Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập cán bộ - công chức

Được đăng lên bởi lchuong132
Số trang: 24 trang   |   Lượt xem: 8105 lần   |   Lượt tải: 11 lần
PhÇn I:
C©u 1: §ång chÝ hiÓu thÕ nµo lµ c¸n bé, c«ng chøc? ChÕ ®é c«ng chøc dù bÞ ®îc quy ®Þnh nh thÕ nµo
trong ph¸p lÖnh c¸n bé, c«ng chøc? So s¸nh sù gièng nhau vµ kh¸c nhau gi÷a c«ng chøc vµ c«ng d©n?
Tr¶ lêi:
A. §/c hiÓu thÕ nµo lµ c¸n bé, c«ng chøc?
T¹i ch¬ng I, Ph¸p lÖnh c«ng chøc quy ®Þnh nh sau:
Điều 1
1. Cán bộ, công chức quy định tại Pháp lệnh này là công dân Việt Nam, trong biên chế, bao gồm;
a) Những người do bầu cử để đảm nhiệm chức vụ theo nhiệm kỳ trong cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ
chức chính trị - xã hội ở Trung ương; ở tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là cấp tỉnh); ở
huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau đây gọi chung là cấp huyện);
b) Những người được tuyển dụng, bổ nhiệm hoặc được giao nhiệm vụ thường xuyên làm việc trong tổ chức chính trị, tổ
chức chính trị - xã hội ở Trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện;
c) Những người được tuyển dụng, bổ nhiệm vào một ngạch công chức hoặc giao giữ một công vụ thường
xuyên trong các cơ quan nhà nước ở Trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện;
d) Những người được tuyển dụng, bổ nhiệm vào một ngạch viên chức hoặc giao giữ một nhiệm vụ thường
xuyên trong đơn vị sự nghiệp của Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội;
đ) Thẩm phán Tòa án nhân dân, Kiểm sát viên Viện Kiểm sát nhân dân;
e) Những người được tuyển dụng, bổ nhiệm hoặc được giao nhiệm vụ thường xuyên làm việc trong cơ quan,
đơn vị thuộc Quân đội nhân dân mà không phải là sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng; làm
việc trong cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân mà không phải là sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp;
g) Những người do bầu cử để đảm nhiệm chức vụ theo nhiệm kỳ trong Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy
ban nhân dân; Bí thư, Phó bí thư Đảng ủy; người đứng đầu tổ chức chính trị - xã hội xã, phường, thị trấn (sau đây
gọi chung là cấp xã);
h) Những người được tuyển dụng, giao giữ một chức danh chuyên môn nghiệp vụ thuộc Uỷ ban nhân dân cấp
xã.
2. Cán bộ, công chức quy định tại các điểm a, b, c, đ, e, g và h khoản 1 Điều này được hưởng lương từ ngân
sách nhà nước; cán bộ, công chức quy định tại điểm d khoản 1 Điều này được hưởng lương từ ngân sách nhà nước
và các nguồn thu sự nghiệp theo quy định của pháp luật."
Điều 2
Cán bộ, công chức là công bộc của nhân dân, chịu sự giám sát của nhân dân, phải không ngừng rèn luyện
phẩm chất đạo đức, học tập nâng cao trình độ và năng lực công tác để thực hiện tốt nhiệm vụ, công vụ được giao.
Điều 3
Cán bộ, công chức ngoài việc thực hiện các quy...
PhÇn I:
C©u 1: §ång chÝ hiÓu thÕ nµoc¸n bé, c«ng chøc? ChÕ ®é c«ng chøc dù ®îc quy ®Þnh nh thÕ nµo
trong ph¸p lÖnh c¸n bé, c«ng chøc? So s¸nh sù gièng nhau vµ kh¸c nhau gi÷a c«ng chøc vµ c«ng d©n?
