Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập khảo sát hàm số

Được đăng lên bởi handsomehaiht-gmail-com
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 722 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BÀI TẬP TỔNG HỢP
KHẢO SÁT HÀM
Hoaøng Sôn Haûi
Bài 1: Cho hsố y=x3-(m+1)x2+3x+1
a) KS và vẽ đồ thị hs khi m=2
b) Tìm m để hs đồng biến trên R
Bài 2: Cho y=mx3-3x2+(m-1)x+2
a) Khảo sát hàm số khi m=1
b) Tìm m để hs có cực trị
Bài 3 :Tìm min,max (nếu có)
a)y = x3 +6x2 + 1 ;[-1;3]
b)y = (4x –1)/(2 - x) ;[3;5]
c)y = x4 –2x2
d)y = x + 18-x2
e)y=cos2x – 5cosx + 3
f)y=4cos2x – 3sin2x
g)y=sin4xcos2x
h)y=(x-2)/(x+1); (0;2]
i)y=|x2–3x|;
j)y=x+4/(x-1);x>0
Bài 4 :Cho (C) : y = y =

2x -1
(c)
x-2

a)Khảo sát hàm số
b)Tìm điểm trên (C) có toạ độ
nguyên
c)Biện luận tương giao giữa (C) và
(d) qua A(-1;5) có hệ số góc m
2 | x | -1
d)Vẽ đồ thị (C1) : y =
| x | -2
Bài 5 : Cho (C) : y = x3-3x2-4
a)Khảo sát hàm số .
b)Dùng đồ thị ,BL theo m số nghiệm
pt : x3-3x2 –m=0.

Bài 6: Viết pt tt của (C) :
1) y = x3 –2x2 + 8 tại M(1;7)
2) y = (2x –1)/(x –1) tại x0 = 2
3) y = (x2 + 6x + 8)/(x + 1) tại các g/đ
của (c) và Ox .
4) y=(x2–x+1)/(x+1) tại g/đ với Oy
5) y = 4 x + 1 tại x0 = 2
6) y = 3(x + 1)/(2 + x) biết tt // (D) :
3x – y = 0
7) y = x3 –2x + 1 ; tt // p/g I của gốc
toạ độ
8) y = x3 + x2 biết hệ số góc k = 8 .
9) y = ( 2x + 3)/(x – 1) ;tt vuông góc
(D’): x –5y = 0
10) y = (x2 – x – 1)/(1 + x) ,tt qua
M(2; -1)
11) y = x4 –2x2 - 3 ; tt qua M(0; - 3)
12) y=-x3 +3x2 +1 tt qua N( - 1;5)
Bài 7 : (C) : y = (x2 –3x + 3 )/(x –1)
§ Viết pttt biết tt tạo Ox góc 450
§ C/m từ M( -1, -1) kẻ được 2 tt
vuông góc nhau của (C)
§ Tìm trên Ox những điểm kẻ được
2 tt vuông góc nhau
§ Từ MÎ(D) :x-1=0 kẻ được bao
nhiêu tt của (C)
3

Bài 8 : Cho y=3mx–4x +m–1 (Cm )
1)Khảo sát và vẽ đồ thị (C) của hàm
số khi m = 1
2)Viết pt tt tại g/đ của (C) và Ox .
3)Viết pttt của (C) xuất phát từ A(0;-1)
4)Viết p/t đt vẽ từ K( 3;-1) t/xúc (C)
5)BL số nghiệm pt : 4x3 –3x –m = 0 .
6) .……………… :| 3x – 4x3| = k
7)Định m để (Cm) đi qua M(1;0)
8)Định m ............. có 2 điểm cực trị
nằm 2 phía của Oy

BÀI TẬP TỔNG HỢP
KHẢO SÁT HÀM
Hoaøng Sôn Haûi
Bài 1: Cho hsố y=x3-(m+1)x2+3x+1
c) KS và vẽ đồ thị hs khi m=2
d) Tìm m để hs đồng biến trên R
Bài 2: Cho y=mx3-3x2+(m-1)x+2
c) Khảo sát hàm số khi m=1
d) Tìm m để hs có cực trị
Bài 3 :Tìm min,max (nếu có)
a)y = x3 +6x2 + 1 ;[-1;3]
b)y = (4x –1)/(2 - x) ;[3;5]
c)y = x4 –2x2
d)y = x + 18-x2
e)y=cos2x – 5cosx + 3
f)y=4cos2x – 3sin2x
g)y=sin4xcos2x
h)y=(x-2)/(x+1); (0;2]
i)y=|x2–3x|;
j)y=x+4/(x-1);x>0
Bài 4 :Cho (C) : y = y =

