Ktl-icon-tai-lieu

BHYT

Được đăng lên bởi thanhpro4420
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 2958 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chöông
3

I. BHYT TRONG ÑÔØI SOÁNG KINH TEÁ - XAÕ HOÄI
Söùc khoeû laø “voán quyù nhaát “ cuûa con ngöôøi.
Trong cuoäc soáng luoân tieàm aån nhöõng ruûi ro veà söùc
khoeû.
Chi phí khaùm chöõa beänh khoâng ñöôïc xaùc ñònh tröôùc.
Nhu caàu khaùm chöõa beänh cuûa con ngöôøi taêng leân
cuøng vôùi söï taêng tröôûng cuûa neàn kinh teá.



BHYT coù theå ñaùp öùng ñöôïc nhöõng vaán ñeà veà taøi

chính cho vieäc khaùm chöõa beänh cuõng nhö nhu caàu
khaùm chöõa beänh cuûa con ngöôøi.

II. KHAÙI NIEÄM, ÑOÁI TÖÔÏNG VAØ PHAÏM VI BHYT
2.1. Khaùi nieäm

BHYT laø moät chính saùch xaõ hoäi
do Nhaø nöôùc toå chöùc thöïc hieän,
nhaèm huy ñoäng söï ñoùng goùp cuûa
caùc caù nhaân, taäp theå ñeå thanh
toaùn chi phí y teá cho ngöôøi tham
gia baûo hieåm.

2.2. Đoái töôïng BH vaø ñoái töôïng tham gia BH
Ñoái töôïng BH: Laø söùc khoeû cuûa ngöôøi ñöôïc baûo
hieåm.
Ñoái töôïng tham gia: laø moïi ngöôøi daân coù nhu caàu
veà BHYT cho mình hay ñaïi dieän cho taäp theå.
Coù 2 nhoùm ñoái töôïng tham gia BHYT chính: nhoùm
ñoái töôïng baét buoäc vaø nhoùm ñoái töôïng töï nguyeän.

2.3. Phaïm vi baûo hieåm
Nhöõng ruûi ro veà söùc khoûe cuaû nhöõng ngöôøi tham gia
baûo hieåm (vôùi nhieàu möùc ñoä khaùc nhau).
 Phaïm vi loaïi tröø BHYT:
o Khaùm chöõa beänh trong caùc tröôøng hôïp coá tình töï
huyû hoaïi baûn thaân, trong tình traïng say, vi phaïm
phaùp luaät…
o Nhöõng ngöôøi bò maéc beänh nan y.
o Nhöõng ngöôøi ñöôïc BHYT khaùm chöõa nhöõng beänh
nhöng nhöõng beänh naøy laïi naèm trong chöông
trình NSNN ñaøi thoï chi phí.

III. PHÖÔNG THÖÙC BHYT
Caên cöù vaøo möùc ñoä thanh toaùn chi phí khaùm chöõa
beänh cho ngöôøi coù theû BHYT, BHYT ñöôïc phaân
ra:
 BHYT troïn goùi;
 BHYT troïn goùi, tröø caùc ñaïi phaãu thuaät;
 BHYT thoâng thöôøng.
Vieäc aùp duïng phöông thöùc BHYT naøo phuï thuoäc
vaøo ñieàu kieän kinh teá vaø möùc soáng cuûa daân cö
töøng nöôùc.

III. PHÖÔNG THÖÙC BHYT
Thöïc teá coù moät boä phaän BHYT mang ñaëc tröng cuûa
BHXH, coøn moät soá khaùc cuõng lieân quan ñeán hoaït
ñoäng chaêm soùc söùc khoeû nhöng mang tính chaát kinh
doanh.
So saùnh BHYT thuoäc BHXH vaø BHYT kinh
doanh: veà
 Ñoái töôïng tham gia;

 Tính chaát baûo hieåm;

 Hình thöùc thöïc hieän;

 Nguoàn quyõ BHYT;

 Cô quan quaûn lyù;

 Phöông thöùc vaø möùc
thanh toaùn;

Tieâu thöùc

BHYT thuoäc BHXH

BHYT kinh doanh

1-Ñoái töôïng tham
gia

Ngöôøi LĐ laøm coâng höôûng löông

Nhöõng ngöôøi coù nhu caàu

2-Hình thöùc thöïc
hieän

Baét buoäc

Töï nguyeän

3-Cô quan quaûn lyù

Cô quan BHYT do Nhaø nöôùc t...
Chöông
3
BHYT - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
BHYT - Người đăng: thanhpro4420
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
BHYT 9 10 525