Ktl-icon-tai-lieu

báo cáo dân vận

Được đăng lên bởi anhthien2389
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 451 lần   |   Lượt tải: 0 lần
HUYEÄN UYÛ ÑAÊK GLONG
BAN DAÂN VAÄN
*
Số: -BC/BDV

ÑAÛNG COÄNG SAÛN VIEÄT NAM
Ñaêk Glong, ngaøy 18 thaùng 01 naêm 2012.

BAÙO CAÙO
“Coâng taùc Daân vaän thaùng 01 vaø
phương hướng, nhiệm vụ thaùng 02 naêm 2012”
I/ KEÁT QUAÛ HOAÏT ÑOÄNG THAÙNG 01 NAÊM 2012:
1/ Coâng taùc Daân vaän:
Tiếp tục triển khai chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp,
nhiệm kỳ 2010 -2015.
Chỉ đạo các cơ quan trong khối tổ chức kỷ niệm các ngày lễ như đón tết Nguyên đán
Nhâm thìn vui vẻ, an toàn, tiết kiệm…
Phối hợp với Mặt trận và đoàn thể tổ chức trực Tết 24/24 trong những ngày Tết.
Chỉ đạo các cơ quan trong khối tăng cường cử cán bộ xuống cơ sở nắm tình hình tư tưởng
quần chúng nhân dân, phối hợp xây dựng phong trào tại cơ sở.
Chủ động phối hợp với Mặt trận, các đoàn thể, LLVT tổ chức các đợt PĐQC, vận động
nhân dân ổn định sản xuất phát triển kinh tế, đấu tranh ngăn chặn các hoạt động móc nối của
các thế lực thù địch, nhằm xuyên tạc chủ trương, đường lối, chính sách pháp luật của Đảng và
Nhà nước ta, xúi dục, lôi kéo đồng bào Mông tiếp tục trở về Mường Nhé – Điện Biên; một số
tổ chức tôn giáo xây dựng, cơi nới nơi thờ tự khi chưa được sự đồng ý của chính quyền địa
phương.
Phối hợp Mặt trận, các đoàn thể, hội quần chúng chuẩn bị nội dung tham mưu cho các cấp
ủy Đảng. Sơ, tổng kết các Chỉ thị, Nghị quyết, đảm bảo thời gian quy định và đạt hiệu quả.
Tham mưu cho Huyện ủy xây dựng Đề án thành lập “ Đội công tác vận động quần chúng
xây dựng cơ sở”.
Phối hợp với Mặt trận, đoàn thể xây dựng kế hoạch PĐQC và lồng ghép học tập chính trị
năm 2012.
Phối hợp với Mặt trận, Phòng tài chính thăm và tặng quà Tết cho thôn, bon kết nghĩa với
03 suất quà trị giá 300.000đ và tiền mặt là: 7.000.000đ. Trong đó, Nhà nước tặng 4.000.000đ
tiền mặt cho thôn kết nghĩa và 03 cơ quan là 3.000.000đ.
Phối hợp với Mặt trận và các Đoàn thể tổ chức tuyên truyền vận động nhân dân hưởng
ứng cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
Phối hợp với Mặt trận và các Đoàn thể tổ chức tuyên truyền vận động nhân dân hưởng
ứng cuộc vận động “ Người Việt Nam tiêu dùng hàng Việt Nam” theo thông báo số 246TB/TW ngày 31/7/2009 của bộ Chính trị.
2/ Công tác Mặt trận:
Phối hợp với các cơ quan ban ngành tổ chức thăm hỏi, tặng quà động viên bà con giáo dân
và nhân dân trên địa bàn huyện trong dịp lễ Noel và đó...
HUYEÄN UYÛ ÑAÊK GLONG ÑAÛNG COÄNG SAÛN VIEÄT NAM
BAN DAÂN VAÄN
* Ñaêk Glong, ngaøy 18 thaùng 01 naêm 2012.
 
BAÙO CAÙO
“Coâng taùc Daân vaän thaùng 01 vaø
phương hướng, nhim v thaùng 02 naêm 2012”
I/ KEÁT QUAÛ HOAÏT ÑOÄNG THAÙNG 01 NAÊM 2012:
1/ Coâng taùc Daân vaän:
 !"#$%&'&()*+
 ,-./0/./012
3'4)#$4567 ,)%89:!$%;)
!<,=$=>+4+ ,?
@A=BCDE=456.F.F4G%2
3'4)#$4HIJ)KL$MNO,N
#$PQ<R<+AL<%R44'MN2
SA=BCDE+)4+TT56)A@&U+=E
<R<5"M(L$*)+*$HD)4',:S
)8V"+W,L$%;'S+I8+XM))8$ES&(=
!B+LQR+8YZ4[K4CYN=\CI!Z]& ;^,M
56Y)4L<%R+BIAM[_SX#$%\"
2
@ACDE+)4+#$PQ$`K"R$,,$4)*
S%&(2+5)3"+!"#$%+(,K(4I#$%"=' $#$(2
,,$4a$% S%L<%R&\)8Eb&Y)=E#$PQ
L<%RMNc2
@A=BCDE+4L<%R4'@&U=8[ZdEX"
H,./0.2
@A=BCDE+@eXH,=D#$4Y+K4f=B
/gM$*#$")g//2///=\,D8h2///2///24:+!BDF2///2///
\,D4Yf=/g#$8g2///2///2
@A=BCDE=)&456$%;$%\=E<R<N
6$=EdE=8,i4*,'46a[XC2
@A=BCDE=)&456$%;$%\=E<R<N
6$=E Người Việt Nam tiêu dùng hàng Việt Nam” i4YK)4M.Fj
k%g0h.//lSKX"2
2/ Công tác Mặt trận:
@A=B)#$K56H,m+D#$=;K4)4R<
=<R<;"K$% 4R"89!4i8=:R8"2
56a"LQJ=B'K$a&!3+$% M$-d6g'"
KLn&Ha+K$5on:1/J,R2
Xaây döïng keá hoaïch chæ ñaïo Maët traän caùc xaõ laøm toát coâng taùc tuyeân truyeàn vaän ñoäng
nhaân daân ñoùn teát Nguyeân ñaùn !<, Thìn vBi tinh thaàn vui veû, an toaøn, tieát kieäm, ñaäm ñ
baûn saéc vaên hoaù daân toäc.
1
báo cáo dân vận - Trang 2
báo cáo dân vận - Người đăng: anhthien2389
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
báo cáo dân vận 9 10 620