Ktl-icon-tai-lieu

bóc tách công trình

Được đăng lên bởi Gái Xinh Bình Lục
Số trang: 88 trang   |   Lượt xem: 2544 lần   |   Lượt tải: 0 lần
THÔNG TƯ
CỦ A BỘ K Ế HOẠC H VÀ Đ ẦU TƯ S Ố 03/2006 /TT- BK H
N GÀY 19 THÁN G 10 N ĂM 2006
HƯỚNG DẪN MỘT SỐ NỘI DUNG VỀ HỒ SƠ, TRÌNH TỰ, THỦ TỤC ĐĂNG
KÝ KINH DOANH THEO QUY ĐỊNH TẠI NGHỊ ĐỊNH 88/2006/NĐ-CP
NGÀY 29 THÁNG 8 NĂM 2006 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ ĐĂNG KÝ KINH DOANH

Thực hiện Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ về đăng
ký kinh doanh (sau đây viết tắt là Nghị định số 88/2006/NĐCP) nhằm thực hiện việc đăng ký kinh
doanh thống nhất trên phạm vi toàn quốc, Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn một số nội dung về hồ
sơ, trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh đối với doanh nghiệp hoạt động theo Luật Doanh nghiệp và
hộ kinh doanh, đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện quy định tại Nghị định số
88/2006/NĐ-CP như sau:
I. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ KINH DOANH, ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG
1. Đối với doanh nghiệp, Hộ kinh doanh
a) Hồ sơ đăng ký kinh doanh đối với từng loại hình doanh nghiệp và hộ kinh doanh thực
hiện theo quy định lại các Điều 14, 15, 16 và khoản 1, khoản 2 Điều 38 Nghị định số 88/2006/NĐCP.
b) Giấy Đề nghị đăng ký kinh doanh thực hiện theo mẫu quy định tại Phụ lục I ban hành
kèm theo Thông tư này.
c) Danh sách thành viên, cổ đông sáng lập, người đại diện theo ủy quyền thực hiện theo mẫu
quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này.
2. Đối với chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh
a) Hồ số đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, thông báo địa điểm kinh doanh
thực hiện theo quy định tại Điều 24 Nghị định số 88/2006/NĐ-CP.
b) Thông báo về việc lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh thực hiện theo
mẫu quy định tại Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư này.
II. GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ KINH DOANH, GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG
KÝ HOẠT ĐỘNG
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động thực hiện theo
mẫu quy định tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Thông tư này.
III. TRÌNH TỰ, THỦ TỤC ĐĂNG KÝ KINH DOANH, ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI NỘI
DUNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH

1. Trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh thành lập doanh nghiệp thực hiện theo quy định tại
các Điều 19, 20, 21; đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, thông báo địa điểm kinh
doanh thực hiện theo quy định tại Điều 24; đăng ký kinh doanh đối với trường hợp bổ sung, thay
đổi nội dung đăng ký kinh doanh thực hiện theo quy định tại các Điều 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32,
33, 34; đăng ký kinh doanh, đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh thực hiện
theo quy định tại Điều 38 và 41 Nghị định số 88/2006/ NĐ-CP.
a) Trong ...
THÔNG TƯ
CA B K HOCH VÀ ĐU TƯ S 03/2006/TT-BKH
NGÀY 19 THÁNG 10 NĂM 2006
HƯỚNG DẪN MỘT SỐ NỘI DUNG VỀ HỒ SƠ, TRÌNH TỰ, THỦ TỤC ĐĂNG
KÝ KINH DOANH THEO QUY ĐỊNH TẠI NGHỊ ĐỊNH 88/2006/NĐ-CP
NGÀY 29 THÁNG 8 NĂM 2006 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ ĐĂNG KÝ KINH DOANH
Thực hiện Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ về đăng
kinh doanh (sau đây viết tắtNghị định số 88/2006/NĐCP) nhằm thực hiện việc đăng ký kinh
doanh thống nhất trên phạm vi toàn quốc, Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn một snội dung về hồ
sơ, trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh đối với doanh nghiệp hoạt động theo Luật Doanh nghiệp
hộ kinh doanh, đăng hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện quy định tại Nghị định số
88/2006/NĐ-CP như sau:
I. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ KINH DOANH, ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG
1. Đối với doanh nghiệp, Hộ kinh doanh
a) Hồ sơ đăng kinh doanh đối với từng loại nh doanh nghiệp và hộ kinh doanh thực
hiện theo quy định lại các Điều 14, 15, 16khoản 1, khoản 2 Điều 38 Nghị định số 88/2006/NĐ-
CP.
b) Giấy Đ nghị đăng kinh doanh thực hiện theo mẫu quy định tại Ph lục I ban hành
kèm theo Thông tư này.
c) Danh sách thành viên, cổ đông sáng lập, người đại diện theo ủy quyền thực hiện theo mu
quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này.
2. Đối với chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh
a) Hồ số đănghoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, thông báo địa điểm kinh doanh
thực hiện theo quy định tại Điều 24 Nghị định số 88/2006/NĐ-CP.
b) Thông báo về việc lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh thực hiện theo
mẫu quy định tại Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư này.
II. GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ KINH DOANH, GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG
KÝ HOẠT ĐỘNG
Giấy chứng nhận đăng kinh doanh, Giấy chứng nhận đăng hoạt động thực hiện theo
mẫu quy định tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Thông tư này.
III. TRÌNH TỰ, TH TỤC ĐĂNG KINH DOANH, ĐĂNG THAY ĐỔI NỘI
DUNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH
bóc tách công trình - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
bóc tách công trình - Người đăng: Gái Xinh Bình Lục
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
88 Vietnamese
bóc tách công trình 9 10 303