Ktl-icon-tai-lieu

Ánh sáng 1

Được đăng lên bởi Nguyễn Công Chính
Số trang: 19 trang   |   Lượt xem: 1295 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Tiếng Anh chuyên ngành may mặc
a range of colours
a raw edge of cloth
a right line
accept
accessories data
accessory
accurate
Across the back
adhesive, adhesiveness
adjust (adjustment)
agree (agreement)
align
all together
allowance
amend (amendment)
angle
apply
appoint (appointment)
approval (v) approval (n)
area
armhole
armhole curve
armhole panel
armhole curve
article no
assort
assort size
asymmetric
attach
auditor
auto lock open zipper end
available
available accessories
available fabric
average

đủ các màu
mép vải không viền
một đường thẳng
chấp thuận
bảng chi tiết phụ liệu
phụ liệu
chính xác
ngang sau
có chất dính băng keo
điều chỉnh, quyết định
đồng ý
sắp cho thẳng hàng, sắp hàng
tất cả cùng nhau
sự công nhận, thừa nhận, cho phép
điều chỉnh, cải thiện
góc, góc xó
ứng dụng, thay thế
chỉ định, bầu
chấp thuận, bằng lòng
khu vực
vòng nách, nách áo
đường cong vòng nách áo
ô vải đắp ở nách
đường cong vòng nách
điều khoản số
tỉ lệ
tỉ lệ kích cở
không đối xứng
gắn vào
kiểm tra viên, thánh giả
đầu dây kéo khoá mở tự động
có sẵn, có thể thay thế
phụ liệu có sẳn, thay thế
vải có sẳn, vải thay thế
trung bình

back card
back pocket
back rise
back side part
back yoke facing
badge
balance (v) (n)
balance sheet
band
barre
bartack

bìa lưng
túi sau
đáy sau
phần hông sau
nẹp đô sau
nhãn hiệu
cân bằng
bản cân đối
đai nẹp
nổi thanh ngang như ziczắc
đính bọ, con chỉ bọ

base part of magie tape
bead
belt
beyond
bias
bias tape
bike pad
bill
binding
bindstitch
bleach
bleeding
blind flap
block
body length
body sweep
body width
both
bottom
bottom of pleat
bound
box knife cut
box pleat
bra
braid
braided hanger loop
breadth width
broken stitch
buckle
bulk
bulk fabric
bulk production
bust
button
button attach
button hole facing
button hole panel
button hole placket
button hole
button loop
button pair
button shank
button tab
byron collar
calf
cancel
cap
care label
carton
carton contents incorrect

phần mền của băng dính
Hạt cườm
dây lưng, thắt lưng, dây đai
ngoại trừ
đường chéo, xiên, dốc
băng xéo
quần đua xe đạp
nón lưỡi trai, mũi biển, neo
đường viền, dây viền
đường chỉ ngầm
chất tẩy trắng
ra màu, lem màu
nắp túi bị che (giữa)
khối, tảng, rập chữ nổi
dài áo
ngang lai
rộng áo
cả hai
lai áo, vạt áo, lai quần, ở dưới
đáy nếp xếp
giới hạn, ranh giới
dấu dao cắt thùng
nếp gấp hộp
Mút ngực
viền, dải viền, bím tóc
dây treo viền
khổ vải
đường chỉ bị đứt
khóa cài
làm dày hơn, số lượng lớn
vải sản xuất, vải thực tế
sản xuất đại trà
ngực, đường vòng ngực
nút
đóng nút
nẹp khuy
miếng đắp l...
Tiếng Anh chuyên ngành may mặc
a range of colours đủ các màu
a raw edge of cloth mép vải không viền
a right line một đường thẳng
accept chấp thuận
accessories data bảng chi tiết phụ liệu
accessory phụ liệu
accurate chính xác
Across the back ngang sau
adhesive, adhesiveness có chất dính băng keo
adjust (adjustment) điều chỉnh, quyết định
agree (agreement) đồng ý
align sắp cho thẳng hàng, sắp hàng
all together tất cả cùng nhau
allowance sự công nhận, thừa nhận, cho phép
amend (amendment) điều chỉnh, cải thiện
angle góc, góc xó
apply ứng dụng, thay thế
appoint (appointment) chỉ định, bầu
approval (v) approval (n) chấp thuận, bằng lòng
area khu vực
armhole vòng nách, nách áo
armhole curve đường cong vòng nách áo
armhole panel ô vải đắp ở nách
armhole curve đường cong vòng nách
article no điều khoản số
assort tỉ lệ
assort size tỉ lệ kích cở
asymmetric không đối xứng
attach gắn vào
auditor kiểm tra viên, thánh giả
auto lock open zipper end đầu dây kéo khoá mở tự động
available có sẵn, có thể thay thế
available accessories phụ liệu có sẳn, thay thế
available fabric vải có sẳn, vải thay thế
average trung bình
back card bìa lưng
back pocket túi sau
back rise đáy sau
back side part phần hông sau
back yoke facing nẹp đô sau
badge nhãn hiệu
balance (v) (n) cân bằng
balance sheet bản cân đối
band đai nẹp
barre nổi thanh ngang như ziczắc
bartack đính bọ, con chỉ bọ
Ánh sáng 1 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Ánh sáng 1 - Người đăng: Nguyễn Công Chính
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
19 Vietnamese
Ánh sáng 1 9 10 644