Ktl-icon-tai-lieu

các công tác quản lý rừng bền vững

Được đăng lên bởi mrkid011092-gmail-com
Số trang: 45 trang   |   Lượt xem: 1655 lần   |   Lượt tải: 8 lần
MỞ ĐẦU

Rừng là một trong những bộ phận quan trọng nhất cấu thành nên sinh quyển. Ngoài ý nghĩa
về nguồn tài nguyên sinh vật. Rừng còn là một yếu tố địa lý không thể thiếu được trong từ nhiên.
Nó có vai trò cực kỳ quan trọng tạo nên cảnh quan vi có tác động mạnh mẽ đến các yếu tố khí
hậu, đất đai. Chính vì vậy, rừng không chi có chức năng trong phát triển kinh tế - xã hội mà nó
còn có ý nghĩa đác biệt trong việc bảo vệ môi trường sinh thái.
Ngay từ buổi đầu tiên trong lịch sử phát triển nhân loại. Rừng đã có những đóng góp cực kỳ
quan trọng đối với đời sống con người. Rừng cung cấp nơi cư trú, lương thực, thực phẩm,
nguyên liệu, nhiên liệu cho sự tồn tại và phát triển của xã hội loài người.
Sự phát triển ngày càng cao của kinh tế - xã hội, đặc biệt là trong giai đoạn hiện đại dựa trên
nền tảng sự tiến bộ của khoa học kỹ thuật đã làm đa dạng hơn quá trình sử dụng tài nguyên thiên
nhiên và làm thay đổi sự phụ thuộc của con người vào rừng. Con người đã rời bỏ từng phần hoặc
toàn bộ sự lệ thuộc vào rừng di chuyển xuống sông ở các lưu vực sông. Nơi có các điều kiện dễ
dàng hơn và có năng suất cây trồng cao hơn. Các cộng đồng dân cư đã phân bố rộng khắp từ
những vùng đô thị đến các vùng nông thôn ven biển. Tuy nhiên một bộ phận quan trọng gồm
nhiều công đồng dân cư khác nhau vẫn sống trong rừng hoặc ở các vùng ven rừng. Họ tiếp tục
nền sản xuất nông nghiệp truyền thống tự cung tự cấp, sử dụng đất rừng để canh tác nông nghiệp
và khai thác các tài nguyên rừng phục vụ trực tiếp cho cuộc sống của họ.
Ngày nay do dân số tăng nhanh nhu cầu về tài nguyên ngày càng lớn. Quá trình sản xuất phát
triển dựa trên một nền khoa học công nghệ cao đã gáy sức ép ngày càng lớn đối với các nguồn
tài nguyên nói chung. Trong đó, tài nguyên rừng được huy động ngày càng nhiều nhằm đáp ứng
nhu cầu ngày càng tăng về lương thực,thực phẩm, nhu cầu gỗ và các nguyên liệu cho sự phát
triển kinh tế xã hội của loài người. Điều này đã dẫn dấn làm suy giảm đáng kể nguồn tài nguyên
rừng, đặc biệt là ở các nước đang phát triển. Rừng bị suy giảm do bất kỳ một nguyên nhân nào
cũng đều có thể gây ra các vấn đề về sinh thái, môi trường như: Gây hạn hán, lũ lụt, ảnh hưởng
đến khí hậu toàn cầu, làm giảm đa dạng sinh học, gây xói mòn đất và có nguy cơ dẫn đến sa mạc
hóa các vùng đất. Cuối cùng chúng sẽ gây hậu quả về kinh tế, xã hội và dẫn đến đói nghèo.
Rừng không chỉ có ý nghĩa trong phát triển kinh tế xã hội của từng địa phương mà nó đồng
thời cũng là bộ phận cấu thành quan trọng trong sự phát triển ki...
MỞ ĐẦU
Rừng một trong những bộ phận quan trọng nhất cấu thành nên sinh quyển. Ngoài ý nghĩa
về nguồn tài nguyên sinh vật. Rừng còn là một yếu tố địa lý không thể thiếu được trong từ nhiên.
vai trò cực kỳ quan trọng tạo nên cảnh quan vi tác động mạnh mẽ đến các yếu tố khí
hậu, đất đai. Chính vậy, rừng không chi chức năng trong phát triển kinh tế - hội
còn có ý nghĩa đác biệt trong việc bảo vệ môi trường sinh thái.
Ngay từ buổi đầu tiên trong lịch sử phát triển nhân loại. Rừng đã những đóng góp cực kỳ