2x -1
(c)
x-2

a)Khảo sát hàm số
b)Tìm điểm trên (C) có toạ độ
nguyên
c)Biện luận tương giao giữa (C) và
(d) qua A(-1;5) có hệ số góc m
2 | x | -1
d)Vẽ đồ thị (...
BÀI TẬP TỔNG HỢP
KHẢO SÁT HÀM
Hoaøng Sôn Haûi
Bài 1: Cho hsy=x
3
-(m+1)x
2
+3x+1
a) KS và vẽ đồ thị hs khi m=2
b) Tìm m để hs đồng biến trên R
Bài 2: Cho y=mx
3
-3x
2
+(m-1)x+2
a) Khảo sát hàm số khi m=1
b) Tìm m để hs có cực trị
Bài 3 :Tìm min,max (nếu có)
a)y = x
3
+6x
2
+ 1 ;[-1;3]
b)y = (4x –1)/(2 - x) ;[3;5]
c)y = x
4
–2x
2
d)y = x +
2
18-x
e)y=cos2x – 5cosx + 3
f)y=4cos2x – 3sin2x
g)y=sin
4
xcos
2
x
h)y=(x-2)/(x+1); (0;2]
i)y=|x
2
–3x|;
j)y=x+4/(x-1);x>0
Bài 4 :Cho (C) : y =
2 1
2
x
y
x
-
=
-
(c)
a)Khảo sát hàm s
b)Tìm điểm trên (C) có toạ độ
nguyên
c)Biện luận tương giao giữa (C) và
(d) qua A(-1;5) có hệ số góc m
d)Vẽ đồ thị (C
1
) :
| | 2
x
y
x
-
=
-
Bài 5 : Cho (C) : y = x
3
-3x
2
-4
a)Khảo sát hàm số .
b)Dùng đồ thị ,BL theo m số nghiệm
pt : x
3
-3x
2
–m=0.
Bài 6: Viết pt tt của (C) :
1) y = x
3
–2x
2
+ 8 tại M(1;7)
2) y = (2x –1)/(x –1) tại x
0
= 2
3) y = (x
2
+ 6x + 8)/(x + 1) tại các g/đ
của (c) và Ox .
4) y=(x
2
–x+1)/(x+1) tại g/đ với Oy
5) y =
14 +x
tại x
0
= 2
6) y = 3(x + 1)/(2 + x) biết tt // (D) :
3x – y = 0
7) y = x
3
–2x + 1 ; tt // p/g I của gốc
toạ độ
8) y = x
3
+ x
2
biết hệ số góc k = 8 .
9) y = ( 2x + 3)/(x – 1) ;tt vuông góc
(D’): x –5y = 0
10) y = (x
2
– x – 1)/(1 + x) ,tt qua
M(2; -1)
11) y = x
4
–2x
2
- 3 ; tt qua M(0; - 3)
12) y=-x
3
+3x
2
+1 tt qua N( - 1;5)
Bài 7 : (C) : y = (x
2
–3x + 3 )/(x –1)
§ Viết pttt biết tt tạo Ox góc 45
0
§ C/m từ M( -1, -1) kẻ được 2 tt
vuông góc nhau của (C)
§ Tìm trên Ox những điểm kẻ được
2 tt vuông góc nhau
§ TMÎ(D) :x-1=0 kẻ được bao
nhiêu tt của (C)
Bài 8 : Cho y=3mx–4x
3
+m–1 (C
m
)
1)Khảo sát và vẽ đồ thị (C) của hàm
số khi m = 1
2)Viết pt tt tại g/đ của (C) và Ox .
3)Viết pttt của (C) xuất phát từ A(0;-1)
4)Viết p/t đt vẽ từ K( 3;-1) t/xúc (C)
5)BL số nghiệm pt : 4x
3
–3x –m = 0 .
6) .……………… :| 3x – 4x
3
| = k
7)Định m để (C
m
) đi qua M(1;0)
8)Định m ............. có 2 điểm cực trị
nằm 2 phía của Oy
BÀI TẬP TỔNG HỢP
