Ktl-icon-tai-lieu

bài tập pascal

Được đăng lên bởi Đỗ Xuân Phương
Số trang: 69 trang   |   Lượt xem: 1193 lần   |   Lượt tải: 1 lần
BAØI TAÄP CÔ BAÛN

BAØI TAÄP CHÖÔNG 1:CAÂU LEÄNH IF ….THEN…
* Baøi 1 :
Nhaäp 3 soá a , b , c baát kì . Haõy kieåm tra xem ba soá ñoù coù theå laø ñoä daøi ba caïnh cuûa
moät tam giaùc hay khoâng ? Thoâng baùo leân maøn hình ‘ Thoûa maõn ‘, ‘ Khoâng thoûa
maõn trong töøng tröôøng hôïp töông öùng .
GIAÛI
Var a , b , c : Real ;
BEGIN
Writeln (' Nhap do dai 3 canh cua tam giac : ') ;
Write (' a = ') ; Readln ( a ) ;
Write (' b = ') ; Readln ( b ) ;
Write (' c = ') ; Readln ( c ) ;
If ( a + b > c ) and ( b + c > a ) and ( c + a > b )
and ( a > 0 ) and ( b > 0 ) and ( c > 0 ) Then
Writeln (' Thoa man : Day la 3 canh cua mot tam giac ')
Else
Writeln (' Khong thoa man ! ') ;
Readln ; END .
* Baøi 2 :
Nhaäp N soá baát kì .
Ñeám caùc soá lôùn hôn 10 vaø nhoû hôn 20 vaø tính toång cuûa chuùng . Sau ñoù , ñöa ra
maøn hình :So cac so >10 vaø <20 la : ( gia tri ) ;Tong cua chung la : ( gia tri )
GIAÛI
Var Tong , So : Real ; I , N , Dem : Integer ;
BEGIN
Write (' Bao nhieu so : ') ; Readln ( N ) ;
Tong := 0 ; Dem := 0 ;
For I := 1 To N Do
Begin
Write (' So = ') ; Readln ( So ) ;
If ( So > 10 ) and ( So < 20 ) Then
Begin
Tong := Tong + So ;
Dem := Dem + 1 ;
End ;
BAØI TAÄP CÔ BAÛN

TRANG

1

BAØI TAÄP CÔ BAÛN
End ;
Writeln (' So cac so >10 va <20 la : ', Dem ) ;
Writeln (' Tong cua chung la :', Tong ) ;
Readln ; END .
* Baøi 3 :
Nhaäp boán soá a , b , c , d . Haõy tìm giaù trò lôùn nhaát cuûa chuùng vaø gaùn giaù trò lôùn
nhaát ñoù cho bieán Max .
GIAÛI
Var Max , a , b , c , d : Real ;
BEGIN
Writeln (' Nhap gia tri cua 4 so : ') ;
Write (' a = ') ; Readln ( a ) ;
Write (' b = ') ; Readln ( b ) ;
Write (' c = ') ; Readln ( c ) ;
Write (' d = ') ; Readln ( d ) ;
Max := a ;
If Max < b Then Max := b ;
If Max < c Then Max := c ;
If Max < d Then Max := d ;
Writeln (' Gia tri lon nhat la : ', Max ) ;
Readln ;
END .
* Baøi 4 :
Ñoïc ngaøy thaùng naêm , sau ñoù vieát ra maøn hình ñoù laø ngaøy thöù maáy trong tuaàn .
GIAÛI
Var Thu , Ngay , Thang : Byte ;
Nam : Integer ;
BEGIN
Write (' Doc Ngay Thang Nam : ') ;
Readln ( Ngay , Thang , Nam ) ;
Nam := 1900 + ( Nam mod 1900 ) ;
If Thang < 3 Then
Begin
Thang := Thang + 12 ;
Nam := Nam - 1 ;
End ;
Thu := Abs ( Ngay + Thang * 2 + ( Thang + 1 ) * 3
div 5 + Nam + Nam div 4 ) mod 7 ;
Case Thu Of
0 : Writeln (' Chu Nhat ') ;
1 : Writeln (' Thu Hai ') ;
BAØI TAÄP CÔ BAÛN

TRANG

2

BAØI TAÄP CÔ BAÛN
2 : Writeln (' Thu Ba ') ;
3 : Writeln (' Thu Tu ') ;
4 : Writeln (' Thu Nam ') ;
5 : Writeln (' Thu Sau ') ;
6 : Writeln (' Thu Bay ') ;
End ;
...
BAØI TAÄP CÔ BAÛN
BAØI TAÄP CHÖÔNG 1:CAÂU LEÄNH IF ….THEN…
* Baøi 1 :
Nhaäp 3 soá a , b , c baát kì . Haõy kieåm tra xem ba soá ñoù coù theå laø ñoä daøi ba caïnh cuûa
moät tam giaùc hay khoâng ? Thoâng baùo leân maøn hình ‘ Thoûa maõn ‘, ‘ Khoâng thoûa
maõn trong töøng tröôøng hôïp töông öùng .
GIAÛI
Var a , b , c : Real ;
BEGIN
Writeln (' Nhap do dai 3 canh cua tam giac : ') ;
Write (' a = ') ; Readln ( a ) ;
Write (' b = ') ; Readln ( b ) ;
Write (' c = ') ; Readln ( c ) ;
If ( a + b > c ) and ( b + c > a ) and ( c + a > b )
and ( a > 0 ) and ( b > 0 ) and ( c > 0 ) Then
Writeln (' Thoa man : Day la 3 canh cua mot tam giac ')
Else
Writeln (' Khong thoa man ! ') ;
Readln ; END .
* Baøi 2 :
Nhaäp N soá baát kì .
Ñeám caùc soá lôùn hôn 10 vaø nhoû hôn 20 vaø tính toång cuûa chuùng . Sau ñoù , ñöa ra
maøn hình :So cac so >10 vaø <20 la : ( gia tri ) ;Tong cua chung la : ( gia tri )
GIAÛI
Var Tong , So : Real ; I , N , Dem : Integer ;
BEGIN
Write (' Bao nhieu so : ') ; Readln ( N ) ;
Tong := 0 ; Dem := 0 ;
For I := 1 To N Do
Begin
Write (' So = ') ; Readln ( So ) ;
If ( So > 10 ) and ( So < 20 ) Then
Begin
Tong := Tong + So ;
Dem := Dem + 1 ;
End ;
BAØI TAÄP CÔ BAÛN TRANG 1
bài tập pascal - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
bài tập pascal - Người đăng: Đỗ Xuân Phương
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
69 Vietnamese
bài tập pascal 9 10 328