Ktl-icon-tai-lieu

BẢNG TÍNH TƯỜNG CHẮN VÀ ỔN ĐỊNH MÁI ĐẤT

Được đăng lên bởi Ôi Cuộc Đời
Số trang: 19 trang   |   Lượt xem: 3236 lần   |   Lượt tải: 5 lần
Phòng TK1 - TECCO 533

BẢNG TÍNH TƯỜNG CHẮN VÀ ỔN ĐỊNH MÁI ĐẤT

α

δ

I. SỐ LIỆU THIẾT KẾ TƯỜNG CHẮN
1. Các kích thước cơ bản của tường chắn
Giá trị
Tường
Tường
Ký hiệu
Đơn vị
h=
h=
5m
6m
h
5.000
6.000
m
b
0.800
0.800
m
B
4.100
4.800
m
H
6.240
7.360
m
b1
1.000
1.200
m
b2
0.500
0.600
m
b3
0.800
0.800
m
b4
1.000
1.20
m
b5
0.800
1.000
m
H1
5.000
6.000
m
H2
0.800
0.800
m
H3
0.440
0.560
m
H4
0.100
0.100
m

Cao độ của mặt đất sau tường so với đỉnh tường :
-0.65
Các góc cấu tạo :
Tên góc
Góc nghiêng của lưng tường so với phương đứng
Góc nghiêng của móng tường so với phương ngang
Góc nghiêng của mái đất so với phương ngang

m

Giá trị
Ký hiệu Tường
Tường
h=5m
h=6m
α
11.31
11.31
δ
6.13
6.65
β
33.69
33.69

Đơn vị
Độ
Độ
Độ

2. Các số liệu địa chất
Chỉ tiêu cơ lý của lớp đất tự nhiên (Lớp số 1) :
Lớp đất
Tính chất vật lý
Ký hiệu
Đất sét pha, trạng thái dẻo cứng-nửa cứng
γw
Dung trọng tự nhiên

1A

15/03/2006

Giá trị

Đơn vị

1.86

g/cm3

Dung trọng bão hoà

γbh

1.93

g/cm3

Lực dính tự nhiên
Lực dính bão hoà
Góc ma sát trong tự nhiên

ctn
cbh
ϕtn

0.143
0.10
16.08

KG/cm2
KG/cm2
Độ

Trang : 1

Sheet : So lieu

1A
Phòng TK1 - TECCO 533

Góc ma sát trong bão hoà
Cường độ chịu lực giới hạn

15/03/2006

Trang : 2

ϕbh
RH

12.43
1.10

Độ
KG/cm2

Sheet : So lieu

Phòng TK1 - TECCO 533

Đất sét pha, trạng thái dẻo cứng-nửa cứng

1

Dung trọng tự nhiên

γw

1.83

g/cm3

Dung trọng bão hoà
Lực dính tự nhiên
Lực dính bão hoà
Góc ma sát trong tự nhiên
Góc ma sát trong bão hoà
Cường độ chịu lực giới hạn

γbh
ctn
cbh
ϕtn
ϕbh
RH

1.90
0.177
0.13
19.55
13.92
2.50

g/cm3
KG/cm2
KG/cm2
Độ
Độ
KG/cm2

Ký hiệu
γ
ϕ

Giá trị
1.80
40

Đơn vị
g/cm3
Độ

250
3
95
115
8.3

g/cm3
KG/cm2
KG/cm2
KG/cm2

2400

KG/cm2

Chỉ tiêu cơ lý của lớp đất đắp sau tường :
Tính chất vật lý
Dung trọng
Góc ma sát trong
3. Vật liệu
Bêtông :
- Mác bêtông
- Trọng lượng riêng của bêtông cốt thép :
- Cường độ chịu nén dọc trục :
- Cường độ chịu nén khi uốn :
- Cường độ chịu kéo :
Thép :
- Cường độ chịu kéo :
II. TẢI TRỌNG
1. Trọng lượng bản thân của tường chắn

P1

P2

P3

I

I
P4

II
Loại tường
H = 5m
H = 6m
15/03/2006

II

P5

P1 (T)
10.00
12.00

P2 (T)
6.25
9.00
Trang : 3

P3 (T)
3.13
4.50

P4 (T)
8.20
9.60

P5 (T)
2.26
3.36

ΣP
29.83
38.46

Sheet : So lieu

Phòng TK1 - TECCO 533

2. Áp lực đất
2.1. Áp lực đất thẳng đứng do trọng lượng khối đất đắp
Công thức :
(T)
N =γ HbB
Trong đó :
+ H: Chiều cao lớp đất (m)
+ γ: Trọng lượng riêng của đất (T/m3)
+ b : Chiều rộng gờ móng chịu tải trọng đất (m)
+ B : Chiều rộn...
Phòng TK1 - TECCO 533
15/03/2006 Trang : 1 Sheet : So lieu
BẢNG TÍNH TƯỜNG CHẮN VÀ ỔN ĐỊNH MÁI ĐẤT
I. SỐ LIỆU THIẾT KẾ TƯỜNG CHẮN
1. Các kích thước cơ bản của tường chắn
Ký hiệu
Giá trị
Đơn vị
h 5.000 6.000 m
b 0.800 0.800 m
B 4.100 4.800 m
H 6.240 7.360 m
1.000 1.200 m
0.500 0.600 m
0.800 0.800 m
1.000 1.20 m
0.800 1.000 m
5.000 6.000 m
0.800 0.800 m
0.440 0.560 m
0.100 0.100 m
Cao độ của mặt đất sau tường so với đỉnh tường : -0.65 m
Các góc cấu tạo :
Tên góc Ký hiệu
Giá trị
Đơn vị
Góc nghiêng của lưng tường so với phương đứng
α
11.31 11.31 Độ
Góc nghiêng của móng tường so với phương ngang
δ
6.13 6.65 Độ
Góc nghiêng của mái đất so với phương ngang
β
33.69 33.69 Độ
2. Các số liệu địa chất
Chỉ tiêu cơ lý của lớp đất tự nhiên (Lớp số 1) :
Lớp đất Tính chất vật lý Ký hiệu Giá trị Đơn vị
1A
Đất sét pha, trạng thái dẻo cứng-nửa cứng
Dung trọng tự nhiên 1.86
Dung trọng bão hoà 1.93
Lực dính tự nhiên 0.143 KG/cm2
Lực dính bão hoà 0.10 KG/cm2
Góc ma sát trong tự nhiên 16.08 Độ
Tường
h =
5m
Tường
h =
6m
b
1
b
2
b
3
b
4
b
5
H
1
H
2
H
3
H
4
Tường
h=5m
Tường
h=6m
γ
w
g/cm
3
γ
bh
g/cm
3
c
tn
c
bh
ϕ
tn
δ
α
BẢNG TÍNH TƯỜNG CHẮN VÀ ỔN ĐỊNH MÁI ĐẤT - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
BẢNG TÍNH TƯỜNG CHẮN VÀ ỔN ĐỊNH MÁI ĐẤT - Người đăng: Ôi Cuộc Đời
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
19 Vietnamese
BẢNG TÍNH TƯỜNG CHẮN VÀ ỔN ĐỊNH MÁI ĐẤT 9 10 20