Ktl-icon-tai-lieu

Các hoạt động marketing gắn với phát triển sản phẩm mới

Được đăng lên bởi Khủng Bố
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 164 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chiến lược Marketting

Ngo Quang Thuat

CÁC HOẠT ĐỘNG MARKETING VỚI QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN SẢN
PHẨM MỚI
Chính sách marketing cho một sản phẩm mới Sau khi dự án sản phẩm mới được thông qua,
doanh nghiệp cần soạn chiến lược marketing cho sản phẩm mới. Marketing có vị trí quan trọng
trong sự thành công của phát triển sản phẩm mới.Chiến lược marketing sản phẩm mới của doanh
nghiệp được cấu thành từ các bộ phận trọng yếu sau đây:
Miêu tả thị trường mục tiêu, dự kiến định vị sản phẩm, lượng bán, thị phần và lợi nhuận
trong những năm đầu bán sản phẩm.
Quan điểm chung vầ phân phối hàng hoá và dự báo chi phí marketing cho năm đầu.
Những mục tiêu tương lai về tiêu thụ, doanh số, lợi nhuận, an toàn, xã hội và nhân văn.
Thế nào là marketing hỗn hợp (Marketing Mix)?
Tập hợp bốn biến số chính (sản phẩm, giá, phân phối và hỗ trợ bán hàng) cấu thành kế
hoạch marketing của doanh nghiệp được gọi là marketing hỗn hợp (marketing mix). Bốn yếu tố
của marketing mix tác động tương hỗ, quyết định về yếu tố này sẽ ảnh hưởng đến hoạt động của
ba yếu tố còn lại.

Bốn "P" của MARKETING MIX:
Sản phẩm (Product): Quản lý các yếu tố của sản phẩm bao gồm lập kế hoạch và phát triển
đúng những mặt hàng/dịch vụ mà công ty sẽ đưa ra thị trường.
Giá (Pricing): Xác định đúng cơ sở giá cho các sản phẩm.
Phân phối (Placement): Chọn lựa và quản lý các kênh thương mại để sản phẩm chiếm lĩnh
được thị trường mục tiêu đúng thời điểm và phát triển hệ thống logistic và vận chuyển sản phẩm.
Xúc tiến bán hàng (Promotion): Giới thiệu và thuyết phục thị trường dùng sản phẩm của
doanh nghiệp.
Chính sách sản phẩm
Chính sách về sản phẩm là nền tảng của chính sách marketing hỗn hợp, được xác định dựa
trên kế hoạch kinh doanh quy mô lớn hơn dành cho sản phẩm mới và chiến lược marketing tổng
thể cho mọi sản phẩm đang có của doanh nghiệp. Khi xem xét chính sách sản phẩm, doanh
nghiệp cần quan tâm đến những vấn đề sau:
· Quản lý chất lượng tổng hợp:
Việc nghiên cứu thị trường và khách hàng không chỉ trả lời câu hỏi khách hàng cần gì, cần
bao nhiêu, cần vào thời điểm nào và khả năng thanh toán của họ ra sao, mà còn phải biết họ đòi
hỏi mức độ chất lượng như thế nào, chất lượng nào có thể cho họ thoả mãn nhất. Tuy nhiên sự
đòi hỏi về chất lượng của khách hàng là không có giới hạn, để quyết định mức định lượng thích
ứng công ty phải nghiên cứu mức chất lượng của những sản phẩm cạnh tranh thay thế. Từ đó xác
định những yêu cầu chất lượng với thiết kế và định hướng quản lý chất lượng trong quá trình chế
tạo sản phẩm.
· Ph...
Chiến lược Marketting Ngo Quang Thuat
CