Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập môn quản trị dự án đầu tư

Được đăng lên bởi van-hong
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 676 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bài tập quản trị dự án đầu tư
Bài 1:Doanh nghiệp X vay 50 tỷ đồng với r = 10% để đầu tư. Vốn đầu tư được huy
động vào đầu mỗi năm như sau:
Năm
1
2
3
Vốn đầu tư (tỷ đ)
30
15
5
Đầu năm thứ tư dự án bắt đầu vận hành
Người cho vay yêu cầu sau 5 năm kể từ khi sản xuất phải trả hết nợ với hình thức trả
đều cả gốc và lãi vào cuối mỗi năm. Vậy mỗi năm doanh nghiệp phải trả bao nhiêu
tiền?
Bài 2:Một người dự định cho con đi du học vào đầu năm 2012 với kinh phí là 800
triệu đồng. Vậy ngay từ đầu năm 2008 người đó phải gửi vào ngân hàng đều đặn
mỗi năm 1 khoản là bao nhiêu tiền? Biết lãi suất ngân hàng là 12%/năm.
Bài 3: Một sinh viên mới ra trường và bắt đầu đi làm vào ngày 1/1/2008. Mỗi tháng
người này tiết kiệm được 1 triệu đồng và cuối tháng đem gửi vào ngân hàng với lãi
suất r =1,5%/tháng. Một năm sau kể từ ngày đi làm người này muốn mua 1 xe máy
với giá 18 triệu đồng?. Hỏi số tiền tiết kiệm có đủ để mua xe không?
Bài 4: Ngân hàng chính sách xã hội cho sinh viên A vay tiền ăn học vào đầu mỗi
năm với số tiền là 20trđ/năm, từ năm 2006 đến 2008. Cuối năm 2008, sinh viên A ra
trường và đi làm. Ngân hàng yêu cầu, kể từ khi đi làm, sinh viên A phải trả tiền vào
cuối năm, mỗi năm một khoản bằng nhau, trong thời gian 4 năm. Vậy mỗi năm sinh
viên A phải trả ngân hàng bao nhiêu tiền? Biết lãi suất ưu đãi là 5%/năm.
Bài 5: Doanh nghiệp X vay 50 tỷ đồng với r = 10% để đầu tư. Vốn đầu tư được huy
động vào đầu mỗi năm như sau:
Năm
1
2
3
Vốn đầu tư (tỷ đ)
30
15
5
Đầu năm thứ tư dự án bắt đầu vận hành
Xác định khoản lãi vay phải trả vào năm thứ 3 kể từ khi dự án đi vào vận hành? Biết
rằng vốn gốc được trả đều trong 5 năm, vào thời điểm cuối năm, bắt đầu từ khi dự
án đi vào vận hành.
Bài 6: Một đơn vị vay vốn vào đầu mỗi năm để thực hiện 1 dự án đầu tư như sau:
Năm đầu tư
Vốn huy động (trđ)
LãI suất vay
1
3000
1,1%/tháng, kỳ hạn nửa năm
2
2000
1,5%/tháng, kỳ hạn quý
3
1000
10%/năm
Đầu năm thứ tư dự án bắt đầu sản xuất. Người cho vay yêu cầu đầu năm thứ 5 kể từ
khi sản xuất phải trả hết nợ, trả 1 lần cả gốc và lãi thì số tiền phải trả là bao nhiêu?
Bài 7: Một công ty vay vốn với lãi suất 10%/ năm mua một thiết bị có tuổi thọ là 9
năm nhằm thay thế thiết bị cũ. Chi phí vận hành hàng năm của thiết bị là 100.000
USD. Cứ 3 năm đại tu một lần hết 500.000 USD. Nhờ có thiết bị mới, chi phí sản
xuất hàng năm giảm 800.000 USD.

Hỏi:
1.Nên mua thiết bị với giá cao nhất là bao nhiêu?Biết giá trị còn lại của thiết bị = 0.
2. Có 2 phương thức trả tiền mua thiết bị sau đây:
- Trả một lần ngay...
Bài tập quản trị dự án đầu tư
Bài 1:Doanh nghiệp X vay 50 tỷ đồng với r = 10% để đầu tư. Vốn đầuđược huy
động vào đầu mỗi năm như sau:
Năm 1 2 3
Vốn đầu tư (tỷ đ) 30 15 5
Đầu năm thứ tư dự án bắt đầu vận hành
Người cho vay yêu cầu sau 5 năm kể từ khi sản xuất phải trả hết nợ với hình thức trả
đều cả gốc và lãi vào cuối mỗi năm. Vậy mỗi năm doanh nghiệp phải trả bao nhiêu
tiền?
Bài 2:Một người dự định cho con đi du học vào đầu năm 2012 với kinh phí 800
triệu đồng. Vậy ngay từ đầu năm 2008 người đó phải gửi vào ngân hàng đều đặn
mỗi năm 1 khoản là bao nhiêu tiền? Biết lãi suất ngân hàng là 12%/năm.
Bài 3: Một sinh viên mới ra trường và bắt đầu đi làm vào ngày 1/1/2008. Mỗi tháng
người này tiết kiệm được 1 triệu đồng cuối tháng đem gửi vào ngân hàng với lãi
suất r =1,5%/tháng. Một năm sau kể từ ngày đi làm người này muốn mua 1 xe máy
với giá 18 triệu đồng?. Hỏi số tiền tiết kiệm có đủ để mua xe không?
Bài 4: Ngân hàng chính ch hội cho sinh viên A vay tiền ăn học vào đầu mỗi
năm với số tiền là 20trđ/năm, từ năm 2006 đến 2008. Cuối năm 2008, sinh viên A ra
trường và đi làm. Ngân hàng yêu cầu, kể từ khi đi làm, sinh viên A phải trả tiền vào
cuối năm, mỗi năm một khoản bằng nhau, trong thời gian 4 năm. Vậy mỗi năm sinh
viên A phải trả ngân hàng bao nhiêu tiền? Biết lãi suất ưu đãi là 5%/năm.
Bài 5: Doanh nghiệp X vay 50 tỷ đồng với r = 10% để đầu tư. Vốn đầu tư được huy
động vào đầu mỗi năm như sau:
Năm 1 2 3
Vốn đầu tư (tỷ đ) 30 15 5
Đầu năm thứ tư dự án bắt đầu vận hành
Xác định khoản lãi vay phải trả vào năm thứ 3 kể từ khi dự án đi vào vận hành? Biết
rằng vốn gốc được trả đều trong 5 năm, vào thời điểm cuối năm, bắt đầu từ khi dự
án đi vào vận hành.
Bài 6: Một đơn vị vay vốn vào đầu mỗi năm để thực hiện 1 dự án đầu tư như sau:
Năm đầu tư Vốn huy động (trđ) LãI suất vay
1 3000 1,1%/tháng, kỳ hạn nửa năm
2 2000 1,5%/tháng, kỳ hạn quý
3 1000 10%/năm
Đầu năm thứdự án bắt đầu sản xuất. Người cho vay yêu cầu đầu năm thứ 5 kể từ
khi sản xuất phải trả hết nợ, trả 1 lần cả gốc và lãi thì số tiền phải trả là bao nhiêu?
Bài 7: Một công ty vay vốn với lãi suất 10%/ năm mua một thiết bị có tuổi thọ là 9
năm nhằm thay thế thiết bị cũ. Chi phí vận hành hàng năm của thiết bị là 100.000
USD. Cứ 3 năm đại tu một lần hết 500.000 USD. Nhờ có thiết bị mới, chi phí sản
xuất hàng năm giảm 800.000 USD.
Bài tập môn quản trị dự án đầu tư - Trang 2
Bài tập môn quản trị dự án đầu tư - Người đăng: van-hong
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Bài tập môn quản trị dự án đầu tư 9 10 914