quan trọng đối với đời sống con người. Rừng cung cấp nơi trú, lương thực, thực phẩm,
nguyên liệu, nhiên liệu cho sự tồn tại và phát triển của xã hội loài người.
Sự phát triển ngày càng cao của kinh tế - hội, đặc biệt trong giai đoạn hiện đại dựa trên
nền tảng sự tiến bộ của khoa học kỹ thuật đã làm đa dạng hơn quá trình sử dụng tài nguyên thiên
nhiên và làm thay đổi sự phụ thuộc của con người vào rừng. Con người đã rời bỏ từng phần hoặc
toàn bộ sự lệ thuộc vào rừng di chuyển xuống sôngc lưu vực sông. Nơi các điều kiện dễ
dàng hơn ng suất cây trồng cao hơn. Các cộng đồng dân đã phân bố rộng khắp từ
những vùng đô thị đến các vùng ng thôn ven biển. Tuy nhiên một bộ phận quan trọng gồm
nhiều công đồng dân khác nhau vẫn sống trong rừng hoặc các vùng ven rừng. Họ tiếp tục
nền sản xuất nông nghiệp truyền thống tự cung tự cấp, sử dụng đất rừng để canh tác nông nghiệp
và khai thác các tài nguyên rừng phục vụ trực tiếp cho cuộc sống của họ.
Ngày nay do dân số tăng nhanh nhu cầu về tài nguyên ngày càng lớn. Quá trình sản xuất phát
triển dựa trên một nền khoa học công nghệ cao đã gáy sức ép ngày càng lớn đối với các nguồn
tài nguyên nói chung. Trong đó, tài nguyên rừng được huy động ngày càng nhiều nhằm đáp ứng
nhu cầu ngày càng tăng về lương thực,thực phẩm, nhu cầu gỗ các nguyên liệu cho sự phát
triển kinh tế hội của loài người. Điều này đã dẫn dấn làm suy giảm đáng kể nguồn tài nguyên
rừng, đặc biệt các nước đang phát triển. Rừng bị suy giảm do bất kỳ một nguyên nhân nào
cũng đều thể gây rac vấn đề về sinh thái, môi trường như: Gây hạn hán, lụt, ảnh hưởng
đến khí hậu toàn cầu, làm giảm đa dạng sinh học, gây xói mòn đất và có nguy cơ dẫn đến sa mạc
hóa các vùng đất. Cuối cùng chúng sẽ gây hậu quả về kinh tế, xã hội và dẫn đến đói nghèo.
Rừng không chỉ có ý nghĩa trong phát triển kinh tế hội của từng địa phương mà đồng
thời cũng bộ phận cấu thành quan trọng trong sự phát triển kinh tế của mỗi quốc gia. Những
nguyên nhân làm giảm diện tích rừng ít nhiều có sự thay đổi theo từng vùng nhưng trước hết đều
liên quan trực tiếp đến các cộng đồng người sống trong rừng hoặc các vùng ven rừng. Do
vậy, để bảo vệ và phát triển rừng. Chính phủ và các tồ chức có liên quan cần ủng hộ, trợ giúp các
quá trình sản xuất nhằm phát triển đời sống các cộng đồng dân cư địa phương.
Việt Nam cũng như nhiều nước dang phát triển khác đang đứng trước những vấn đề cấp bách
về môi nhường. Tài nguyên rừng đất nước, khoáng sản đang được huy động mạnh mẽ cho quá
trình phát triển kinh tế bị suy giảm nhanh chóng nhiều loài động thực vật quý hiếm đang
nguy cơ bị tuyệt chủng môi trường đang bị đe dọa bởi sự ô nhiễm. Bảo vệ phát triển tài
nguyên rừng s vai trò đặc biệt quan trọng nhằm giữ ổn định cân bẵng sính thái trong sinh
quyển."Chính vậy bảo vệ tài nguyên rừng đã được xác định một trong những mục tiêu lớn
trong chiến lược hành động cho sự phát triển bền vững nước ta nói riêng trên toàn thế giới
nới chung.
các công tác quản lý rừng bền vững - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
các công tác quản lý rừng bền vững - Người đăng: mrkid011092-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
45 Vietnamese
các công tác quản lý rừng bền vững 9 10 271