Ktl-icon-tai-lieu

An toàn trong thương mại điện tử

Được đăng lên bởi kuty-nguyen
Số trang: 30 trang   |   Lượt xem: 3310 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Ch−¬ng bèn
an toµn trong th−¬ng m¹i ®iÖn tö
I. vÊn ®Ò An toµn cho c¸c hÖ thèng th−¬ng m¹i ®iÖn tö
Th−¬ng m¹i ®iÖn tö gióp thùc hiÖn c¸c giao dÞch, thanh to¸n,
marketing vµ gia t¨ng gi¸ trÞ cña c¸c s¶n phÈm hµng ho¸ h÷u h×nh hoÆc
truyÒn nh÷ng c¬ së d÷ liÖu liªn quan tíi thÎ tÝn dông, c¸c ph−¬ng tiÖn
thanh to¸n kh¸c cña kh¸ch hµng. ViÖc ®¶m b¶o an toµn cho c¸c th«ng
tin trªn lµ rÊt quan träng, song ®ang ph¶i ®èi diÖn víi mét vÊn ®Ò: lµm
thÕ nµo ®Ó t×m ra ®−îc mét tr¹ng th¸i c©n b»ng hîp lý gi÷a mét bªn lµ
an toµn vµ mét bªn lµ tiÖn dông (gåm c¸c chøc n¨ng, c¸c ®Æc tÝnh dÔ
thao t¸c cña hÖ thèng nµy). Mét hÖ thèng cµng an toµn th× kh¶ n¨ng xö
lý, thùc thi thao t¸c cµng phøc t¹p. Cßn ng−îc l¹i, cã thÓ sÏ kh«ng ®¶m
b¶o an toµn.
Ch−¬ng nµy sÏ nghiªn cøu nh÷ng vÊn ®Ò c¬ b¶n nhÊt vÒ an toµn
th−¬ng m¹i ®iÖn tö vµ c¸c c«ng nghÖ cã thÓ ¸p dông ®Ó ®¶m b¶o an
toµn.
1. §Þnh nghÜa an toµn th−¬ng m¹i ®iÖn tö
Trong th−¬ng m¹i truyÒn thèng, khi ®i mua hµng, ng−êi mua cã thÓ
gÆp nh÷ng rñi ro nh− kh«ng nhËn ®−îc nh÷ng hµng ho¸ mµ m×nh ®·
mua vµ thanh to¸n. Nguy hiÓm h¬n, kh¸ch hµng cã thÓ bÞ nh÷ng kÎ xÊu
lÊy c¾p tiÒn trong lóc mua s¾m. NÕu lµ ng−êi b¸n hµng, th× cã thÓ kh«ng
nhËn ®−îc tiÒn thanh to¸n. ThËm chÝ, kÎ xÊu cã thÓ lÊy trém hµng ho¸,
hoÆc cã nh÷ng hµnh vi lõa ®¶o nh− thanh to¸n b»ng thÎ tÝn dông ¨n c¾p
®−îc hoÆc b»ng tiÒn gi¶, v.v..
Nh×n chung, tÊt c¶ c¸c lo¹i téi ph¹m diÔn ra trong m«i tr−êng
th−¬ng m¹i truyÒn thèng ®Òu xuÊt hiÖn trong th−¬ng m¹i ®iÖn tö d−íi
nhiÒu h×nh thøc tinh vi vµ phøc t¹p h¬n. Trong khi ®ã, viÖc gi¶m c¸c rñi
ro trong th−¬ng m¹i ®iÖn tö lµ mét qu¸ tr×nh phøc t¹p liªn quan ®Õn
nhiÒu c«ng nghÖ míi, nhiÒu thñ tôc vµ c¸c chÝnh s¸ch tæ chøc, liªn quan
®Õn nh÷ng ®¹o luËt míi vµ nh÷ng tiªu chuÈn c«ng nghÖ míi (h×nh 23).
§Ó ®¹t ®−îc møc ®é an toµn cao trong th−¬ng m¹i ®iÖn tö, chóng ta
ph¶i sö dông nhiÒu c«ng nghÖ míi. Song, b¶n th©n c¸c c«ng nghÖ míi
nµy kh«ng thÓ gi¶i quyÕt ®−îc tÊt c¶ mäi vÊn ®Ò. CÇn cã c¸c thñ tôc vµ
104

chÝnh s¸ch, tæ chøc... ®Ó b¶o ®¶m cho c¸c c«ng nghÖ trªn kh«ng bÞ ph¸
háng. C¸c tiªu chuÈn c«ng nghÖ vµ c¸c ®¹o luËt míi, phï hîp cña chÝnh
phñ còng cÇn ®−îc ¸p dông ®Ó t¨ng hiÖu qu¶ ho¹t ®éng cña c¸c kü thuËt
thanh to¸n vµ ®Ó theo dâi, ®−a ra xÐt xö nh÷ng vi ph¹m luËt ph¸p trong
th−¬ng m¹i ®iÖn tö.

