Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng nguyên lý thiết kế nhà ở thấp tầng

Được đăng lên bởi quynhnhu123
Số trang: 19 trang   |   Lượt xem: 664 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BAØI GIAÛNG

NGUYEÂN LYÙ THIEÁT KEÁ
KIEÁN TRUÙC NHAØ ÔÛ ÍT TAÀNG
( THÔØI LÖÔÏNG : 15 TIEÁT )

BIEÂN SOÏAN : Ths.Kts LEÂ HOÀNG QUANG
1

NOÄI DUNG BAØI GIAÛNG
I. DAÃN NHAÄP:
1.1 Sô löôïc quaù trình phaùt trieån kieán truùc nhaø ôû
1.2 Khaùi nieäm vaø phaân loïai kieán truùc nhaø ôû
1.2.1 Khaùi nieäm
1.2.2 Phaân loïai nhaø ôû
Phaân loïai theo chöùc naêng vaø ñoái töôïng cö truù.
Phaân loïai theo giaûi phaùp maët baèng
Phaân loïai theo phöông phaùp xaây döïng vaø vaät lieäu
Phaân loïai theo khoâng gian cö truù
II. PHAÂN KHU CHÖÙC NAÊNG TRONG NHAØ ÔÛ:
2.1 Caùc chöùc naêng cô baûn :
_ Baûo veä vaø phaùt trieån thaønh vieân
_ Taùi taïo söùc lao ñoäng
_ Chöùc naêng vaên hoùa giaùo duïc
_ Chöùc naêng kinh teá
2

2.2 Yeâu caàu chung cuûa nhaø ôû hieän ñaïi:
_ Tính ñoäc laäp kheùp kín:
_ Tính tieän nghi vaø ña daïng
_ Tính tieän nghi vaø ña daïng
_ Thoûa maõn yeâu caàu vaät chaát vaø tinh thaàn
2.3 Phaân khu chöùc naêng :
_ Khu sinh hoïat chung ( khu ñoäng )
_ Khu sinh hoïat rieâng ( khu tónh)
2.4 Thaønh phaàn phoøng oác :
Tieàn phoøng
Phoøng tieáp khaùch
Phoøng sum hoïp gia ñình
Phoøng nguû
Phoøng laøm vieäc
Phoøng aên vaø beáp
Khoái veä sinh
Kho vaø tuû töôøng:
Ban coâng, loâgia, saân trôøi, gieáng trôøi
3

III. YEÂU CAÀU THIEÁT KEÁ TIEÄN NGHI VAÄT CHAÁT:
3.1 Yeâu caàu veà khoái tích:
3.2 Yeâu caàu veà giao thoâng:
3.2.1 Giao thoâng naèm ngang:
3.2.2 Giao thoâng thaúng ñöùng:
3.3 Yeâu caàu veà chieáu saùng vaø thoâng gioù
IV. YEÂU CAÀU THIEÁT KEÁ TIEÄN ÍCH TINH THAÀN :
4.1 Hoïc taäp laøm vieäc
4.2 Vui chôi - giaûi trí vaø nghæ ngôi:
4.3 Giao tieáp töôûng nieäm
V. NHAØ ÔÛ ÍT TAÀNG:
5.1 Khaùi quaùt veà nhaø ôû ít taàng:
5.1.1. khaùi nieäm
5.1.2. Phaân loaïi:
a. Nhaø ôû noâng thoân:
- Nhaø ôû noâng thoân truyeàn thoáng vuøng Baéc boä
- Nhaø ôû noâng thoân truyeàn thoáng vuøng Trung boä
- Nhaø ôû noâng thoân truyeàn thoáng vuøng ÑBSCL
b. Nhaø bieät thöï:
- Bieät thöï 1 taàng:
- Bieät Thöï 2 taàng:
- Bieät thöï song laäp, töù laäp
c. Nhaø ôû lieân keá (nhaø khoái gheùp):
d. Chung cö thaáp taàng
4

5.2 Caùc yeáu toá hình nhaø ôû ít taàng:
5.2.1 Khaùi quaùt veà nhu caàu cö truù
- Nhu caàu cö truù trong nhaø
- Nhu caàu cö truù ngoaøi nhaø
5.2.2. Cô caáu toå chöùc khoâng gian cö truù ôû noâng thoân vaø ñoâ thò:
- Khoâng gian caù theå:
- Khoâng gian chuyeån tieáp (xaõ hoäi)
- Khoâng gian coâng coäng (coäng ñoàng)
5.2.3. Caùc moâ hình boá trí daân cö:
- Nhoùm cuïm
- Ñieåm
- Tuyeán
5.3 Caùc yeáu toá taùc ñoäng ñeán yeâu caàu thieát keá nhaø ôû ít taàng:
5.3.1. Ñaát xaây dö...
11
BAØI GIAÛNGBAØI GIAÛNG
NGUYEÂN LYÙ THIEÁT KNGUYEÂN LYÙ THIEÁT K
KIEÁN TRUÙC NHAØ ÔÛ ÍT TAÀNGKIEÁN TRUÙC NHAØ ÔÛ ÍT TAÀNG
( TØI LÖÔÏNG : 15 TIEÁT )( TØI LÖÔÏNG : 15 TIEÁT )
BIEÂN SOÏAN : Ths.Kts L HOÀNG QUANG
Bài giảng nguyên lý thiết kế nhà ở thấp tầng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng nguyên lý thiết kế nhà ở thấp tầng - Người đăng: quynhnhu123
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
19 Vietnamese
Bài giảng nguyên lý thiết kế nhà ở thấp tầng 9 10 112