Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng Quan hệ công chúng - Hoạch định chiến lược PR

Được đăng lên bởi kuty-nguyen
Số trang: 41 trang   |   Lượt xem: 7423 lần   |   Lượt tải: 10 lần
Chương 5: Hoạch định chiến lược PR
I. Hoạch định, vai trò của hoạch định
và tầm nhìn chiến lược
II. Hoạch định chiến lược PR
III. Những khó khăn và thuận lợi trong
quá trình hoạch định

I. Hoạch định, vai trò của hoạch định và tầm
nhìn chiến lược
 Khái niệm: Là việc thiết lập các mục tiêu
của tổ chức, xây dựng chiến lược tổng quát
để đạt được các mục tiêu đã đặt ra và phát
triển một hệ thống các kế hoạch toàn diện
để phối hợp và kết hợp các hoạt động của tổ
chức.

I. Hoạch định, vai trò của hoạch định và tầm
nhìn chiến lược

•
•
•
•
•
•

Vai trò của hoạch định
Hoạch định giúp tập trung mọi nỗ lực
Hoạch định giúp cải thiện hiệu quả công việc
Hoạch định giúp phát triển tầm nhìn
Hoạch định giúp thể hiện rõ giá trị thu được
Hoạch định giúp giảm thiểu rủi ro
Hoạch định giúp giải quyết các mâu thuẫn

I. Hoạch định, vai trò của hoạch định và tầm
nhìn chiến lược
 Tầm nhìn chiến lược
• Tầm nhìn chiến lược doanh nghiệp về cơ bản là
hướng tiếp cận tiên phong đối với lĩnh vực kinh
doanh mà doanh nghiệp đang theo đuổi;
• Để tạo ra tầm nhìn chiến lược có tính khả thi, bạn
phải tận dụng mọi thứ thậm chí ngay cả giác quan
thứ 6 của mình;
• Vì vậy chủ doanh nghiệp, những chuyên viên PR
cũng cần phải có một tầm nhìn chiến lược và suy
nghĩ về tương lai.

II. HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC PR
A. Cơ sở để hoạch định
1. Hoạch định và quản lý;
2. Phân tích bối cảnh thực tiễn;
B. Quá trình hoạch định
1. Bắt đầu quá trình hoạch định;
2. Phân tích;
3. Thiết lập mục tiêu;
4. Tìm hiểu công chúng và nội dung thông điệp;
5. Chiến thuật và chiến lược;
6. Khung thời gian và nguồn lực;
7. Đánh giá và rà soát.

A. Cơ sở hoạch định
1. Hoạch định và quản lý
Khả năng hoạch định và quản lý của người
làm PR
Vai trò của hoạch định trong công tác PR
Trong PR hoạch định giúp:
• Vạch ra mục tiêu của chương trình PR
• Giúp bộ phận PR biết được phải làm những gì,
khi nào làm, làm như thế nào, ai làm ?
• Dự báo kết quả, hiệu quả, giúp cho việc lựa
chọn chương trình PR có hiệu quả nhất.

A. Cơ sở hoạch định
Cách thức tổ chức hoạt động PR
Sơ đồ tổ chức hoạt động theo nhiệm vụ
Giám đốc PR

Ấn
phẩm

Triển
lãm và
sự kiện

Văn
phòng
báo chí

Tài trợ

Thiết
kế

Phương
tiện truyền
thông mới

A. Cơ sở hoạch định
Cách thức tổ chức hoạt động PR
Sơ đồ tổ chức hoạt động theo chức năng
Giám đốc PR

Sự vụ
doanh
nghiệp

Tài chính

Quan hệ
công
chúng

Thị
trường
doanh
nghiệp

Truyền
thông
tiếp thị

A. Cơ sở hoạch định
2. Phân tích bối cảnh thực tiễn
Môi trường thực tiễn đối với PR
Tác động
của lĩnh
vực, ngành
...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng