Ktl-icon-tai-lieu

arduino

Được đăng lên bởi chieumy
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 830 lần   |   Lượt tải: 5 lần
Hướng dẫn mô phỏng Arduino trên phần mềm Proteus
Khi biên dịch, Arduino cũng tạo ra file hex, tuy nhiên mặc định file hex này chứa trong thư mục tạm
nào đó. Chúng ta cần chỉnh lại đường dẫn để Arduino lưu file hex và một thư mục theo ý của ta. Bạn
làm theo các bước sau:
Bước 1: Mở tập tin preferences.txt nằm trong thư mục <arduino>\lib (<arduino> là thư mục cài đặt
chương trình Arduino trên máy tính của bạn)

Bước 2: Thêm dòng lệnh sau vào cuối file preferences.txt: build.path = <path> (<path> là đường dẫn
đến thư mục mà bạn muốn chứ file hex sau khi Arduino hoàn tất quá trình biên dịch)

Cài đặt thư viện Arduino cho Proteus
Bước 1: Tải file ARDUINOLIBS.zip tại địa chỉ :

Bước 2: Giải nén file ARDUINOLIBS.zip và copy 2 tập tin ARDUINO.LIB & ARDUINO.IDX vào
thư mục library nằm trong thư mục cài đặt Proteus. Sau khi khởi động Proteus, bạn sẽ nhận thêm một
thư viện Emulator trong chương trình Proteus. Ta đã có thể sử thư viện này như những thư viện vi điều
khiển khác của Proteus.

Bước 3: Tiến hành thiết kế mạch điện trên Proteus

Bước 4: Viết chương trình trên Arduino và bấm nút Verify. Khi chương trình Arduino báo Done
compiling, Ta sẽ nạp chương trình cho Arduino bằng cách click đôi vào mạch Arduino trên Proteus.
Trong cửa sổ xuất hiện, tại mục PROGRAM FILE, ta sẽ browse đến tập file HEX nằm trong thư mục
đã chỉ định ở bước 2 và nhấn OK.

...
Hướng dẫn mô phỏng Arduino trên phần mềm Proteus
Khi biên dịch, Arduino cũng tạo ra file hex, tuy nhiên mặc định file hex này chứa trong thư mục tạm
nào đó. Chúng ta cần chỉnh lại đường dẫn để Arduino lưu file hex một thư mục theo ý của ta. Bạn
làm theo các bước sau:
Bước 1: Mở tập tin preferences.txt nằm trong thư mục <arduino>\lib (<arduino> thư mục cài đặt
chương trình Arduino trên máy tính của bạn)
Bước 2: Thêm dòng lệnh sau o cuối file preferences.txt: build.path = <path> (<path> đường dẫn
đến thư mục mà bạn muốn chứ file hex sau khi Arduino hoàn tất quá trình biên dịch)
arduino - Trang 2
arduino - Người đăng: chieumy
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
arduino 9 10 933