Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng Kỹ năng giao tiếp và ứng xử sư phạm

Được đăng lên bởi minhkhangcttv1990
Số trang: 78 trang   |   Lượt xem: 3209 lần   |   Lượt tải: 9 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI

GIAO TIẾP VÀ ỨNG XỬ SƯ PHẠM

TS. LÊ MINH NGUYỆT

HÀ NỘI, 2010

CH ƯƠNG1
NH ỮNG V ẤN ĐỀ CHUNG V Ề GIAO
TI ẾP

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Định nghĩa giao tiếp
Đặc trưng giao tiếp
Chức năng giao tiếp
Phân loại giao tiếp
Cấu trúc giao tiếp
Nguyên tắc giao tiếp

1.
®Þnh
nghÜa

07/20/14

Giao tiếp là mối
quan hệ giữa con
người
với
con
người, thể hiện sự
tiếp xúc tâm lý giữa
người và người,
thông qua đó con
người trao đổi với
nhau về thông tin,
về cảm xúc, tri giác
lẫn nhau và ảnh
hưởng tác động qua
lại lẫn nhau. Nói
cách khác, giao tiếp
là quá trình xác lập
và vận hành các
quan hệ ngườingười

- Giao tiếp là một
hoạt động đặc thù
của con người, chỉ
riêng con người mới
có giao tiếp thực sự.
- Giao tiếp được thực
hiện ở việc trao đổi
thông tin hiểu biết lẫn
nhau, sự rung cảm và
ảnh hưởng lẫn nhau.
- Giao tiếp chịu ảnh
hưởng của các quan
hệ xã hội và ý thức
xã hội của con người.
- Nhu cầu tiếp xúc với
người khác trở thành
tâm thế của mỗi
người để cùng hợp
tác với nhau, hướng
tới mục đích của hoạt
động.

Thời lượng dùng các kỹ năng
 Nghe:
 Nói:
 Đọc:
 Viết:
Joshua D. Guilar - 2001
5

So sánh hoạt động giao tiếp

6

Ba tuổi đủ để học nói,
nhưng cả cuộc đời
không đủ để biết lắng nghe.
7

Sù tư¬ng t¸c
gi÷a c¸c chñ thÓ
Trao ®æi TT,

2.§Æc
trng

g©y t¸c ®éng lÉn
nhau



T¸c ®éng
kh«ng håi quy

T©m lÝ: trÝ tuÖ, t×nh c¶m,
ý chÝ; xu híng, n¨ng lùc,
khÝ chÊt, tÝnh c¸ch
X· héi: Vai trß, chøc
n¨ng; QuyÒn lùc, Uy tÝn,
Lîi Ých
Con hæ trong bầy cừu
VÕt ®au cã ngµy lµnh th¬ng tÝch
Lêi nãi ®©m nhau hËn suèt ®êi

 BiÕn ®æi thêng
xuyªn cña hai chñ
thÓ

Con thá £ - nèp

 DiÔn ra trong

Bµ b¸n trøng vµ c« g¸i

hoµn c¶nh cô thÓ

Chøc n¨ng tho¶ m·n
nhu cÇu ®ång lo¹i cña
con ngêi
 Chøc n¨ng tæ chøc,
®iÒu khiÓn, phèi hîp
hµnh ®éng gi÷a c¸c c¸
nh©n trong céng ®ång.
 Chøc n¨ng gi¸o dôc vµ
ph¸t triÓn nh©n c¸ch
 Chøc n¨ng cè kÕt vµ ph¸t
triÓn c¸c quan hÖ x· héi.
 Chøc n¨ng cñng cè, duy
tr× vµ ph¸t triÓn c¸c thÕ
hÖ thµnh dßng liªn tôc.


3. Chøc
n¨ng

 Giao tiÕp trùc
tiÕp vµ giao tiÕp
gi¸n tiÕp.
 Giao tiÕp ®¬n
chñ thÓ vµ giao
tiÕp ®a chñ thÓ

4. Ph©n
lo¹i

MÆt ®èi mÆt
Qua trung gian
Tù vÊn, ph¶n tØnh
§èi tho¹i- Héi th¶o

 Giao tiÕp mét
chiÒu hoÆc giao
tiÕp ®a chiÒu.
 Giao
tiÕp
ng«n ng÷ vµ giao
tiÕp phi ng«n ng÷

DiÔn thuyÕt
Th¶o luËn

 Giao tiÕp
chÝnh thøc, giao

T©m sù

KÓ chuyÖn
KÞch c©m, móa
Gi¶ng bµi

5. CẤU TRÚC QUÁ TRÌNH GIAO TIẾP
MÔI TRƯỜNG GIAO TIÊP (1)
Nhiễu

Người
gửi
thông
tin (2)

Kênh dẫn (3)

Nhiễu

Người
nhận và
giải mã
TT (4)
Nh...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI
GIAO TIẾP VÀ ỨNG XỬ SƯ PHẠM
TS. LÊ MINH NGUYỆT
HÀ NỘI, 2010
Bài giảng Kỹ năng giao tiếp và ứng xử sư phạm - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng Kỹ năng giao tiếp và ứng xử sư phạm - Người đăng: minhkhangcttv1990
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
78 Vietnamese
Bài giảng Kỹ năng giao tiếp và ứng xử sư phạm 9 10 457