Ktl-icon-tai-lieu

Bài thu hoạch Quản trị Marketing chiến lược

Được đăng lên bởi Tung Truong
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 1666 lần   |   Lượt tải: 4 lần
GV: TS. Phan Văn Thăng

-1-

HV: Trương Thanh Tùng

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH - MARKETING
KHOA ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC
---------------

----------------

Họ và tên: TRƯƠNG THANH TÙNG

Môn: QUẢN TRỊ MARKETING CHIẾN LƯỢC

Quản trị kinh doanh - K3.TNB/2014

Giảng viên: TS Phan Văn Thăng

BÀI THU HOẠCH
Sau khi hoàn tất học phần Quản trị Marketing chiến lược, Tôi đã tiếp nhận được rất
nhiều kiến thức về các khái niệm Marketing, quản trị, chiến lược, Marketing chiến lược;
về mục tiêu, chức năng, nguyên tắc và các quá trình quản trị Marketing chiến lược… và
việc vận dụng vào công tác Marketing tại Công ty TNHH Ánh Quang (91-93-95-97 Hai
Bà Trưng, phường 1, thành phố Sóc Trăng), cụ thể như sau:
1- Hoạch định Marketing chiến lược:
- Là việc xác định mục tiêu, hình thành chiến lược tổng thể nhằm đạt được mục tiêu và
xây dựng các kế hoạch hành động để phối hợp các hoạt động trong một tổ chức.
- Hoạch định marketing chiến lược dựa trên những gì đang xảy ra trong môi trường
của một Công ty, qua đó tìm kiếm các cơ hội và phát triển các chiến lược marketing có
tiềm năng chiến lược nhằm xác định được thị trường mục tiêu chiến lược, các biến được
kiểm soát về marketing chiến lược mà Công ty đặt ra để đáp ứng nhóm khách hàng chiến
lược mục tiêu.
- Phù hợp các nguồn lực với những cơ hội, thay đổi và các đặc điểm của thị trường
chiến lược, cần phải phù hợp với sứ mạng của Công ty, các mục tiêu cần dẫn tới hành
động và đo lường được, các mục tiêu thường được xây dựng dựa trên phân tích điểm
mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức (SWOT)thông qua các đối tượng và phạm vi.
- Khi thực hiện các mục tiêu chiến lược phải ứng phó với những yếu tố thay đổi của
môi trường marketing chiến lược nhằm tạo ra hiệu quả kinh tế cao, phương tiện quan
trọng để liên kết phối hợp nỗ lực của các bộ phận hoạch định chiến lược lại với nhau.
- Phát triển tinh thần làm việc chiến lược tập thể, thực hiện việc kiểm tra tình hình
thực hiện các mục tiêu chiến lược thuận lợi và dễ dàng.
* Các chức năng của hoạch định Marketing chiến lược:

Bài thu hoạch: Quản trị Marketing chiến lược

QTKD-K3.TNB

GV: TS. Phan Văn Thăng

•
•
•
•
•
•
•
•
•

-2-

HV: Trương Thanh Tùng

Định hướng đúng đắn mọi hoạt động marketing chiến lược của tổ chức;
Đảm bảo chủ động trong các hoạt động về marketing của đơn vị;
Lựa chọn phương thức chiến lược tối ưu để hoàn thành các nhiệm vụ chiến lược đã
được xác định;
Đảm bảo huy động và sử dụng tốt nhất những nguồn chiến lược tiềm năng hiện có;
Đảm bảo tính thích nghi chiến lược với mọi điều...
GV: TS. Phan Văn Thăng - 1 - HV: Trương Thanh Tùng
Bài thu hoch: Qun tr Marketing chiến lược QTKD-K3.TNB
TRƯỜNG ĐẠI HC TÀI CHÍNH - MARKETING
KHOA ĐÀO TO SAU ĐẠI HC
---------------
----------------
H và tên: TRƯƠNG THANH TÙNG
Qun tr kinh doanh - K3.TNB/2014
Môn: QUN TR MARKETING CHIN LƯỢC
Ging viên: TS Phan Văn Thăng
BÀI THU HOCH
Sau khi hoàn tt hc phn Qun tr Marketing chiến lược, Tôi đã tiếp nhn được rt
nhiu kiến thc v các khái nim Marketing, qun tr, chiến lược, Marketing chiến lược;
v mc tiêu, chc năng, nguyên tc các quá trình qun tr Marketing chiến lược
vic vn dng vào công tác Marketing ti Công ty TNHH Ánh Quang (91-93-95-97 Hai
Bà Trưng, phưng 1, thành ph Sóc Trăng), c th như sau:
1- Hoch định Marketing chiến lược:
- Là vic xác định mc tiêu, hình thành chiến lưc tng th nhm đạt được mc tiêu và
xây dng các kế hoch hành động để phi hp các hot động trong mt t chc.
- Hoch định marketing chiến lược da trên nhng đang xy ra trong môi trường
ca mt Công ty, qua đó tìm kiếm các cơ hi phát trin c chiến lược marketing
tim năng chiến lược nhm xác định được th trường mc tiêu chiến lược, các biến được
kim soát v marketing chiến lược Công ty đặt ra đ đáp ng nhóm khách hàng chiến
lược mc tiêu.
- Phù hp các ngun lc vi nhng cơ hi, thay đổi các đặc đim ca th trường
chiến lưc, cn phi php vi s mng ca Công ty, các mc tiêu cn dn ti hành
động đo lường được, các mc tiêu thường được y dng da trên phân tích đim
mnh, đim yếu, cơ hi và thách thc (SWOT)thông qua các đối tưng và phm vi.
- Khi thc hin các mc tiêu chiến lưc phi ng phó vi nhng yếu t thay đổi ca
môi trưng marketing chiến lưc nhm to ra hiu qu kinh tế cao, phương tin quan
trng để liên kết phi hp n lc ca các b phn hoch định chiến lưc li vi nhau.
- Phát trin tinh thn làm vic chiến lược tp th, thc hin vic kim tra tình hình
thc hin các mc tiêu chiến lược thun li và dng.
* Các chc năng ca hoch định Marketing chiến lưc:
Bài thu hoạch Quản trị Marketing chiến lược - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài thu hoạch Quản trị Marketing chiến lược - Người đăng: Tung Truong
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Bài thu hoạch Quản trị Marketing chiến lược 9 10 14