Ktl-icon-tai-lieu

các câu hỏi ôn tập môn marketing

Được đăng lên bởi Kawa Kawa
Số trang: 39 trang   |   Lượt xem: 1629 lần   |   Lượt tải: 6 lần
TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC BAÙCH KHOA HAØ NOÄI
Khoa Kinh teá vaø Quaûn lyù
----- o0o -----
HÖÔÙNG DAÃN VAØ TRAÛ LÔØI CAÂU HOÛI OÂN TAÄP
MARKETING CÔ BAÛN
Nguyn Tiến Dũng, MBA
Haø noäi 02/2006
các câu hỏi ôn tập môn marketing - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
các câu hỏi ôn tập môn marketing - Người đăng: Kawa Kawa
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
39 Vietnamese
các câu hỏi ôn tập môn marketing 9 10 672