Ktl-icon-tai-lieu

Ý nghĩa sự ra đời của Đảng

Được đăng lên bởi huynhlanhu1995
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 423 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Ý nghĩa sự ra đời của Đảng
- Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời với Cương lĩnh đầu tiên của Đảng đã mở ra thời
kì mới cho cách mạng Việt Nam: thời kì đấu tranh giành độc lập dân tộc tiến lên chủ
nghĩa xã hội. Cương lĩnh đầu tiên của Đảng đã xác định được những nội dung cơ bản
nhất của con đường cách mạng Việt Nam. Cương lĩnh ra đời đã đáp ứng được những nhu
cầu bức thiết của lịch sử và trở thành ngọn cờ tập hợp, thống nhất các tổ chức cộng sản,
các lực lượng cách mạng và toàn thể dân tộc trong sự nghiệp đấu tranh vì độc lập dân tộc
và chủ nghĩa xã hội.
Cách mạng Việt Nam từ đây có đường lối cách mạng đúng đắn và tổ chức cách
mạng tiên phong lãnh đạo, chấm dứt sự khủng hoảng và bế tắc về con đường cứu nước:
“Từ cuối thế kỷ XIX đến những thập niên đầu thế kỷ XX, nhân dân ta liên tiếp nổi dậy
chống chủ nghĩa thực dân. Tiếp nối các phong trào Văn Thân và Cần Vương, phong trào
yêu nớc ba mươi năm đầu thế kỷ XX diễn ra vô cùng anh dũng, từ khởi nghĩa Yên Thế và
các phong trào Đông Du, Đông Kinh Nghĩa Thục, Duy Tân đến khởi nghĩa Yên Bái…
nhưng không thành công vì thiếu một đường lối đúng”. “Năm 1930, kế thừa “Hội Việt
Nam cách mạng thanh niên” và các tổ chức cộng sản tiền thân, Đảng cộng sản Việt Nam
ra đời, đánh dấu bước ngoặt của cách mạng Việt Nam”.
- Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là sản phẩm của sự kết hợp chủ nghĩa Mác Lênin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước Việt Nam. Điều đó nói lên quy
luật ra đời của Đảng và cũng chứng tỏ giai cấp công nhân mà đội tiên phong là Đảng
Cộng sản Việt Nam đã trưởng thành và có đủ những yếu tố cơ bản nhất để khẳng định sự
đảm nhiệm vai trò lãnh đạo đối với cách mạng Việt Nam. Cương lĩnh chính trị đầu tiên
của Đảng đánh dấu bước phát triển vế chất của cách mạng Việt Nam.
- Đảng Cộng sản Việt Nam thành lập khẳng định dứt khoát con đường đi lên của
dân tộc Việt Nam từ 1930 là con đường cách mạng vô sản. Đó là sự lựa chọn của chính
nhân dân Việt Nam, chính lịch sử dân tộc Việt Nam trong quá trình tìm con đường giải
phóng dân tộc.
Sự ra đời Đảng Cộng sản Việt Nam và Cương lĩnh được thông qua ở Hội nghị
thành lập Đảng, từ năm 1930 cách mạng Việt Nam có được đường lối chính trị toàn diện
đề ra mục tiêu và phương pháp đấu tranh thích hợp, giải quyết triệt để những mâu thuẫn
cơ bản của xã hội, đồng thời có được tổ chức Đảng cách mạng để lãnh đạo và tổ chức
phong trào cách mạng. Sự ra đời của Đảng đã tạo những tiền đề và điều kiện để đưa cách
mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác trên con đường giải phóng dân tộc...
Ý nghĩa sự ra đời của Đảng
- Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời với Cương lĩnh đầu tiên của Đảng đã mở ra thời
mới cho cách mạng Việt Nam: thời đấu tranh giành độc lập dân tộc tiến lên chủ
nghĩa hội. Cương nh đầu tiên của Đảng đã xác định được những nội dung bản
nhất của con đường cách mạng Việt Nam. Cương lĩnh ra đời đã đáp ứng được những nhu
cầu bức thiết của lịch sử trở thành ngọn cờ tập hợp, thống nhất các tổ chức cộng sản,
các lực lượng cách mạng và toàn thể dân tộc trong sự nghiệp đấu tranh vì độc lập dân tộc
và chủ nghĩa xã hội.
