Ktl-icon-tai-lieu

Các biện pháp phi thuế quan và lộ trình cắt giảm của Việt Nam trong quá trình gia nhập tổ chức thương mại t

Được đăng lên bởi hoangchinh40mg
Số trang: 73 trang   |   Lượt xem: 622 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Lêi nãi ®Çu
1. TÝnh cÊp thiÕt cña ®Ò tµi:
KÓ tõ khi thùc hiÖn chÝnh s¸ch ®æi míi, më cöa nÒn kinh tÕ, ViÖt Nam ®· vµ ®ang
tham gia ngµy cµng s©u vµ réng h¬n vµo qu¸ tr×nh héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ. Th¸ng 71995, ViÖt Nam ®· trë thµnh thµnh viªn cña ASEAN vµ nhanh chãng tham gia Khu vùc
MËu dÞch Tù do ASEAN (AFTA). Th¸ng 11-1998, ViÖt Nam trë thµnh thµnh viªn cña
DiÔn ®µn Hîp t¸c Ch©u ¸ - Th¸i B×nh D¬ng (APEC). Ngµy 13-7-2000, ViÖt Nam ®· ký
HiÖp ®Þnh Th¬ng m¹i song ph¬ng víi Hoa Kú. vµ hiÖn nay ®ang tÝch cùc chuÈn bÞ ®µm
ph¸n ®Ó gia nhËp Tæ chøc Th¬ng m¹i ThÕ giíi (WTO).
MÆc dï qu¸ tr×nh héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ vµ tù do hãa th¬ng m¹i mang l¹i nhiÒu
c¬ héi vµ lîi Ých râ rÖt nhng bªn c¹nh ®ã còng cã kh«ng Ýt nh÷ng th¸ch thøc ®èi víi mçi
quèc gia. C¸c níc khi tham gia vµo qu¸ tr×nh nµy ®Òu cam kÕt thùc hiÖn tù do hãa th¬ng
m¹i nhng trªn thùc tÕ kh«ng mét níc nµo, dï lµ níc cã nÒn kinh tÕ m¹nh, l¹i kh«ng cã
nhu cÇu b¶o hé s¶n xuÊt trong níc. Vµ mét trong nh÷ng c«ng cô b¶o hé h÷u hiÖu nhÊt ®ã
lµ sö dông c¸c biÖn ph¸p phi thuÕ quan.
ViÖc x©y dùng chiÕn lîc vÒ c¸c biÖn ph¸p phi thuÕ quan ®ãng mét vai trß rÊt quan
träng ®èi víi ViÖt Nam trong qu¸ tr×nh ®µm ph¸n gia nhËp WTO. Víi tr×nh ®é ph¸t triÓn
kinh tÕ cßn thÊp, thùc lùc cßn rÊt yÕu, chóng ta cÇn ph¶i ®a ra nh÷ng biÖn ph¸p phi thuÕ
quan cÇn thiÕt ®Ó b¶o hé mét sè ngµnh s¶n suÊt non yÕu trong níc, ®ång thêi nh÷ng biÖn
ph¸p ®ã l¹i ph¶i phï hîp víi c¸c quy ®Þnh cña WTO. Bªn c¹nh ®ã chóng ta còng cÇn ph¶i
c¾t gi¶m mét sè hµng rµo phi thuÕ tr¸i víi quy ®Þnh cña WTO ®Ó ®Èy nhanh qu¸ tr×nh gia
nhËp WTO cña ViÖt Nam. VËy, vÊn ®Ò nµy sÏ ®îc gi¶i quyÕt nh thÕ nµo? Lé tr×nh c¾t
gi¶m vµ c¾t gi¶m nh÷ng biÖn ph¸p cô thÓ nµo ®Ó võa ®¸p øng yªu cÇu cña WTO, võa b¶o
vÖ quyÒn lêi cña ViÖt Nam víi ý nghÜa lµ mét níc ®ang ph¸t triÓn, ®ang trong qu¸ tr×nh
chuyÓn ®æi? §iÒu nµy ®ßi hái ph¶i cã sù ph©n tÝch cô thÓ.
§ã lµ lý do em chän vÊn ®Ò “C¸c biÖn ph¸p phi thuÕ quan vµ lé tr×nh c¾t gi¶m
cña ViÖt Nam trong qu¸ tr×nh gia nhËp Tæ chøc Th¬ng m¹i ThÕ giíi (WTO)
tíi n¨m 2010” lµm ®Ò bµi khãa luËn tèt nghiÖp cña m×nh.
2. Môc ®Ých nghiªn cøu:
- T×m hiÓu nh÷ng biÖn ph¸p phi thuÕ quan cña WTO vµ ph©n tÝch nh÷ng t¸c ®éng cña
chóng ®èi víi Th¬ng m¹i quèc tÕ nãi chung vµ c¸c níc ®ang ph¸t triÓn nãi riªng, trong ®ã
cã ViÖt Nam.
- §¸nh gi¸ thùc tr¹ng ¸p dông c¸c biÖn ph¸p phi thuÕ quan ë ViÖt Nam trong thêi gian
qua vµ ®a ra dù kiÕn lé tr×nh c¾t gi¶m mét sè hµng rµo phi thuÕ quan ®ång thêi ®Þnh híng
c¸c biÖn ph¸p phi thuÕ quan sÏ sö dông ë ViÖt ...
