Ktl-icon-tai-lieu

24 Kế Sách Trong Thương Trường

Được đăng lên bởi lich-pham
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 1253 lần   |   Lượt tải: 0 lần
24 K SÁCH TRÊN THƯƠNG TRƯ NG
Keá 1 : Thaû Boùng Baét Moài
Duøng moät hình aûnh nhö ngöôøi ta mong ñôïi hoaëc khoâng mong ñôïi ñeå ñaït ñöôïc moät
ñieàu lôïi cuï theå (ñoái keá thaû moài baét boùng).
CHIEÁU HÌNH AÛNH GAÂY AÁN TÖÔÏNG MAÏNH
TAÏO HÌNH AÛNH THÍCH HÔÏP NHÖ NGÖÔØI TA MONG ÑÔÏI
ÑÒNH GIAÙ CAO ÑEÅ LAÁY GIAÙ CAO
DUØNG GIAÙ THAÁP ÑEÅ LAÁY GIAÙ CAO
TAÏO CAÛM GIAÙC THAÀN BÍ
DUØNG GIAÛ LAÁY THAÄT : Taøo Thaùo daãn quaân ñi ñeán Uyeån Thaønh bò thieáu nöôùc beøn
noùi “ta töøng qua vuøng naøy, phí tröôùc coù röøng mô lôùn, ñi nhanh ñeán ñoù khoâng coù nöôùc
cuõng coù mô”
Keá 2: Thaû Moài Baét Boùng
Thaû ra moät ñieàu lôïi cuï theå ñeå coù moät hình aûnh mong muoán.
ÑAÀU TÖ CHO HÌNH AÛNH
GAÂY SÖÏ CHUÙ YÙ VAØ THIEÄN CAÛM
TAÏO HÌNH AÛNH TOÁT BAÈNG CHAÁT LÖÔÏNG PHUÏC VUÏ
DUØNG TIEÀN ÑEÅ TAÏO UY TÍN
UOÁNG BIA KHOÂNG TRAÛ TIEÀN
Keá 3: Phuù Quyù Keá
Töï toân taïo mình leân cho ngöôøi ta tin. Döïa treân taâm lyù töï nhieân, söï ngöôõng moä, tin
ngöôøi coù ñaëc ñieåm noåi baät.
THAY TRÔØI HAØNH ÑAÏO
Keá 4: Khoå Nhuïc Keá
Töï haønh haï thaân xaùc mình laøm cho ngöôøi ta tin. Ñk “phuù quyù keá”. Duøng söï bieåu loä
baûn thaân, töøng traûi, laøm cho ñoái töôïng ñoàng caûm neân maát caûnh giaùc.
TÖÏ HAØNH HAÏ ÑEÅ ÑÖÔÏC TÍN NHIEÄM: khoå luyeän, haï thaáp mình, laøm nhuïc mình,
chaáp nhaän söï haønh haï cuûa theå xaùc tinh thaàn.
Keá 5: Thaû Teùp Baét Toâm
Ñk “thaû toâm baét teùp”
Chieâu duï nhaân taøi
Taëng choåi ñeå baùn ñöôïc sôn
Baùn loã ñeå caâu khaùc
Dòch vuï mieãn phí
Duøng ít laáy nhieàu

