Ktl-icon-tai-lieu

Bảng báo giá bán lẻ sản phẩm - pepsi

Được đăng lên bởi van-hieu-cao
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 5494 lần   |   Lượt tải: 5 lần
NPP Pepsi Khu Vuc:
BAÛNG BAÙO GIAÙ BAÙN LEÛ SAÛN PHAÅM _ THAÙNG 9/2013
Dia Chi NPP:
Package FLAVOR Bao bì Quy cach PSP No ID Khuyen mai Rate Ghi chu
Ket/thung chai
CSD
RGB CSD
Pepsi Regular
Keùt chai 24 x 300 ml 0913002B 11010105
52,000 2,167
no promotion
7up
Keùt chai 24 x 285 ml 0913002B 11020103
52,000 2,167 no promotion
Mirinda Orange
Keùt chai 24 x 300 ml 0913002B 11030705
52,000 2,167 no promotion
CAN
Evervess Tonic
Thuøng lon 24 x 330 ml 0913009B 11040223
120,000 5,000 no promotion
Evervess Soda
Thuøng lon 24 x 330 ml 0913009B 11040123
95,000 3,958 no promotion
Pepsi Light
Thuøng lon 24 x 330 ml 0913008B 11010323
120,000 5,000 no promotion
Pepsi Regular
Thuøng lon 24 x 330 ml 0913003B 11010123
150,000 6,250 no promotion
Ap dung tu 1/9 - 14/9
7Up
Thuøng lon
24 x 330 ml 0913004B 11020123
150,000 6,250 no promotion
Pepsi Regular
Thuøng lon 24 x 330 ml 0913003B 11010123
160,000 6,667 no promotion
Ap dung tu 15/9 -30/9
7Up
Thuøng lon
24 x 330 ml 0913004B 11020123
160,000 6,667 no promotion
Mirinda Orange
Thuøng lon 24 x 330 ml 0913005B 11030723
97,000 4,042 no promotion
Clear Stock
7up Revive
Thuøng lon 24 x 330 ml 0913006B 11020523
110,000 4,583 no promotion
PET SS
7up Revive
Thuøng PET
24 x 500 ml 0913010B 11020551
170,000 7,083 no promotion
Pepsi Regular Thuøng Pet Sixpack 6x4x 400 ml 0913013B 11010109
120,000 5,000 5+1 16.67%
7Up Thuøng Pet Sixpack 6x4x 400 ml 0913013B 11020109
120,000 5,000 5+1 16.67%
Mirinda Orange Thuøng Pet Sixpack 6x4x 400 ml 0913013B 11030709
120,000 5,000 5+1 16.67%
PET MS
Pepsi Regular Thuøng Pet 12 x 1500 ml 0913014B 11010153
173,000 14,417 8+1 11.11%
7Up Thuøng Pet 12 x 1500 ml 0913014B 11020153
173,000 14,417 8+1 11.11%
Mirinda Orange Thuøng Pet 12 x 1500 ml 0913014B 11030153
173,000 14,417 6+1 14.28%
PET
Aquafina
Thuøng Pet 24 x 355 ml 0913015B 11050150
74,000 3,083 12+1 7.69%
Aquafina
Thuøng Pet 24 x 500 ml 0913016B 11050151
85,000 3,542 12+1 7.69%
Aquafina
Thuøng Pet 12 x 1500 ml 0913017B 11050153
85,000 7,083 12+1 7.69%
Aquafina
Thuøng Pet 04 x 5000 ml 0913018B 11050154
68,000 17,000 24+1 4.00%
Sting
RGB - NCB
Sting Regular
Keùt chai 24 x 240 ml 0913019B 11060102
70,000 2,917 12+1 7.69%
Red Sting
Keùt chai 24 x 240 ml 0913020B 11060202
92,000 3,833 24+1 4.00%
CAN
Sting Gold New
Thung lon Sixpack
6 x 4 x 250 ml 0913021B 11060191
130,000 5,417 12+1
7.69%
Red Sting
Thuøng lon 24 x 250 ml 0913022B 11060220
148,000 6,167 No promotion
PET
Sting Regular
Thuøng Pet 24 x 330 ml
0913024B
11060155
152,000 6,333 6+1 14.28%
Red Sting
Thuøng Pet 24 x 330 ml 0913023B 11060255
170,000 7,083 No promotion
Juice
RGB - NCB
Twister Pulp Keùt chai 24 x 240 ml 0913025B 11070202
72,000 3,000 No promotion
CAN
Twister - Orange Thuøng lon 24 x 330 ml 0913026B 11070121
160,000 6,667 36+1 2.70%
Twister - Pulp Thung 4 Sixpack 4x6 x 350 ml 0913029B 11070291
155,000 6,458 36+1 2.70%
Twister - Orange Thung 4 Sixpack 4x6x 455 ml 0913027B 11070112
175,000 7,292 24+1 4.00%
Twister Mango
Thung 4 Sixpack 4x6 x 450 ml 0913028B 11070512
175,000 7,292 8+1 11.11%
Lipton
CAN
Lipton Ice Tea Thuøng lon 24 x 330 ml 0913030B 11080123
160,000 6,667 12+1 7.69%
PET
Lipton Green Lemon Thung 4 Sixpack 4x6x 455 ml 0913031B 11080512
140,000 5,833 no promotion
Oolong Tea Thung 4 Sixpack 4x6 x 455 ml 0913032B 11080266
155,000 6,458 24+1 4.00% New SKU
Ghi chuù:
1. Moïi thaéc maéc cuûa quyù khaùch veà giaù vaø khuyeán maïi xin vui loøng lieân heä DT: 0437738880 - 0437738890
2. Cty seõ coù thoâng baùo khi coù söï thay ñoåi veà giaù.
3. Baùo giaù coù giaù trò keå töø ngaøy 1/09/2013
Xaùc nhaän DR Xaùc nhaän NPP Xaùc nhaän TDM
Giaù ban le
VND/keùt (thuøng)
Aqua
Fina
Thung 4
Sixpack
Bảng báo giá bán lẻ sản phẩm - pepsi - Trang 2
Bảng báo giá bán lẻ sản phẩm - pepsi - Người đăng: van-hieu-cao
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Bảng báo giá bán lẻ sản phẩm - pepsi 9 10 441