Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng Nguyên Lý Máy Chương 5: Chuyển Động Thực

Được đăng lên bởi bk1-vidal
Số trang: 30 trang   |   Lượt xem: 1847 lần   |   Lượt tải: 3 lần
CHƢƠNG 5

CHUYỂN ĐỘNG THỰC

Chương 5

CHUYỂN ĐỘNG THỰC

Yêu cầu:
1. Xác định các đại lƣợng thay thế (mômen thay thế ngoại lực
Mtt và mômen quán tính thay thế Jtt) và lập phƣơng trình chuyển
động thực của máy.
2. Biết cách xác định chuyển động thực của máy và các chế độ
chuyển động của máy.

3. Biết cách làm đều chuyển động bình ổn của máy.

Chương 5
CHUYỂN ĐỘNG THỰC
5.1. Các đại lượng thay thế & pt chuyển động thực của máy

Mục đích
Khi phân tích động học và lực của cơ cấu phẳng, ta giả thiết là
khâu dẫn chuyển động đều. Tuy nhiên trong quá trình làm việc,
khâu dẫn chịu tác động của nhiều yếu tố khác nhau nên vận tốc của
khâu dẫn không thể là hằng số
 lý do vì sao phải nghiên cứu về chuyển động thực của máy.

Phƣơng pháp
• Do máy là một cơ hệ bao gồm nhiều khâu với các thông số cấu
tạo (khối lƣợng mi, mômen quán tính JSi) và các ngoại lực tác động
(lực Pi, mômen Mi ) khác nhau nên khi nghiên cứu, ngƣời ta thƣờng
tìm cách thay thế cả cơ hệ bằng một khâu thay thế với những
nguyên tắc về động, lực học để đảm bảo chuyển động thực của
máy.

Chương 5
CHUYỂN ĐỘNG THỰC
5.1. Các đại lượng thay thế & pt chuyển động thực của máy

Phƣơng pháp
• Quy luật chuyển động của các khâu trong cơ cấu phụ thuộc quy
luật chuyển động của khâu dẫn nên trong quá trình tính toán ta
thƣờng chọn khâu dẫn làm khâu thay thế.
• Để nghiên cứu chuyển động thực của máy ta sẽ dùng định lý biến
thiên động năng:
“Tổng công của tất cả các lực tác động lên cơ hệ trong một
khoảng thời gian bằng biến thiên động năng của cơ hệ trong khoảng
thời gian đó.”

E - E0 = E = Ađ + Ac

Ađ
Ac
E

- công động (công của lực phát động), Ađ luôn dƣơng.
- công cản (công của các lực cản), Ac có thể âm hay dƣơng.
- biến thiên động năng.

Chương 5
CHUYỂN ĐỘNG THỰC
5.1. Các đại lượng thay thế & pt chuyển động thực của máy
5.1.1. Công động Ađ và mômen động Mđ

Phƣơng pháp
• Giả sử mômen của lực phát động Mđ đặt lên khâu dẫn quay với
vận tốc góc ω1. Công suất tức thời của lực phát động đƣợc tính
bằng công thức:

 
N d  M d .1

Do 2 véctơ và luôn cùng phƣơng, chiều (?) nên ta có thể viết:
Nđ = Mđ.ω1
Công động Ađ trong khoảng thời gian (t0,t):
t

t



t0

t0

0

Ađ =  N d dt   M d  1 dt   M d d
0,  là vị trí tƣơng ứng của khâu dẫn tại t0, t.

Chương 5
CHUYỂN ĐỘNG THỰC
5.1. Các đại lượng thay thế & pt chuyển động thực của máy
5.1.2. Động năng E và mômen quán tính thay thế Jtt

Chương 5
CHUYỂN ĐỘNG THỰC
5.1. Các đại lượng thay thế & pt chuyển động thực của máy
5.1.2. Động năng E và mômen quán tính th...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng Nguyên Lý Máy Chương 5: Chuyển Động Thực - Người đăng: bk1-vidal
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
30 Vietnamese
Bài giảng Nguyên Lý Máy Chương 5: Chuyển Động Thực 9 10 508