Convert to PDF by Vodanh

1

Keá 6: Thaû Toâm Baét Teùp
Nhöõng ñeàu haïi choïn haïi ít hôn.
Khuûng hoaûng
Keá 7: Kích Töôùng Keá
Laøm thay ñoåi taâm sinh lyù cuûa ñoái töôïng khi kích ñoäng. Söï noùng giaän maát ñi saùng
suoát, sai laàm. Ñk “ haøng töôùng keá”.
Tala chôi côø vôùi baïn “chôi côø vôùi ngöôøi ngu nhö anh thì laøm toâi chôi keùm ñi”
Khoång Minh ñaõ töøng duøng lôøi noùi gieát cheát hai töôùng
Môøi töôùng khoâng baèng kích töôùng
Keá 8: Haøn Töôùng Keá
Laøm cho ñoái töôïng thay ñoåi taâm sinh lyù laøm maáy yù chí vaø töï tin. Duøng giaùn tieáp, duøng
ngöôøi khaùc ñeå taùc ñoäng.
Keá 9: Rung Caây Doaï Khæ
Giaùn tieáp laøm ñoái töôïng sôï, qua ñoù ñaït muïc ñích. Nhöng mình vaãn theá chuû ñoäng. Ñk
“ troàng caây duï khæ”.
Gieát gaø khæ sôï
Keá 10: Troàng Caây Duï Khæ
Duøng haønh ñoäng giaùn tieáp khieán cho ñoái töôïng thích qua ñoù taán coâng baát ngôø maø ñaït
muïc ñích.
Taïo neân tính huoáng ñöa ñoái töôïng vaøo trong phaïm vi kieåm soaùt
Thoaû maõn nhu caàu ñeå sa...
Convert to PDF by Vodanh
1
24 KẾ SÁCH TRÊN THƯƠNG TRƯỜNG
Keá 1 : Thaû Boùng Baét Moài
Duøng moät nh aûnh nhö ngöôøi ta mong ñôïi hoaëc khoâng mong ñôïi ñeå ñaït ñöôïc moät
ñieàu lôïi cuï theå (ñoái keá thaû moài baét boùng).
CHIEÁU HÌNH AÛNH GAÂY AÁN TÖÔÏNG MAÏNH
TAÏO HÌNH AÛNH THÍCH HÔÏP NHÖ NGÖÔØI TA MONG ÑÔÏI
ÑÒNH GIAÙ CAO ÑEÅ LAÁY GIAÙ CAO
DUØNG GIAÙ THAÁP ÑEÅ LAÁY GIAÙ CAO
TAÏO CAÛM GIAÙC THAÀN
DUØNG GIAÛ LAÁY THAÄT : Taøo Thaùo daãn quaân ñi ñeán Uyeån Thaønh thieáu nöôùc beøn
noùi “ta töøng qua vuøng naøy, phí tröôùc coù röøng lôùn, ñi nhanh ñeán ñoù khoâng coù nöôùc
cuõng coù mô”
Keá 2: Thaû Moài Baét Boùng
Thaû ra moät ñieàu lôïi cuï theå ñeå coù moät hình aûnh mong muoán.
ÑAÀU TÖ CHO HÌNH AÛNH
GAÂY SÖÏ CHUÙ YÙ VAØ THIEÄN CAÛM
TAÏO HÌNH AÛNH TOÁT BAÈNG CHAÁT LÖÔÏNG PHUÏC VUÏ
DUØNG TIEÀN ÑEÅ TAÏO UY TÍN
UOÁNG BIA KHOÂNG TRAÛ TIEÀN
Keá 3: Phuù Quyù Keá
Töï toân taïo mình leân cho ngöôøi ta tin. Döïa treân taâm lyù töï nhieân, söï ngöôõng moä, tin
ngöôøi coù ñaëc ñieåm noåi baät.
THAY TRÔØI HAØNH ÑAÏO
Keá 4: Khoå Nhuïc Keá
Töï haønh hthaân xaùc mình laøm cho ngöôøi ta tin. Ñk phuù quyù keá”. Duøng söï bieåu loä
baûn thaân, töøng traûi, laøm cho ñoái töôïng ñoàng caûm neân maát caûnh giaùc.
TÖÏ HAØNH HAÏ ÑEÅ ÑÖÔÏC TÍN NHIEÄM: khoå luyeän, haï thaáp mình, laøm nhuïc nh,
chaáp nhaän söï haønh haï cuûa theå xaùc tinh thaàn.
Keá 5: Thaû Teùp Baét Toâm
Ñk “thaû toâm baét teùp”
Chieâu duï nhaân taøi
Taëng choåi ñeå baùn ñöôïc sôn
Baùn loã ñeå caâu khaùc
Dòch vuï mieãn phí
Duøng ít laáy nhieàu
24 Kế Sách Trong Thương Trường - Trang 2
24 Kế Sách Trong Thương Trường - Người đăng: lich-pham
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
24 Kế Sách Trong Thương Trường 9 10 358