Tr¶ lêi:
A. §/c hiÓu thÕ nµo lµ c¸n bé, c«ng chøc?
T¹i ch¬ng I, Ph¸p lÖnh c«ng chøc quy ®Þnh nh sau:
Điều 1
1. Cán bộ, công chức quy định tại Pháp lệnh này là công dân Việt Nam, trong biên chế, bao gồm;
a) Những người do bầu cử để đảm nhiệm chức vụ theo nhiệm kỳ trong cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, t
chức chính trị - hội Trung ương; tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung cấp tỉnh);
huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau đây gọi chung là cấp huyện);
b) Nhng ni đưc tuyển dng, b nhim hoặc đưc giao nhim v thường xuyên làm vic trong tổ chc chính trị, tổ
chc chính tr - xã hội Trung ương, cấp tỉnh, cấp huyn;
c) Những người được tuyển dụng, bổ nhiệm vào một ngạch công chức hoặc giao giữ một công vụ thường
xuyên trong các cơ quan nhà nước ở Trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện;
d) Những người được tuyển dụng, bổ nhiệm vào một ngạch viên chức hoặc giao giữ một nhiệm vụ thường
xuyên trong đơn vị sự nghiệp của Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội;
đ) Thẩm phán Tòa án nhân dân, Kiểm sát viên Viện Kiểm sát nhân dân;
e) Những người được tuyển dụng, bổ nhiệm hoặc được giao nhiệm vụ thường xuyên làm việc trong quan,
đơn vị thuộc Quân đội nhân dân không phải quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng; làm
việc trong cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân mà không phải là sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp;
g) Những người do bầu c để đảm nhiệm chức vụ theo nhiệm kỳ trong Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy
ban nhân dân; thư, Phó t Đảng ủy; người đứng đầu tổ chức chính trị - hội xã, phường, thị trấn (sau đây
gọi chung là cấp xã);
h) Những người được tuyển dụng, giao giữ một chức danh chuyên môn nghiệp vụ thuộc Uỷ ban nhân dân cấp
xã.
2. Cán bộ, công chức quy định tại các điểm a, b, c, đ, e, g h khoản 1 Điều này được hưởng lương từ ngân
sách nhà nưc; cán bộ, công chức quy định tại điểm d khoản 1 Điều này được hưởng lương tngân sách nhà nước
và các nguồn thu sự nghiệp theo quy định của pháp luật."
Điều 2
Cán bộ, công chức công bộc của nhân dân, chịu sự giám sát của nhân dân, phải không ngừng n luyện
phẩm chất đạo đức, học tập nâng cao trình độ và năng lực công tác để thực hiện tốt nhiệm vụ, công vụ được giao.
Điều 3
Cán bộ, công chức ngoài việc thực hiện các quy định của Pháp lệnh này, còn phải tuân theo các quy định
liên quan của Pháp lệnh chống tham nhũng, Pháp lệnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và các văn bản pháp luật
khác.
Điều 4
Công tác cán bộ, công chức đặt dưới sự lãnh đạo thống nhất của Đảng Cộng sản Việt Nam, bảo đảm nguyên
tắc tập thể, dân chủ đi đôi với phát huy trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị.
Điều 5
1. Ủy ban Thường vụ Quốc hội, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội quy định cụ thể việc áp dụng Pháp
lệnh này đối với những người do bầu cử không thuộc đối tượng quy định tại điểm a và điểm g khoản 1 Điều 1 của
Pháp lệnh này.
2. Chính phủ quy định cụ thể việc áp dụng Pháp lệnh này đối với quan, quân nhân chuyên nghiệp, công
nhân quốc phòng trong cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp trong cơ quan,
đơn vị thuộc Công an nhân dân; thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Giám đốc, P
giám đốc, Kế toán trưởng và những cán bộ quản lý khác trong các doanh nghiệp nhà nước."
"Điều 5a.
Chính phủ quy định chức danh, tiêu chuẩn, nghĩa vụ, quyền lợi, những việc không được làm và chế độ, chính
sách khác đối với cán bộ, công chức cấp xã quy định tại điểm g và điểm h khoản 1 Điều 1 của Pháp lệnh này."
"Điều 5b.
1. Chế độ công chức dự bị được áp dụng trong cơ quan, tchức sử dụng cán bộ, ng chức quy định tại điểm
b và điểm c khoản 1 Điều 1 của Pháp lệnh này. Người được tuyển dụng làm công chức dự bị phải có đủ tiêu chuẩn,
điều kiện theo quy định của pháp luật.
1
Bài tập cán bộ - công chức - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tập cán bộ - công chức - Người đăng: lchuong132
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
24 Vietnamese
Bài tập cán bộ - công chức 9 10 583