Ktl-icon-tai-lieu

Bí quyết nói chuyện

Được đăng lên bởi phat-trien-nha-mien-nam
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 783 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bí quyết nói chuyện
hay
Bí quyết nói chuyện là có nghệ thuật làm thinh, có nghệ thuật chất vấn, có nghệ thuật
nghe và nhất là khi nói phải nói có văn chất, văn sắc, văn vị, văn khí và văn phong. Nói
cách chuyên môn hơn, bí quyết nói chuyện chia ra 2 thứ : tiêu cực và tích cực.
Bí quyết tiêu cực :
1 - Đừng già hàm: đa ngôn đa quá đã đành mà còn làm cho con người mất dũng khí, bị
bọng, bị khinh.
2 - Đừng chỉ nói về mình : trong câu chuyện thường cái tôi thực đáng ghét
3 - Đừng nói mãi 1 đề tài : của ăn ngon đến đâu, ăn quá cũng ngán.
4 - Đừng chỉ trích : muốn hạ bệ người ta mà muốn người ta có thiện cảm với mình à
5 - Đừng cãi lộn : khó có cuộc cãi lộn nào mỗi bên cho mình có lỗi
6 - Đừng hấp tấp : thiếu trầm tỉnh làm sao có nhiều ý hay và cách nói hấp dẫn để
thuyết phục đối phương
7 - Đừng ưa bàn tâm sự : Coi chừng có những lỗ hở mà gia đình hay xã hội bí mật bị
vạch lưng, bại lộ cách tai hại
8 - Đừng có giọng sách vở : Ai cũng ham hiểu biết mà không phải mỗi người chịu kẻ
khác lên mặt dạy mình
9 - Đừng làm đòn xóc : định nộp người ta mà người ta không trốn mình sao được
10 - Đừng nói sai tiếng mẹ đẻ : coi chừng người ta đánh giá vốn học ta xuyên qua cách
ta sử dụng tiếng Mẹ đẻ
Bí quyết tích cực :
1 - Phải thành thật : không cần nói hết các chân lý mà hễ nói thì phải nói sự thật
2 - Phải vị tha : lo cho quyền lợi kẻ khác thì ai mà không quan tâm đến mình

3 - Phải vui vẻ : người ta thích đám cưới hơn đám ma phải không bạn
4 - Phải tế nhị : lời nói thọc sâu trong tâm hồn, gây ấn tượng là lời nói chinh phục
5 - Phải biểu lộ nhân cách : lời cao nhã nói lên tâm hồn đã được trui luyện già dặn
6 - Phải biết nghe và khen : Ai không thích bộc bạch tâm sự. Ai không thấy mình quan
trọng ? Hãy đáp ứng các đòi hỏi đó.
7 - Phải nói ít : Nói ít không có nghĩa là câm như hến mà chỉ nói khi cần nói cho người
cần nghe vào lúc cần nói
8 - Phải tự nhiên : Nói chuyện mà kiểu cách quá như trợn nhướng, bẻ môi, uốn éo làm
cho người ta ngượng
9 - Phải khiêm tốn : người ta sợ hố hơn sợ núi
10 - Phải biết nhịn : khi tiếp chuyện có biết bao điều ta nghe bất mãn. Phải cho thông
quạ Ta đang gieo thiện cảm mà.
Ở đây xin bạn lưu ý nói chuyện có mục đích là gây thiện cảm, truyền ý, truyền cảm.
Mà các công việc này cho đặng thành công phải có nồng cốt vị tha . Vậy tỏ ra bác ái
khi nói chuyện là hy vọng thành công.

...
Bí quy t nói chuy nế
hay
Bí quy t nói chuy n là có ngh thu t làm thinh, có ngh thu t ch t v n, có ngh thu tế
nghe và nh t là khi nói ph i nói có văn ch t, văn s c, văn v , văn khí và văn phong. Nói
cách chuyên môn h n, bí quy t nói chuy n chia ra 2 th : tiêu c c và tích c c.ơ ế
Bí quy t tiêu c c :ế
1 - Đ ng già hàm: đa ngôn đa quá đã đành mà còn làm cho con ng i m t dũng khí, b ườ
b ng, b khinh.
2 - Đ ng ch nói v mình : trong câu chuy n th ng cái tôi th c đáng ghét ườ
3 - Đ ng nói mãi 1 đ tài : c a ăn ngon đ n đâu, ăn quá cũng ngán. ế
4 - Đ ng ch trích : mu n h b ng i ta mà mu n ng i ta có thi n c m v i mình à ườ ườ
5 - Đ ng cãi l n : khó có cu c cãi l n nào m i bên cho mình có l i
6 - Đ ng h p t p : thi u tr m t nh làm sao có nhi u ý hay và cách nói h p d n đ ế
thuy t ph c đ i ph ngế ươ
7 - Đ ng a bàn tâm s : Coi ch ng có nh ng l h mà gia đình hay xã h i bí m t b ư
v ch l ng, b i l cách tai h i ư
8 - Đ ng có gi ng sách v : Ai cũng ham hi u bi t mà không ph i m i ng i ch u k ế ườ
khác lên m t d y mình
9 - Đ ng làm đòn xóc : đ nh n p ng i ta mà ng i ta không tr n mình sao đ cườ ườ ượ
10 - Đ ng nói sai ti ng m đ : coi ch ng ng i ta đánh giá v n h c ta xuyên qua cách ế ườ
ta s d ng ti ng M đ ế
Bí quy t tích c c :ế
1 - Ph i thành th t : không c n nói h t các chân lý mà h nói thì ph i nói s th t ế
2 - Ph i v tha : lo cho quy n l i k khác thì ai mà không quan tâm đ n mình ế
Bí quyết nói chuyện - Trang 2
Bí quyết nói chuyện - Người đăng: phat-trien-nha-mien-nam
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Bí quyết nói chuyện 9 10 387