Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo nhóm môn : Quản trị nông nghiệp

Được đăng lên bởi Trần Tuyết
Số trang: 23 trang   |   Lượt xem: 480 lần   |   Lượt tải: 2 lần
BỘ NỘI VỤ
HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA

BÁO
NHÓM

CÁO

BỘ MÔN: QUẢN
NÔNG NGHIỆP,
ĐỀ TÀI: CHÍNH
TRIỂN KHOA
NGHỆ TRONG
NÔNG NGHIỆP

LÝ NHÀ NƯỚC VỀ
NÔNG THÔN
SÁCH PHÁT
HỌC-CÔNG

NHÓM THỰC HIỆN: NHÓM KỶ NGUYÊN MỚI
GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN: PHẠM THANH HƯƠNG
LỚP KH14XH

-

Hà Nội, năm 2016 -

BẢNG PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC NHÓM KỶ NGUYÊN MỚI
Lớp: KH14XH
Khóa: 2013 – 2017
Thành viên: 8 sinh viên

HỌ VÀ TÊN
1. Lê Văn Hiệp

NHIỆM VỤ
Tổng hợp bài word, bài
thuyết trình, báo cáo sản
phẩm, phân công, đánh
giá công việc, chỉnh sửa,
in ấn, lời nói đầu, kết
luận
Khái niệm, vị trí, vai trò

GHI CHÚ
Trưởng nhóm
Mức độ hoàn thành:

Mức độ hoàn thành:
tuyết : tốt
Tú: khá
Mức độ hoàn thành:
Vi: khá
Thuận: khá
Hương : khá
Mức độ: khá

1.

Trần Thu Trang

1.
2.

Trần Thị Tuyết
Hoàng Anh Tú

1.
2.
3.

Nguyễn Tùng Vi
Ngô Thanh Hương
Ma Thị Thuận

Nội dung( tập trung
nghiên cứu quyết định ) ;
Hạn chế của chính sách
Thực trạng của chính
sách, hạn chế của chính
sách, giải pháp

1.

Bùi Tuấn Anh

Slide

Mức độ hoàn thành: khá

Lời nói đầu
Nông nghiệp từ lúc khởi thủy đến nay, vẫn luôn giữ vững vị thế quan trọng của
mình trong đời sống của xã hội loài người, bởi hơn ai hết, theo tháp nhu cầu của
Macslow, cái nhu cầu căn bản từ thuở hồng hoang vẫn là ăn, mặc để được tồn tại.
Với xã hội hiện đại ngày này, mặc dù các quốc gia đều hướng đến giảm tỷ trọng
nông nghiệp trong cơ cấu kinh tế, song điều đó không có nghĩa là chúng ta đang hạ
thấp vai trò vị trí của nông nghiệp. bởi lẽ dù chúng ta có giảm tỷ trọng nông nghiệp
trong cơ cấu, song sản lượng nông nghiệp luôn tăng và tăng mạnh trong giai đoạn
hiện nay để đáp ứng những nhu cầu về lương thực thực phẩm và nguyên nhiên liệu
ngày càng tăng của xã hội hiện đại. Và tất nhiên để làm điều đó, một trong những
đóng góp mà chúng ta khổng thể không nói đến là việc áp dựng nhũng thành tựu
khoa học công nghệ vào sản xuất, và hơn hết dưới góc độ quán lý đó là chính sách
phát triển khoa học công nghệ của từng quốc gia. Việt Nam chúng ta trong bối
cảnh của một thé giới phẳng hiện nay, chúng ta không thể nào “ tồn tại” một mình
nếu thiếu đi sự liên kết quốc tế. Trong bối cảnh xây dựng một đất nước công
nghiệp hiện đại, văn minh chúng ta đã, đang và sẽ không ngừng “ đi tắt đón đầu”
tận dụng những thời cơ của quá trình đổi mới và hợp tác quốc tế, đồng thời tìm
cách hạn chế những khó khắn, thách thức nhằm xây dựng thành công chủ nghĩa xã
hội bản sắc Việt Nam. Nông nghiệp từ ngàn đời nay là cái nôi văn hóa của người
việt, chúng ta chưa bao giờ quên điều đó, và phát...
BỘ NỘI VỤ
HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA
BÁO CÁO
NHÓM
BỘ MÔN: QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ
NÔNG NGHIỆP, NÔNG THÔN
ĐỀ TÀI: CHÍNH SÁCH PHÁT
TRIỂN KHOA HỌC-CÔNG
NGHỆ TRONG
NÔNG NGHIỆP
NHÓM THỰC HIỆN: NHÓM KỶ NGUYÊN MỚI
GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN: PHẠM THANH HƯƠNG
LỚP KH14XH
- Hà Nội, năm 2016 -
BẢNG PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC NHÓM KỶ NGUYÊN MỚI
Lớp: KH14XH
Khóa: 2013 – 2017
Thành viên: 8 sinh viên
Báo cáo nhóm môn : Quản trị nông nghiệp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Báo cáo nhóm môn : Quản trị nông nghiệp - Người đăng: Trần Tuyết
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
23 Vietnamese
Báo cáo nhóm môn : Quản trị nông nghiệp 9 10 997