Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập về lợi nhuận rủi ro

Được đăng lên bởi Yêu Yêu
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 772 lần   |   Lượt tải: 13 lần
Câu 1: Công ty Titan Minin hiện đang niêm yết 9 triệu cổ phiếu và 1,2 triệu trái phiếu với
trái tức là 8,5%/năm với mệnh giá $100. Cổ phiếu của công ty đang được giao dịch với
giá $34 và có hệ số beta 1,2. Trái phiếu đang giao dịch mức giá $93. Phần bù rủi ro thị
trường là 10%, T-bills ( trái phiếu chính phủ ngắn hạn) là 5%. Công ty chịu thuế 28%.
a, Cấu trúc tài chính doanh nghiệp là bao nhiêu?
b, Nếu công ty đánh kế hoạch giá dự án mới có cùng mức độ rủi ro với dự án hiện tại của
công ty, tỷ lệ chiết khấu dùng để đánh giá dự án đó là bao nhiêu?
Câu 2: Giả sử bạn thu thập thông tin về lợi nhuận khi đầu tư vào cổ phiếu và tín phiếu
kho bạc tương ứng với ba tình trạng của nền kinh tế như sau:
Tình trạng kinh tế
Xác suất
Lợi nhuận cổ phiếu X
Suy thoái
0.3
-9,2%
Bình thường
0.4
12,4%
Tăng trưởng
0.3
24%
a, Xác định lợi nhuận kỳ vọng cổ phiếu X và tín phiếu.
a, Xác định độ lệch chuẩn của cổ phiếu X và tín phiếu.

Câu 3: Dự án nào rủi ro hơn
Lợi nhuận kỳ vọng, E(V)
Độ lệch chuẩn, Ϭ
Hệ số biến đổi, CV

Dự án A
0.08
0.06
0.75

Dự án B
0.24
0.08
0.33

Lợi nhuận tín phiếu
4%
4%
4,5%

Câu 4: Tính lợi nhuận kỳ vọng, độ lệch chuẩn của công ty có dữ liệu dưới
đây:
Lợi nhuận (
-0.1
-0.02
0.04
0.09
0.14
0.2
0.28

σ

=

Câu 1:
a,

√∑
n

i=1

Ri

)

Xác suất (
0.05
0.1
0.2
0.3
0.2
0.1
0.05

2

[ Ri−E ( R ) ] ∗Pi

Pi

)

MV B

= 1.200.000($100)(0.93) = $111.600.000

MV S

= 9.000.000($34) = $306.000.000

Tổng giá trị thị trường: $111.600.000 + $306.000.000 = $417.600.000
WB

= $111.600.000/$ 417.600.000 = 0.2672

WS

= $306.000.000/$417.600.000 = 0.7328

b, CAMP
Rs

= 0.05 + 1.2*0.1 = 0.17 hay 17%

RB

=

RWACC

8,5 ∗100
93

(1-0.28) = 6.5%

= 0.17*0.7328 + 0.065* 0.2672 = 14%

Câu 2:
Lợi nhuận kỳ vọng của cổ phiếu X:
E(X) = 0.3*(-9,2) + 0.4*(12,4) + 0.3*(24%) = 9,4%
Lợi nhuận kỳ vọng của tín phiếu:
E(T-bills) = 0.3*(4) + 0.4*(4) + 0.3*(4,5%) = 4.15%
Tình
trạng Xác suất
kinh tế

Suy thoái

0.3

PI
Tỷ suất lợi Tỷ suất lợi
2
)
nhuận CP X
nhuận
Tín [R i−E ( R ) ] ¿
phiếu
Cổ phiếu X

-9,2%

4%

[−9,2−9,4]2

= 103,78

*0,3

PI
2
[R i−E ( R ) ] ¿

)
Tín phiếu
[4−4,15]2

0,3

*

= 0.00675
Bình thường

0.4

12,4%

4%

2

[12,4 −9,4]

*0,4 =

3.6
Tăng trưởng

Tổng

0.3

24%

4,5%

1
σX

= 13%

σ T −Bills

= 0,22%

[24 −9,4] 2

[4−4,15]2

*

0,4= 0.009
*0,3 =

[4.5−4,15]2

63,95

*0,3= 0.036

171,328

0.0525

...
Câu 1:
!"#$%&''()*+,-.
&/012345(,-.&/(6748),.
*9 '#:4 2;<)=>? "#(.!#(
@A<-, 4,B
4CD,>-E18F),-E>)
G D@-8H-E1 4,B
Câu 2:IJ2K4>LMN +LD7*,O
D,4>*P4Q>)ND*2R
Tình trạng kinh tế Xác suất Lợi nhuận cổ phiếu X Lợi nhuận n phiếu
S, '(/ :# 0#
TU*9 '(0 0# 0#
%*V '(/ 0# 0"#
W. +LDXYWO(
W.F Z)WO(
Câu 3:[E,),P
[E\ [ET
]+LDXY^;_? '('! '(0
`F Za '('b '('!
c234_ '(d" '(//
Bài tập về lợi nhuận rủi ro - Trang 2
Bài tập về lợi nhuận rủi ro - Người đăng: Yêu Yêu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Bài tập về lợi nhuận rủi ro 9 10 645