Ktl-icon-tai-lieu

Ý nghĩa thắng lợi của cách mạng tháng Tám năm 1945

Được đăng lên bởi nguyenvananh-111-gmail-com
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 497 lần   |   Lượt tải: 2 lần
- Ý nghĩa thắng lợi của cách mạng tháng Tám năm 1945
Cách mạng Tháng Tám là thắng lợi vĩ đại nhất trong lịch sử hàng nghìn năm của
dân tộc Việt Nam và là thắng lợi quan trọng trong lịch sử thế giới thế kỷ XX. Chủ tịch
Hồ Chí Minh khẳng định: “Chẳng những giai cấp lao động và nhân dân Việt Nam ta
có thể tự hào mà giai cấp lao động và những dân tộc bị áp bức nơi khác cũng có thể
tự hào rằng: lần này là lần đầu tiên trong lịch sử cách mạng của các dân tộc thuộc
địa và nửa thuộc địa, một Đảng mới 15 tuổi đã lãnh đạo cách mạng thành công, đã
nắm chính quyền trong toàn quốc”.
+ Với thắng lợi của CMT8, nhân dân Việt Nam đã đập tan ách thống trị
hơn 80 năm của thực dân Pháp và 5 năm thống trị của phát xít Nhật; lật nhào
chế độ phong kiến tồn tại hàng nghìn năm ở nước ta, lập nên nước Việt Nam
Dân chủ Cộng hoà, nhà nước dân chủ nhân dân đầu tiên ở Đông Nam Á.
+ Thắng lợi này đánh dấu bước phát triển nhảy vọt của lịch sử dân tộc, đưa
Việt Nam bước vào một kỷ nguyên mới độc lập tự do và chủ nghĩa xã hội; đưa dân
ta Việt Nam từ thân phận nô lệ trở thành người chủ đất nước. Đảng ta từ hoạt động
bất hợp pháp trở thành Đảng cầm quyền; con đường độc lập dân tộc đi lên chủ
nghĩa xã hội mà Đảng và chủ tịch Hồ Chí Minh lựa chọn là hoàn toàn đúng đắn.
+ Thắng lợi của cách mạng Tháng Tám có ý nghĩa quốc tế, góp phần vào chiến
thắng chủ nghĩa phát xít trong chiến tranh thế giới thứ hai. Đây là thắng lợi đầu tiên
của chủ nghĩa Mác - Lênin ở một nước thuộc địa nửa phong kiến và chứng tỏ rằng
trong thời đại ngày nay, cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân ở một nước thuộc
địa do toàn dân nổi dậy dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản có đường lối đúng đắn
thì hoàn toàn có khả năng thắng lợi.
+ Cách mạng Tháng Tám đã chọc thủng khâu yếu nhất trong hệ thống thuộc
địa của chủ nghĩa đế quốc, mở ra thời kỳ suy sụp và tan rã ko gì có thể cứu vãn nổi
của chủ nghĩa thực dân cũ, cổ vũ mạnh mẽ phong trào giải phóng dân tộc của nhân
dân Lào, Cămpuchia, góp phần cùng nhân dân tiến bộ trên thế giới trong đấu tranh
chống chủ nghĩa phát xít.
- Bài học của Cách mạng Tháng Tám:
+ Đảng ta phải có đường lối cách mạng đúng đắn, giương cao ngọn cờ độc lập
dân tộc, kết hợp đúng đắn hai nhiệm vụ chống đế quốc và chống phong kiến.
+ Đảng tập hợp, đoàn kết toàn dân lấy liên minh công nông làm nền tảng trong
mặt trận dân tộc thống nhất và cô lập cao độ kẻ thù để đánh bại chúng.
+ Lợi dụng mâu thuẫn trog hàng ngũ của kẻ thù.
+ Đảng có phương pháp cách mạng đúng đắn: kiên quyết dùng bạo lực cách
mạng, kết hợp c...
