Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo thực tập tốt nghiệp tại công ty cổ phần công nghiệp Thăng Long

Được đăng lên bởi Hoàng Thế Hùng
Số trang: 38 trang   |   Lượt xem: 1238 lần   |   Lượt tải: 6 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
Khoa Kinh tế và Quản lý
--------------0 --------------

BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP
Địa điểm thực tập: Công ty Cổ phần In công nghiệp
Thăng Long

Họ và tên sinh viên :
Lớp
: QTDN
Người hướng dẫn :

HÀ NỘI - 2010

MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU ............................................................................................................ 1
Phần 1.

Giới thiệu chung về công ty ................................................................... 2

1.1.

Quá trình hình thành và phát triển của công ty ............................................... 2

1.2.

Chức năng, nhiệm vụ của công ty ................................................................... 3

1.3.

Công nghệ sản xuất dịch vụ chủ yếu ............................................................... 4

1.4.

Hình thức tổ chức và kết cấu sản xuất kinh doanh của công ty ...................... 4

1.5.

Cơ cấu tổ chức của công ty ............................................................................. 6

Phần 2.

Phân tích hoạt động kinh doanh của công ty ....................................... 8

2.1

Phân tích tình hình tiêu thụ sản phẩm và công tác marketing ......................... 8

2.2

Phân tích công tác lao động, tiền lương ........................................................ 14

2.3

Phân tích công tác quản lý vật tư, tài sản cố định ......................................... 20

2.4

Phân tích chi phí và giá thành ....................................................................... 24

2.5

Phân tích tình hình tài chính của công ty ...................................................... 29

Phần 3.

Đánh giá chung và định hướng đề tài tốt nghiệp .............................. 34

3.1

Đánh giá chung về các mặt quản trị của công ty ........................................... 34

3.2

Định hướng đề tài tốt nghiệp ......................................................................... 35

Phần 4.

Tài liệu tham khảo ................................................................................ 36

LỜI MỞ ĐẦU
Thực tập tốt nghiệp nhằm mục đích giúp sinh viên tìm hiểu, nắm vững các vấn đề
thực tế ở doanh nghiệp, đồng thời vận dụng kiến thức đã học để tiến hành phần tích, đánh
giá các lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh cơ bản của doanh nghiệp. Từ đó đưa ra
nhận xét về những mặt còn hạn chế và đề xuất hướng đề tài tốt nghiệp của em.
Em chọn Công ty Cổ phần in công nghiệp Thăng Long làm địa điểm thực tập vì
những lý do sau:
-

Đây là công ty em...
TRƯỜNG ĐẠI HC BÁCH KHOA HÀ NI
Khoa Kinh tế và Qun lý
--------------0 --------------
BÁO CÁO THC TP TT NGHIP
Địa điểm thc tp: Công ty C phn In công nghip
Thăng Long
H và tên sinh viên :
Lp : QTDN
Người hướng dn :
HÀ NI - 2010
Báo cáo thực tập tốt nghiệp tại công ty cổ phần công nghiệp Thăng Long - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Báo cáo thực tập tốt nghiệp tại công ty cổ phần công nghiệp Thăng Long - Người đăng: Hoàng Thế Hùng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
38 Vietnamese
Báo cáo thực tập tốt nghiệp tại công ty cổ phần công nghiệp Thăng Long 9 10 811