Ktl-icon-tai-lieu

Cà phê nhân

Được đăng lên bởi ducvinh355466-gmail-com
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 280 lần   |   Lượt tải: 1 lần
TCVN 4193 : 2012

TCVN

TIÊU CHUẨN QUÔC GIA

TCVN 4193 : 2012
Dự thảo lần 1

CÀ PHÊ NHÂN
Green Coffee

3

HÀ NỘI - 2012

Lời nói đầu
TCVN 4193 : 2012 thay thế TCVN 4193 : 2005.
TCVN 4193 : 2012 do Công ty Cổ phần Giám định cà
phê và hàng hoá xuất nhập khẩu biên soạn, Bộ Nông
Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn đề nghị, Tổng cục
Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ khoa
học và Công nghệ công bố.

4

TCVN 4193 : 2012

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA

TCVN 4193 : 2012

Cà phê nhân
Green coffee

1. Phạm vi áp dụng
Tiêu chuẩn này áp dụng cho cà phê nhân: cà phê chè (Arabica) và cà phê vối (Robusta)
2. Tài liệu viện dẫn
TCVN 5702 : 1993 (ISO 4072 : 1998) Cà phê nhân - Lấy mẫu.
TCVN 7032 : 2007 (ISO 10470 : 2004) Cà phê nhân - Bảng tham chiếu khuyết tật.
TCVN 4807 : 2001 (ISO 4150 : 1991) Cà phê nhân - Phương pháp xác định cỡ hạt bằng
sàng tay.
TCVN 4808 : 1989 (ISO 4149 : 1980) Cà phê nhân - Phương pháp kiểm tra ngoại quan.
Xác định tạp chất và khuyết tật.
TCVN 6928 : 2001 (ISO 6673 : 1983) Cà phê nhân xác định sự hao hụt ở 105 0C.
TCVN 6602 : 2000 (ISO 8455 : 1986) Cà phê nhân đóng bao - Hướng dẫn bảo quản và
vận chuyển.
3. Thuật ngữ và định nghĩa
Trong tiêu chuẩn này áp dụng các thuật ngữ và định nghĩa của TCVN 7032 : 2007 (ISO
10470 : 2004).

5

4. Yêu cầu kỹ thuật
4.1 Màu sắc: Màu đặc trưng của từng loại cà phê nhân.
4.2 Mùi: Mùi đặc trưng của từng loại cà phê nhân, không có mùi lạ.
4.3 Độ ẩm: Nhỏ hơn hoặc bằng 12,5%.
4.4 Tỷ lệ lẫn cà phê khác loại, được quy định trong bảng 2.
Bảng 2 - Tỷ lệ lẫn cà phê khác loại cho phép trong các hạng cà phê.
Loại cà phê

Hạng 1

Hạng 2

Cà phê chè

Không được lẫn R và C

Được lẫn R ≤ 1% và C ≤ 0,5%

Cà phê vối

Được lẫn C ≤ 0,5% và A ≤ 3%

Được lẫn C ≤ 1% và A ≤ 5%

Chú thích: - A: Cà phê chè (Arabica), R: Cà phê vối (Robusta), C: Cà phê mít
(Chari)
- %: Tính theo phần trăm khối lượng.

4.5 Tỉ lệ khối lượng hạt lỗi cho phép đối với từng hạng cà phê được quy định trong bảng
3, bảng 4 và xem phụ lục A về nguyên nhân chính của khuyết tật.
Bảng 3 - Tỷ lệ khối lượng hạt lỗi cho phép đối với từng hạng Cà phê (Robusta)
Hạng chất lượng

Lỗi (%)

Tạp chất (%)

R1 18a

10

0,1

R1 18b

15

0.5

R1 16c

14

0.5

R1 16d

16

0.5

R1 16e

20

0.5

6

TCVN 4193 : 2012

R2 13a

15

0.5

R2 13b

22

0.5

R2 13c

24

1.0

Bảng 4 - Tỉ lệ khối lượng hạt lỗi cho phép đối với từng hạng Cà phê (Arabica)
Hạng chất lượng

Lỗi (%)

Tạp chất (%)

A1 18a

5

0.1

A1 16b

8

0,1

A1 16c

10

0,1

A2 14a

11...

 


 !
Green Coffee
3
Cà phê nhân - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Cà phê nhân - Người đăng: ducvinh355466-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Cà phê nhân 9 10 379