- Ý nghĩa thắng lợi của cách mạng tháng Tám năm 1945
ch mạng Tháng Tám là thắng li vĩ đại nhất trong lch sử hàng nghìn năm của
dân tộc Vit Nam và là thng lợi quan trọng trong lịch sthế giới thế kỷ XX. Chủ tch
Hồ Chí Minh khng định: “Chẳng những giai cấp lao động và nn dân Việt Nam ta
có thể tự hào mà giai cấp lao động và những dân tộc bị áp bức nơi khác cũng có thể
tự o rằng: lần y lần đầu tiên trong lịch sử cách mạng của c n tộc thuộc
địa nửa thuc địa, một Đảng mới 15 tuổi đã nh đạo ch mạng thành công, đã
nắm cnh quyền trong tn quốc”.
+ Vi thng li của CMT8, nn dân Việt Nam đã đập tan ách thng tr
n 80 m ca thc dân Pháp 5 m thng tr của phát t Nhật; lật nhào
chế độ phong kiến tn tại ng nghìn m nước ta,
lập nên c Vit Nam
n chCng hoà, nhà nước n chnhân dân đầu tn Đông Nam Á.
+ Thắng lợi này đánh dấu bước phát triển nhảy vọt của lịch sử dân tộc, đưa
Việt Nam bước vào một kỷ nguyên mới độc lập tự do và chủ nghĩa xã hội; đưa dân
ta Việt Nam từ thân phận nô lệ trở thành người chủ đất nước. Đảng ta từ hoạt động
bất hợp pháp trở thành Đảng cầm quyền; con đường độc lập dân tộc đi n chủ
nghĩa xã hội mà Đảng và chủ tịch Hồ Chí Minh lựa chọn là hoàn toàn đúng đắn.
+ Thắng lợi của cách mạng Tháng Tám có ý nghĩa quốc tế, góp phần vào chiến
thắng chủ nghĩa phát xít trong chiến tranh thế giới thứ hai. Đây thắng lợi đầu tiên
của chủ nghĩa Mác - Lênin một nước thuộc địa nửa phong kiến chứng tỏ rằng
trong thời đại ngày nay, cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân ở một nước thuộc
địa do toàn dân nổi dậy dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản có đường lối đúng đắn
thì hoàn toànkhả năng thắng lợi.
+ Cách mạng Tháng Tám đã chọc thủng khâu yếu nhất trong hệ thống thuộc
địa của chủ nghĩa đế quốc, mở ra thời kỳ suy sụp và tan ko gì có thể cứu vãn nổi
của chủ nghĩa thực dân cũ, cổ mạnh mẽ phong trào giải phóng dân tộc của nhân
dân Lào, Cămpuchia, góp phần cùng nhân dân tiến bộ trên thế giới trong đấu tranh
chống chủ nghĩa phát xít.
- Bài học của Cách mạng Tháng Tám:
+ Đảng ta phải có đường lối cách mạng đúng đắn, giương cao ngọn cờ độc lập
dân tộc, kết hợp đúng đắn hai nhiệm vụ chống đế quốc và chống phong kiến.
+ Đảng tập hợp, đoàn kết toàn dân lấy liên minh công nông làm nền tảng trong
mặt trận dân tộc thống nhất và cô lập cao độ kẻ thù để đánh bại chúng.
+ Lợi dụng mâu thuẫn trog hàng ngũ của kẻ thù.
+ Đng có phương pháp cách mạng đúng đắn: kiên quyết dùng bạo lực cách
mạng, kết hợp chặt chẽ lc lượng chính trị vi lc lượng vũ trang; kết hp nổi dy ca
qun cng với tiến công vũ trang, m sát và chớp thời cơ, khởi nghĩa tng phần tiến
n tổng khởi nghĩa.
+ Xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức đủ sức lãnh đạo
Tổng khởi nghĩa thắng lợi.
Ý nghĩa thắng lợi của cách mạng tháng Tám năm 1945 - Người đăng: nguyenvananh-111-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Ý nghĩa thắng lợi của cách mạng tháng Tám năm 1945 9 10 176