Cách mạng Việt Nam từ đây đường lối cách mạng đúng đắn tổ chức cách
mạng tiên phong lãnh đạo, chấm dứt sự khủng hoảng bế tắc về con đường cứu nước:
“Từ cuối thế kỷ XIX đến những thập niên đầu thế kỷ XX, nhân dân ta liên tiếp nổi dậy
chống chủ nghĩa thực dân. Tiếp nối các phong trào Văn Thân Cầnơng, phong trào
yêu nớc ba mươi năm đầu thế kỷ XX diễn ra vô cùng anh dũng, từ khởi nghĩa Yên Thế và
các phong trào Đông Du, Đông Kinh Nghĩa Thục, Duy Tân đến khởi nghĩa Yên Bái…
nhưng không thành công thiếu một đường lối đúng”. “Năm 1930, kế thừa “Hội Việt
Nam cách mạng thanh nn”các tổ chức cộng sản tiền thân, Đảng cộng sản Việt Nam
ra đời, đánh dấu bước ngoặt của cách mạng Việt Nam”.
- Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời sản phẩm của sự kết hợp chủ nghĩa Mác -
Lênin với phong trào công nhân phong trào yêu nước Việt Nam. Điều đó nói lên quy
luật ra đời của Đảng cũng chứng tỏ giai cấp công nhân đội tiên phong Đảng
Cộng sản Việt Nam đã trưởng thành có đủ những yếu tố cơ bản nhất để khẳng định sự
đảm nhiệm vai trò lãnh đạo đối với cách mạng Việt Nam. Cương lĩnh chính trị đầu tiên
của Đảng đánh dấu bước phát triển vế chất của cách mạng Việt Nam.
- Đảng Cộng sản Việt Nam thành lập khẳng định dứt khoát con đường đi lên của
dân tộc Việt Nam từ 1930 con đường cách mạng sản. Đó sự lựa chọn của chính
nhân dân Việt Nam, chính lịch sử dân tộc Việt Nam trong quá trình tìm con đường giải
phóng dân tộc.
Sự ra đời Đảng Cộng sản Việt Nam ơng lĩnh được thông qua Hội nghị
thành lập Đảng, từ năm 1930 cách mạng Việt Nam có đưc đường lối chính trị toàn diện
đề ra mục tiêu phương pháp đấu tranh thích hợp, giải quyết triệt để những mâu thuẫn
bản của hội, đồng thời được tổ chức Đảng cách mạng để lãnh đạo tổ chức
phong trào cách mạng. Sự ra đời của Đảng đã tạo những tiền đề và điều kiện để đưa cách
mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác trên con đường giải phóng dân tộc,
thống nhất Tổ quốc và xây dựng đất nước .
Sự đúng đắn của Cương lĩnh chính trị đầu tiên đã được khẳng định bởi quá trình
khảo nghiệm của lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước quá độ đi lên
CNXH của dân tộc ta từ khi Đảng ra đời đến nay vẫn ngọn cờ dẫn dắt nhân dân ta
trong công cuộc đổi mới theo định hướng hội chủ nghĩa, mục tiêu "dân giàu nước
mạnh, xã hội công bằng, dân chủ văn minh".
Câu hỏi 1:Tại sao nói sự ra đời của ĐCS VN là một tất yếu lịch sử?
Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam m 1930 kết quả tất yếu của
cuộc đấu tranh giai cấp đấu tranh dân tộc trong thời đại mới; sản phẩm của
sự kết hợp chủ nghĩa Mác- Lênin với phong trào công nhân phong trào yêu
nước Việt Nam; kết quả của quá trình lựa chọn, sàng lọc nghiêm khắc của lịch
Ý nghĩa sự ra đời của Đảng - Trang 2
Ý nghĩa sự ra đời của Đảng - Người đăng: huynhlanhu1995
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Ý nghĩa sự ra đời của Đảng 9 10 584