Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo tài chính hợp nhất công ty Bibica

Được đăng lên bởi tuyetxuong
Số trang: 29 trang   |   Lượt xem: 3043 lần   |   Lượt tải: 11 lần
CÔNG TY CỔ PHẦN BIBICA
Báo cáo tài chính hợp nhất
cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2011
đã được kiểm toán

Công ty Cổ phần BIBICA
443 Lý Thường Kiệt, Quận Tân Bình, TP HCM

NỘI DUNG

Trang

Báo cáo của Ban Giám đốc

2-3

Báo cáo kiểm toán

4-5

Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán

6-28

Bảng cân đối kế toán hợp nhất

6-7

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất

8

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất

9

Thuyết minh Báo cáo tài chính hợp nhất

10-28

1

Công ty Cổ phần BIBICA
443 Lý Thường Kiệt, Quận Tân Bình, TP. HCM

BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC
Ban Giám đốc Công ty Cổ phần BIBICA (sau đây gọi tắt là “Công ty”) trình bày Báo cáo của mình
và Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2011.
CÔNG TY
Công ty Cổ phần BIBICA được thành lập tại Việt Nam và hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký
kinh doanh Công ty cổ phần số 4103010755 ngày 16/01/1999 Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ
Chí Minh cấp (đăng ký thay đổi lần 2 vào ngày 13 tháng 5 năm 2009).
Trụ sở chính của Công ty đặt tại 443 Lý Thường Kiệt, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ , BAN GIÁM ĐỐC VÀ BAN KIỂM SOÁT
Các thành viên của Hội đồng quản trị trong năm và tại ngày lập báo cáo này bao gồm:
Ông :

Jung Woo, Lee

Chủ tịch

Ông :

Trương Phú Chiến

Phó chủ tịch

Ông :

Seok Hoon Yang

Thành viên

Ông :

Phan Văn Thiện

Thành viên

Ông :

Võ Ngọc Thành

Thành viên

Ông :

Nguyễn Ngọc Hòa

Thành viên

Ông :

Jeong Hoon, Cho

Thành viên

Các thành viên của Ban Giám đốc đã điều hành công trong năm và tại ngày lập báo cáo tài chính
này bao gồm:
Ông :

Trương Phú Chiến

Tổng Giám đốc

Ông :

Phan Văn Thiện

Phó Tổng Giám đốc

Ông :

Nguyễn Quốc Hoàng

Phó Tổng Giám đốc

Các thành viên Ban kiểm soát bao gồm:
Ông :

Lê Hoài Nam

Trưởng ban kiểm soát

Ông :

Trần Quốc Việt

Thành viên

Ông :

Trần Lê Việt Hùng

Thành viên

KIỂM TOÁN VIÊN
Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán (AASC) đã thực hiện kiểm toán
các Báo cáo tài chính hợp nhất cho Công ty.
TRÁCH NHIỆM CỦA BAN GIÁM ĐỐC VỚI BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT
Ban Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập Báo cáo tài chính hợp nhất phản ánh trung thực,
hợp lý tình hình hoạt động, kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ của Công

2

Công ty Cổ phần BIBICA
443 Lý Thường Kiệt, Quận Tân Bình, TP. HCM
ty trong năm. Trong quá trình lập Báo cáo tài chính hợp nhất, Ban Giám đốc Công ty cam kết đã
tuân thủ các yêu cầu sau:
Lựa chọn các chính s...
CÔNG TY C
PHN BIBICA
Báo cáo tài chính hp nht
cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2011
đã được kim toán
Báo cáo tài chính hợp nhất công ty Bibica - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Báo cáo tài chính hợp nhất công ty Bibica - Người đăng: tuyetxuong
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
29 Vietnamese
Báo cáo tài chính hợp nhất công ty Bibica 9 10 868