Ktl-icon-tai-lieu

BỘ ĐỀ THI HẾT MÔN LÝ THUYẾT TÀI CHÍNH TIỀN TỆ

Được đăng lên bởi Trần Kiên
Số trang: 62 trang   |   Lượt xem: 3085 lần   |   Lượt tải: 8 lần
BỘ ĐỀ THI HẾT MÔN LÝ THUYẾT TÀI CHÍNH TIỀN TỆ
Tài liệu gồm 162 câu hỏi trắc nghiệm và 2 bài tập lớn (đều có đáp án)
PHẦN I: CÂU HỎI LỰA CHỌN........................................................................................1
Chương 2: Tài chính doanh nghiệp.....................................................................................4
Chương 3: Ngân sách Nhà nước..........................................................................................5
Chương 5: Thị trường Tài chính..........................................................................................8
Chương 7: Những vấn đề cơ bản về Lãi suất....................................................................11
Chương 8: Ngân hàng Thương mại...................................................................................16
Chương 9: Quá trình cung ứng tiền tệ...............................................................................21
Chương 10: Ngân hàng Trung ương và Chính sách tiền tệ...............................................25
Chương 11: Tài chính Quốc tế..........................................................................................29
Chương 12: Lạm phát và ổn định tiền tệ...........................................................................30
Chương 13: Cầu Tiền tệ.....................................................................................................31
PHẦN II: CÂU HỎI PHÂN TÍCH, LUẬN GIẢI.............................................................33

PHẦN I: CÂU HỎI LỰA CHỌN
1. Mức độ thanh khoản của một tài sản được xác định bởi:
a) Chi phí thời gian để chuyển tài sản đó thành tiền mặt.
b) Chi phí tài chính để chuyển tài sản đó thành tiền mặt.
c) Khả năng tài sản có thể được bán một cách dễ dàng với giá thị trường.
d) Cả a) và b).
e) Có người sẵn sàng trả một số tiền để sở hữu tài sản đó.
TL: d) theo định nghĩa về “Liquidity”
2. Trong nền kinh tế hiện vật, một con gà có giá bằng 10 ổ bánh mỳ, một bình sữa
có
giá bằng 5 ổ bánh mỳ. Giá của một bình sữa tính theo hàng hoá khác là:
a) 10 ổ bánh mỳ
b) 2 con gà
c) Nửa con gà
d) Không có ý nào đúng
TL: c)
3. Trong các tài sản sau đây: (1) Tiền mặt; (2) Cổ phiếu; (3) Máy giặt cũ; (4) Ngôi
nhà cấp 4. Trật tự xếp sắp theo mức độ thanh khoản giảm dần của các tài sản đó
là:
a) 1-4-3-2
1

b) 4-3-1-2
c) 2-1-4-3
d) Không có câu nào trên đây đúng
TL: d)
4. Mức cung tiền tệ thực hiện chức năng làm phương tiện trao đổi tốt nhất là:
a) M1.
b) M2.
3

c) M3.
d) Vàng và ngoại tệ mạnh.
e) Không có...
BỘ ĐỀ THI HẾT MÔN LÝ THUYẾT TÀI CHÍNH TIỀN TỆ
Tài liệu gồm 162 câu hỏi trắc nghiệm và 2 bài tập lớn (đều có đáp án)
PHẦN I: CÂU HỎI LỰA CHỌN........................................................................................1
Chương 2: Tài chính doanh nghiệp.....................................................................................4
Chương 3: Ngân sách Nhà nước..........................................................................................5
Chương 5: Thị trường Tài chính..........................................................................................8
Chương 7: Những vấn đề cơ bản về Lãi suất....................................................................11
Chương 8: Ngân hàng Thương mại...................................................................................16
Chương 9: Quá trình cung ứng tiền tệ...............................................................................21
Chương 10: Ngân hàng Trung ương và Chính sách tiền tệ...............................................25
Chương 11: Tài chính Quốc tế..........................................................................................29
Chương 12: Lạm phát và ổn định tiền tệ...........................................................................30
Chương 13: Cầu Tiền tệ.....................................................................................................31
PHẦN II: CÂU HỎI PHÂN TÍCH, LUẬN GIẢI.............................................................33
PHẦN I: CÂU HỎI LỰA CHỌN
1. Mức độ thanh khoản của một tài sản được xác định bởi:
a) Chi phí thời gian để chuyển tài sản đó thành tiền mặt.
b) Chi phí tài chính để chuyển tài sản đó thành tiền mặt.
c) Khả năng tài sản có thể được bán một cách dễ dàng với giá thị trường.
d) Cả a) và b).
e) Có người sẵn sàng trả một số tiền để sở hữu tài sản đó.
TL: d) theo định nghĩa về “Liquidity”
2. Trong nền kinh tế hiện vật, một con gà có giá bằng 10 ổ bánh mỳ, một bình sữa
giá bằng 5 ổ bánh mỳ. Giá của một bình sữa tính theo hàng hoá khác là:
a) 10 ổ bánh mỳ
b) 2 con gà
c) Nửa con gà
d) Không có ý nào đúng
TL: c)
3. Trong các tài sản sau đây: (1) Tiền mặt; (2) Cổ phiếu; (3) Máy giặt cũ; (4) Ngôi
nhà cấp 4. Trật tự xếp sắp theo mức độ thanh khoản giảm dần của các tài sản đó
là:
a) 1-4-3-2
1
BỘ ĐỀ THI HẾT MÔN LÝ THUYẾT TÀI CHÍNH TIỀN TỆ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
BỘ ĐỀ THI HẾT MÔN LÝ THUYẾT TÀI CHÍNH TIỀN TỆ - Người đăng: Trần Kiên
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
62 Vietnamese
BỘ ĐỀ THI HẾT MÔN LÝ THUYẾT TÀI CHÍNH TIỀN TỆ 9 10 599