Lêi nãi ®Çu
1. TÝnh cÊp thiÕt cña ®Ò tµi:
khi thùc hiÖn chÝnh s¸ch ®æi míi,cöa nÒn kinh tÕ, ViÖt Nam ®· vµ ®ang
tham gia ngµy cµng u réng h¬n vµo qu¸ tr×nh héi nhËp kinh quèc tÕ. Th¸ng 7-
1995, ViÖt Nam ®· trë thµnh thµnh viªn cña ASEAN nhanh chãng tham gia Khu vùc
MËu dÞch do ASEAN (AFTA). Th¸ng 11-1998, ViÖt Nam t thµnh thµnh viªn cña
DiÔn ®µn Hîp t¸c Ch©u ¸ - Th¸i B×nh D¬ng (APEC). Ngµy 13-7-2000, ViÖt Nam ®· ký
HiÖp ®Þnh Th¬ng m¹i song ph¬ng víi Hoa Kú. hiÖn nay ®ang tÝch cùc chuÈn ®µm
ph¸n ®Ó gia nhËp Tæ chøc Th¬ng m¹i ThÕ giíi (WTO).
MÆc qu¸ tr×nh héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ do hãa th¬ng m¹i mang l¹i nhiÒu
héi lîi Ých rÖt nhng bªn c¹nh ®ãng kh«ng Ýt nh÷ng th¸ch thøc ®èi víi mçi
quèc gia. C¸c níc khi tham gia vµo qu¸ tr×nh nµy ®Òu cam kÕt thùc hiÖn do hãa th¬ng
m¹i nhng trªn thùc kh«ng mét níc nµo, níc nÒn kinh m¹nh, l¹i kh«ng
nhu cÇu b¶o hé s¶n xuÊt trong níc. Vµ mét trong nh÷ng c«ng cô b¶oh÷u hiÖu nhÊt ®ã
lµ sö dông c¸c biÖn ph¸p phi thuÕ quan.
ViÖc x©y dùng chiÕn lîc vÒ c¸c biÖn ph¸p phi thuÕ quan ®ãng mét vai trß rÊt quan
träng ®èi víi ViÖt Nam trong qu¸ tr×nh ®µm ph¸n gia nhËp WTO. Víi tr×nh ®é ph¸t triÓn
kinh cßn thÊp, thùc lùc cßn rÊt yÕu, chóng ta cÇn ph¶i ®a ra nh÷ng biÖn ph¸p phi thuÕ
quan cÇn thiÕt ®Ó b¶o mét ngµnh s¶n suÊt non yÕu trong níc, ®ång thêi nh÷ng biÖn
ph¸p ®ã l¹i ph¶i phï hîp víi c¸c quy ®Þnh cña WTO. Bªn c¹nh ®ã chóng ta còng cÇn ph¶i
c¾t gi¶m mét hµng rµo phi thuÕ tr¸i víi quy ®Þnh cña WTO ®Ó ®Èy nhanh qu¸ tr×nh gia
nhËp WTO cña ViÖt Nam. VËy, vÊn ®Ò nµy ®îc gi¶i quyÕt nh thÕ nµo? tr×nh c¾t
gi¶m c¾t gi¶m nh÷ng biÖn ph¸p thÓ nµo ®Ó võa ®¸p øng yªu cÇu cña WTO, võa b¶o
quyÒn lêi cña ViÖt Nam víi ý nghÜa mét níc ®ang ph¸t triÓn, ®ang trong qu¸ tr×nh
chuyÓn ®æi? §iÒu nµy ®ßi hái ph¶i cã sù ph©n tÝch cô thÓ.
§ã lµ lý do em chän vÊn ®Ò “C¸c biÖn ph¸p phi thuÕ quan vµ lé tr×nh c¾t gi¶m
cña ViÖt Nam trong qu¸ tr×nh gia nhËp chøc Th¬ng m¹i ThÕ giíi (WTO)
tíi n¨m 2010 lµm ®Ò bµi khãa luËn tèt nghiÖp cña m×nh.
2. Môc ®Ých nghiªn cøu:
- T×m hiÓu nh÷ng biÖn ph¸p phi thuÕ quan cña WTO vµ ph©n tÝch nh÷ng t¸c ®éng cña
chóng ®èi víi Th¬ng m¹i quèc tÕ nãi chung vµ c¸c níc ®ang ph¸t triÓn nãi riªng, trong ®ã
cã ViÖt Nam.
- §¸nh gi¸ thùc tr¹ng ¸p dông c¸c biÖn ph¸p phi thuÕ quan ë ViÖt Nam trong thêi gian
qua vµ ®a ra dù kiÕn lé tr×nh c¾t gi¶m mét sè hµng rµo phi thuÕ quan ®ång thêi ®Þnh híng
c¸c biÖn ph¸p phi thuÕ quan sÏ sö dông ë ViÖt Nam ®Õn n¨m 2010.
1
Các biện pháp phi thuế quan và lộ trình cắt giảm của Việt Nam trong quá trình gia nhập tổ chức thương mại t - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Các biện pháp phi thuế quan và lộ trình cắt giảm của Việt Nam trong quá trình gia nhập tổ chức thương mại t - Người đăng: hoangchinh40mg
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
73 Vietnamese
Các biện pháp phi thuế quan và lộ trình cắt giảm của Việt Nam trong quá trình gia nhập tổ chức thương mại t 9 10 123