Ktl-icon-tai-lieu

BÁO CÁO SƠ KẾT DÂN VẬN KHÉO NĂM 2012

Được đăng lên bởi anhthien2389
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 229 lần   |   Lượt tải: 3 lần
HUYỆN ỦY ĐĂK GLONG
BAN CHỈ ĐẠO “DÂN VẬN KHÉO”
*
Số -BC/BCĐ

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Đăk Glong, ngày 12 tháng 10 năm 2012

BÁO CÁO
Sơ kết Phong trào thi đua “Dân vận khéo”,
giai đoạn 2010 – 2012 và những nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục
thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” đến năm 2015
Căn cứ Kế hoạch số 29-KH/BDV, ngày 30/08/2012 của Ban Dân vận Tỉnh ủy
Đăk Nông “về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 82 năm Ngày truyền thống Công
tác dân vận của Đảng” và 13 năm “Ngày dân vận của cả nước”;
Thực hiện hướng dẫn số 05- HD/BDV, ngày 30/08/2012 của Ban Dân vận
Tỉnh ủy Đăk Nông về việc hướng dẫn sơ kết phong trào thi đua “Dân vận khéo”, giai
đoạn 2010-2012;
Thực hiện Thông báo số 314-TB/HU, ngày 24/9/2012 của Ban Thường vụ
Huyện ủy, về việc thông báo cho ý kiến kết luận của Thường trực Huyện ủy về chủ
trương tổ chức Kỷ niệm 82 năm Ngày truyền thống Công tác dân vận của Đảng
(15/10/1930 – 15/10/2012), 13 năm “Ngày dân vận cả nước” và sơ kết 02 năm
phong trào thi đua “Dân vận khéo”, giai đoạn 2010 – 2012.
Qua hai năm triển khai thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo”, nay Ban
Chỉ đạo Huyện ủy Đăk Glong báo cáo sơ kết phong trào thi đua “Dân vận khéo”,
giai đoạn 2010-2012, như sau:
I. Đặc điểm tình hình chung:
Huyện Đăk Glong được thành lập theo Nghị định số 82/2005/NĐ-CP, ngày
27/06/2005 của Chính phủ trên cơ sở chia tách thành huyện Đăk Nông (cũ). Huyện
Đăk Glong có 07 đơn vị hành chính cấp xã, trong đó có 58 thôn, bon, dân số hơn
42.840 người, với diện tích tự nhiên là 144.875,46ha, có 25 dân tộc anh em sinh
sống, trong đó dân tộc kinh chiếm tới 32,03%, Mạ là 13%, M’Nông là 11%, các dân
tộc khác 13,17%.
Đăk Glong là một huyện nghèo, có điểm xuất phát thấp, cơ sở hạ tầng còn yếu
kém.
Trong những năm qua dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ huyện. Hiện
nay, Đảng bộ huyện Đăk Glong có 25 cơ sở đảng, gồm: 07 Đảng bộ xã, 02 Đảng bộ
LLVT, 02 Đảng bộ khối Đảng và Chính quyền, 14 Chi bộ cơ sở, toàn huyện có
1.001 đảng viên. Là huyện có địa bàn chiến lược quan trong; Về an ninh chính trị,
trật tự an toàn – xã hội của huyện được giữ vững, nền kinh tế có nhiều bước chuyển
biến. Nhân dân tin tưởng vào sự lãnh đạo, đổi mới của Đảng, chấp hành nghiêm
chính sách pháp luật của Nhà nước, luôn phát huy quyền làm chủ của mình, hưởng
ứng tích cực tham gia các phong trào tại cơ sở như: phong trào toàn dân đoàn kết
xây dựng nông thôn mới; phong trào đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân
cư; phong trào “Dân vận khéo”…
1

Từ những kết quả đó là nhờ có sự quan tâm lãnh đạo...
 ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
BAN CHỈ ĐẠO “DÂN VẬN KHÉO”
* Đăk Glong, ngày 12 tháng 10 năm 2012


BÁO CÁO
Sơ kết Phong trào thi đua “Dân vận khéo”,
giai đoạn 2010 – 2012 và những nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục
thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” đến năm 2015
 !"#$%&&'&()**+,-./)$
01"2,3,4567869:"0;45<'<"#$6=>$36"1"
68?+,-)*@"A,#(%<2"#$?+,-)*@BCAD
.E45BC"?F&G !"#$%&&'&()**+,-
./)$01",3,45BC"?FH06I"6=#649>*2+,-0JA!"4*4
9&(&&(D
.E45.1"K8%(L.!"#$L&()**.BM",N
>$5)$!,3,4561"K8O0406P>-)*.BM"6=E>$5)$,3)
6=BH"67;45<'<"#$6=>$36"1"68?+,-)*@"
Q(G(&(%&R(G(&&(S!(%<2"#$?+,-@BCA,#H06&<
I"6=#649>*2+,-0JA!"4*49&(&R&(T
U>**4<6=4V0*46E45I"6=#649>*2+,-0JA!*$*
/9>$5)$0P"K88H06I"6=#649>*2+,-0JA!
"4*49&(&&(!B*>W
I. Đặc điểm tình hình chung:
>$50P"9BX6#P-I6Y"Z9Z'&&G[!"#$
\&]&&G)*^I)6=_H`4*686#>$501"QaST>$5
0P"b&\9H,Z#^cIde!6="9bbG'61!K!?+H
LT'L&"BM4!,C4?456^6E4_P#(LLT'\G!L]*!bG?+6:*Y<4
"!6="9b?+6:044<6C4%!&%f!gP#(%f!gh1"P#((f!8?+
6:08(%!(\fT
0P"P#<:6>$5"i!b94V<d>c6I866cI!H`6j"k$>
0J<T
.="l"<m>*?BC4EPe9!/9)*@"K:>$5T45
*$!@"K:>$50P"bGH`9@"!"n<W&\@"K:de!&@"K:
 .!&@"K:04@",#^m>$3!(L4K:H`!6#>$5b
(T&&(9@",4_T#>$5b9Z*K#4PBXm>*6="D 3*4^6=Z!
6=-66E*6#Rde:4)*>$59BX"4l,l"!3046b43>KBC>$V
K4T+?+646B`",#EPe9!974<C4)*@"!cI#"4_<
^8I8IP>-6)*#BC!P>1I86>$m>$3P#<))*<o!B`"
"6^E6*<"4*8I"6=#64H`BWI"6=#6#?+9#06
d+$?E"1"61<C4DI"6=#9#06d+$?E"9M4",b*`0>?+
BDI"6=#2+,-0JAp
(
BÁO CÁO SƠ KẾT DÂN VẬN KHÉO NĂM 2012 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
BÁO CÁO SƠ KẾT DÂN VẬN KHÉO NĂM 2012 - Người đăng: anhthien2389
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
BÁO CÁO SƠ KẾT DÂN VẬN KHÉO NĂM 2012 9 10 505