KHẢO SÁT HÀM
Hoaøng Sôn Haûi
Bài 1: Cho hsy=x
3
-(m+1)x
2
+3x+1
c) KS và vẽ đồ thị hs khi m=2
d) Tìm m để hs đồng biến trên R
Bài 2: Cho y=mx
3
-3x
2
+(m-1)x+2
c) Khảo sát hàm số khi m=1
d) Tìm m để hs có cực trị
Bài 3 :Tìm min,max (nếu có)
a)y = x
3
+6x
2
+ 1 ;[-1;3]
b)y = (4x –1)/(2 - x) ;[3;5]
c)y = x
4
–2x
2
d)y = x +
2
18-x
e)y=cos2x – 5cosx + 3
f)y=4cos2x – 3sin2x
g)y=sin
4
xcos
2
x
h)y=(x-2)/(x+1); (0;2]
i)y=|x
2
–3x|;
j)y=x+4/(x-1);x>0
Bài 4 :Cho (C) : y =
2 1
2
x
y
x
-
=
-
(c)
a)Khảo sát hàm s
b)Tìm điểm trên (C) có toạ độ
nguyên
c)Biện luận tương giao giữa (C) và
(d) qua A(-1;5) có hệ số góc m
d)Vẽ đồ thị (C
1
) :
| | 2
x
y
x
-
=
-
Bài 5 : Cho (C) : y = x
3
-3x
2
-4
a)Khảo sát hàm số .
b)Dùng đồ thị ,BL theo m số nghiệm
pt : x
3
-3x
2
–m=0.
Bài 6: Viết pt tt của (C) :
13) y = x
3
–2x
2
+ 8 tại M(1;7)
14) y = (2x –1)/(x –1) tại x
0
= 2
15) y = (x
2
+ 6x + 8)/(x + 1) tại
các g/đ của (c) và Ox .
16) y=(x
2
–x+1)/(x+1) tại g/đ với
Oy
17) y =
14 +x
tại x
0
= 2
18) y = 3(x + 1)/(2 + x) biết tt //
(D) : 3x – y = 0
19) y = x
3
–2x + 1 ; tt // p/g I của
gốc toạ độ
20) y = x
3
+ x
2
biết hệ số góc k =
8 .
21) y = ( 2x + 3)/(x – 1) ;tt vuông
góc (D’): x –5y = 0
22) y = (x
2
– x – 1)/(1 + x) ,tt qua
M(2; -1)
23) y = x
4
–2x
2
- 3 ; tt qua M(0; - 3)
24) y=-x
3
+3x
2
+1 tt qua N( - 1;5)
Bài 7 : (C) : y = (x
2
–3x + 3 )/(x –1)
§ Viết pttt biết tt tạo Ox góc 45
0
§ C/m từ M( -1, -1) kẻ được 2 tt
vuông góc nhau của (C)
§ Tìm trên Ox những điểm kẻ được
2 tt vuông góc nhau
§ Từ MÎ(D) :x-1=0 kẻ được bao
nhiêu tt của (C)
Bài 8 : Cho y=3mx–4x
3
+m–1 (C
m
)
1)Khảo sát và vẽ đồ thị (C) của hàm
số khi m = 1
2)Viết pt tt tại g/đ của (C) và Ox .
3)Viết pttt của (C) xuất phát từ A(0;-1)
4)Viết p/t đt vẽ từ K( 3;-1) t/xúc (C)
5)BL số nghiệm pt : 4x
3
–3x –m = 0 .
6) .……………… :| 3x – 4x
3
| = k
7)Định m để (C
m
) đi qua M(1;0)
8)Định m ............. có 2 điểm cực trị
nằm 2 phía của Oy
Bài tập khảo sát hàm số - Trang 2
Bài tập khảo sát hàm số - Người đăng: handsomehaiht-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Bài tập khảo sát hàm số 9 10 914