon-tai-lieu

Xây dựng văn hóa học đường trong một số trường đại học ở Hà Nội hiện nay

Được đăng lên bởi lnghanoi
Số trang: 197 trang   |   Lượt xem: 2718 lần   |   Lượt tải: 3 lần
HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN

BÁO CÁO TỔNG KẾT ĐỀ TÀI
XÂY DỰNG VĂN HOÁ HỌC ĐƯỜNG TRONG MỘT
SỐ TRƯỜNG ĐẠI HỌC Ở HÀ NỘI HIỆN NAY
CNĐT : HỒ SĨ LỘC

9111
HÀ NỘI – 2011

1.Tên đề tài : Xây dựng văn hoá học đường trong một số
trường Đại học ở Hà Nội hiện nay
2. Lý do chọn đề tài
Chúng tôi chọn đề tài này vì những lý do sau đây:
2.1. Tầm quan trọng của việc xây dựng nền văn hoá nói chung
Ngày nay, khi văn hoá đã thấm sâu vào các lĩnh vực của đời sống xã
hội, vấn đề bảo vệ môi trường văn hoá, xây dựng nếp sống lành mạnh trên cơ
sở kế thừa, phát huy những giá trị văn hoá truyền thống và tiếp thu tinh hoa
văn hoá nhân loại cần phải được coi trọng bởi hiểu theo nghĩa rộng, văn hoá
bao hàm cả văn hóa vật chất và văn hóa tinh thần. Theo đó, các quốc gia cần
có chiến lược, chương trình hành động cụ thể để xây dựng “Một nền văn hoá
vì một xã hội phát triển”. Ở Việt Nam chương trình hành động này được đề
cập trong Nghị quyết hội nghị Trung ương 5 (khoá VIII - 1998) của Ban chấp
hành Trung ương Đảng với việc coi “ Xây dựng môi trường văn hoá” là một
trong mười nhiệm vụ của việc “Xây dựng và phát triển nền văn hoá Việt Nam
tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc”.
Với quyết tâm”Làm cho văn hoá thấm sâu vào toàn bộ đời sốngvà hoạt
động xã hội, vào từng người, Từng gia đình, trong tập thể và cộng đồng, từng
địa bàn dân cư, vào mọi lĩnh vực sinh hoạt và quan hệ con người, tạo ra trên
đất nước ta đời sống tinh thần, cao đẹp trình độ dân trí cao, khoa học phát
triển, phục vụ cho sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá vì mục tiêu dân
giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, văn minh, tiến bước vững chắc lên
CNXH (1), trong hơn 10 năm thực hiện Nghị Quyết Trung ương 5, khoá VIII)
(1998 – 2008), Toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đã cùng nỗ lực phấn đấu
để giành được những thành tựu quan trọng trong sự nghiệp phát triển văn hoá
nước nhà.

1

2.2. Đảng và nhà nước đã nhận thức sớm, phải xây dựng văn hoá học
đường.
Nhận thức tầm quan trọng, tính toàn diện và thiết thực của phong trào
“Toàn dân xây dựng đời sống văn hóa”. Trong đó, xây dựng văn hóa học
đường được coi là nhiệm vụ trọng tâm. Đảng ta đã đề ra Nghị quyết Trung
ương 1 năm 1997, khoá VIII, Nghị quyết Trung ương 5 khóa VIII năm 1998
về xậy dựng và phát triển nền văn hoá tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; Văn
kiện Đại hội Đảng lần thứ 9 năm 2001. Bộ giáo dục - Đào tạo và Bộ văn hoá Thông tin đã ký kế hoạch phối hợp số 2723 /CTCT ngày 12/4/2001 về việc
“Phối hợp thực hiện phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá
tron...
HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN
BÁO CÁO TỔNG KẾT ĐỀ TÀI
XÂY DỰNG VĂN HOÁ HỌC ĐƯỜNG TRONG MỘT
SỐ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC Ở HÀ NỘI HIỆN NAY
CNĐT : HỒ SĨ LỘC
9111
HÀ NỘI – 2011
Xây dựng văn hóa học đường trong một số trường đại học ở Hà Nội hiện nay - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Xây dựng văn hóa học đường trong một số trường đại học ở Hà Nội hiện nay - Người đăng: lnghanoi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
197 Vietnamese
Xây dựng văn hóa học đường trong một số trường đại học ở Hà Nội hiện nay 9 10 941