Ktl-icon-tai-lieu

Bộ câu hỏi học phần dược liệu

Được đăng lên bởi nghiakgkg123456
Số trang: 16 trang   |   Lượt xem: 1149 lần   |   Lượt tải: 9 lần
ĐẠI HỌC VÕ TRƯỜNG TOẢN
BỘ CÂU HỎI HỌC PHẦN DƯỢC LIỆU
1
Đối tượng: ĐH DƯỢC – dược liệu 1
Bài 1: Đại cương về Dược liệu
Câu 1. Một loài thực vật được gọi là Cây
thuốc hay Cây lương thực, Cây gỗ, Cây gia
vị, cây cảnh… là bởi:
a. Tác dụng của chúng đối với con người
b. Bộ phận dùng đối với con người
c. Lợi ích của chúng
d. Mục đích sử dụng chúng của con người
Câu 2. Quan niệm nào dưới đây là của
Paracelsus
a. Sử dụng đa vị trong các đơn thuốc
b. Chiết ‘các chất tinh tuý’ để làm thuốc
c. Tuân thủ các nguyên tắc chữa bệnh của
Galen
d. Tổng hợp các chất để làm thuốc.
Câu 3. Thuốc trị bệnh có nguồn gốc từ dược
liệu, ngoại trừ:
a. Cao sắc toàn phần của một loại dược liệu
b. Cao sắc toàn phần của nhiều loại dược
liệu phối hợp
c. Hoạt chất có hoạt tính được chiết xuất từ
dược liệu và bào chế dưới các dạng thuốc
hiện đại
d. Thực phẩm chức năng

galactopyranose, L-arabinofuranose, acid βD-mannuronic
c. acid β-D-glucuronic, α-Lgalactopyranose, L-arabinofuranose, Lrhamnopyranose
d. acid β-D-glucuronic, α-Lgalactopyranose, L-arabinofuranose, Dmannopyranose
Câu 6. Cellulose không thể cung cấp đường
cho con người vì:
a. Con người không có men α-1,4-amylase
để thuỷ phân cellulose
b. Con người không có men β-1,4-glucanase
để thuỷ phân cellulose
c. Trong hệ tiêu hoá của con người không có
men cellulase
d. Cả b và c
Câu 7. Carbohydrate nào sau đây giúp cây
giữ được hình dáng của nó:
a. Tinh bột
b. Cellulose
c. Glycogen
d. Cả a, b và c
Câu 8. Các monosaccharid như ribose,
fructose, glucose, và mannose khác biệt
đáng kể trong:
a. Độ ngọt
b. Vị trí của các nhóm cacbonyl.
c. Đồng phân D, L và số nguyên tử carbon.
d. Tất cả đều đúng nhưng câu a là khác nhau
có ý nghĩa nhất

Câu 4. Theo khái niệm về carbohydrat, các
hợp chất nào sau đây thuộc nhóm này:
a. Streptomycin
b. Glucosamin
c. Tinh bột
d. Cả a, b và c

Câu 9. Cấu dạng thuyền và ghế được tìm
thấy:
a. Pyranose
b. Furanose.
c. Trong bất kỳ đường nào mà nhóm –OH là
trục (axial).
d. Trong bất kỳ đường nào có nhóm –OH là
xích đạo (equaterial).

Câu 5. Thành phần của gôm arabic gồm có:
a. acid β-D-glucuronic, β-Dgalactopyranose, L-arabinofuranose, Lrhamnopyranose
b. acid β-D-glucuronic, β-D-

Câu 10.
Khi methyl hoá toàn bộ các
nhóm OH của phân tử amylopectin rồi sau
đó thuỷ phân, mức độ phân nhánh được suy
ra từ tỉ lệ đường:
a. 2,3,4 trimethyl glucose

Bài 2: Carbohydrat

1

b. 4,6 dimethyl glucose
c. 2,3 dimethyl glucose
d. 2,3,6 trimethyl glucose
Câu 11.
Khi thuỷ phân amylopectin bị
methyl hoá toàn bộ các nhóm OH, những
đơn vị đư...
1
ĐẠI HC VÕ TRƯỜNG TON
B CÂU HI HC PHN DƯỢC LIU
1
Đối tượng: ĐH DƯỢC – dược liu 1
Bài 1: Đại cương v Dược liu
Câu 1. Mt loài thc vt được gi là Cây
thuc hay Cây lương thc, Cây g, Cây gia
v, cây cnh… là bi:
a. Tác dng ca chúng đối vi con người
b. B phn dùng đối vi con người
c. Li ích ca chúng
d. Mc đích s dng chúng ca con người
Câu 2. Quan nim nào dưới đây là ca
Paracelsus
a. S dng đa v trong các đơn thuc
b. Chiết ‘các cht tinh tuý’ để làm thuc
c. Tuân th các nguyên tc cha bnh ca
Galen
d. Tng hp các cht để làm thuc.
Câu 3. Thuc tr bnh có ngun gc t dược
liu, ngoi tr:
a. Cao sc toàn phn ca mt loi dược liu
b. Cao sc toàn phn ca nhiu loi dược
liu phi hp
c. Hot cht có hot tính được chiết xut t
dược liu và bào chế dưới các dng thuc
hin đại
d. Thc phm chc năng
Bài 2: Carbohydrat
Câu 4. Theo khái nim v carbohydrat, các
hp cht nào sau đây thuc nhóm này:
a. Streptomycin
b. Glucosamin
c. Tinh bt
d. C a, b và c
Câu 5. Thành phn ca gôm arabic g
m có:
a. acid β-D-glucuronic, β-D-
galactopyranose, L-arabinofuranose, L-
rhamnopyranose
b. acid β-D-glucuronic, β-D-
galactopyranose, L-arabinofuranose, acid β-
D-mannuronic
c. acid β-D-glucuronic,
α
-L-
galactopyranose, L-arabinofuranose, L-
rhamnopyranose
d. acid β-D-glucuronic,
α
-L-
galactopyranose, L-arabinofuranose, D-
mannopyranose
Câu 6. Cellulose không th cung cp đường
cho con người vì:
a. Con người không có men α-1,4-amylase
để thu phân cellulose
b. Con người không có men β-1,4-glucanase
để thu phân cellulose
c. Trong h tiêu hoá ca con người không có
men cellulase
d. C b và c
Câu 7. Carbohydrate nào sau đây giúp cây
gi được hình dáng ca nó:
a. Tinh bt
b. Cellulose
c. Glycogen
d. C a, b và c
Câu 8. Các monosaccharid như ribose,
fructose, glucose, và mannose khác bit
đáng k trong:
a. Độ ngt
b. V trí ca các nhóm cacbonyl.
c. Đồng phân D, L và s nguyên t carbon.
d. Tt c đều đúng nhưng câu a là khác nhau
có ý nghĩa nht
Câu 9. Cu dng thuyn và ghế được tìm
thy:
a. Pyranose
b. Furanose.
c. Trong bt k đường nào mà nhóm –OH là
trc (axial).
d. Trong bt k đường nào có nhóm –OH là
xích đạo (equaterial).
Câu 10. Khi methyl hoá toàn b các
nhóm OH ca phân t amylopectin ri sau
đó thu phân, mc độ phân nhánh được suy
ra t t l đường:
a. 2,3,4 trimethyl glucose
Bộ câu hỏi học phần dược liệu - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bộ câu hỏi học phần dược liệu - Người đăng: nghiakgkg123456
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
16 Vietnamese
Bộ câu hỏi học phần dược liệu 9 10 898