H×nh 23: M«i tr−êng an toµn th−¬ng m¹i ®iÖn tö.
An toµn lu«n mang tÝnh t−¬ng ®èi. LÞch sö an toµn giao dÞch th−¬ng
m¹i ®· chøng minh r»ng, bÊt cø hÖ thèng an toµn nµo còng cã thÓ bÞ ph¸
vì nÕu kh«ng ®ñ søc ®Ó chèng l¹i c¸c cuéc tÊn c...
104
Ch−¬ng bèn
an toµn trong th−¬ng m¹i ®iÖn tö
I. vÊn ®Ò An toµn cho c¸c hÖ thèng th−¬ng m¹i ®iÖn tö
Th−¬ng m¹i ®iÖn tö gióp thùc hiÖn c¸c giao dÞch, thanh to¸n,
marketing vµ gia t¨ng gi¸ trÞ cña c¸c s¶n phÈm hµng ho¸ h÷u h×nh hoÆc
truyÒn nh÷ng liÖu liªn quan tíi thÎ tÝn dông, c¸c ph−¬ng tiÖn
thanh to¸n kh¸c cña kh¸ch hµng. ViÖc ®¶m b¶o an toµn cho c¸c th«ng
tin trªn lµ rÊt quan träng, song ®ang ph¶i ®èi diÖn víi mét vÊn ®Ò: lµm
thÕ nµo ®Ó t×m ra ®−îc mét tr¹ng th¸i c©n b»ng hîp gi÷a mét bªn
an toµn mét bªn tiÖn dông (gåm c¸c chøc n¨ng, c¸c ®Æc tÝnh
thao t¸c cña thèng nµy). Mét thèng cµng an toµn th× kh¶ n¨ng
lý, thùc thi thao t¸c cµng phøc t¹p. Cßn ng−îc l¹i, thÓ kh«ng ®¶m
b¶o an toµn.
Ch−¬ng nµy nghiªn cøu nh÷ng vÊn ®Ò b¶n nhÊt an toµn
th−¬ng m¹i ®iÖn tö vµ c¸c c«ng nghÖ thÓ ¸p dông ®Ó ®¶m b¶o an
toµn.
1. §Þnh nghÜa an toµn th−¬ng m¹i ®iÖn tö
Trong th−¬ng m¹i truyÒn thèng, khi ®i mua hµng, ng−êi mua cã thÓ
gÆp nh÷ng i ro nh− kh«ng nhËn ®−îc nh÷ng hµng ho¸ mµ m×nh ®·
mua vµ thanh to¸n. Nguy hiÓm h¬n, kh¸ch hµng cã thÓ bÞ nh÷ng kÎ xÊu
lÊy c¾p tiÒn trong lóc mua s¾m. NÕu lµ ng−êi b¸n hµng, th× cã thÓ kh«ng
nhËn ®−îc tiÒn thanh to¸n. ThËm chÝ, xÊu thÓ lÊy trém hµng ho¸,
hoÆc cã nh÷ng hµnh vi lõa ®¶o nh− thanh to¸n b»ng thÎ tÝn dông ¨n c¾p
®−îc hoÆc b»ng tiÒn gi¶, v.v..
Nh×n chung, tÊt c¶ c¸c lo¹i téi ph¹m diÔn ra trong m«i tr−êng
th−¬ng m¹i truyÒn thèng ®Òu xuÊt hiÖn trong th−¬ng m¹i ®iÖn d−íi
nhiÒu h×nh thøc tinh vi phøc t¹p h¬n. Trong khi ®ã, viÖc gi¶m c¸c rñi
ro trong th−¬ng m¹i ®iÖn t qu¸ tr×nh phøc t¹p liªn quan ®Õn
nhiÒu c«ng nghÖ míi, nhiÒu thñ tôc c¸c chÝnh s¸ch tæ chøc, liªn quan
®Õn nh÷ng ®¹o luËt míi vµ nh÷ng tiªu chuÈn c«ng nghÖ míi (h×nh 23).
§Ó ®¹t ®−îc møc ®é an toµn cao trong th−¬ng m¹i ®iÖn tö, chóng ta
ph¶i dông nhiÒu c«ng nghÖ míi. Song, b¶n th©n c¸c c«ng nghÖ míi
nµy kh«ng thÓ gi¶i quyÕt ®−îc tÊt i vÊn ®Ò. CÇn c¸c ttôc
An toàn trong thương mại điện tử - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
An toàn trong thương mại điện tử - Người đăng: kuty-nguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
30 Vietnamese
An toàn trong thương mại điện tử 9 10 443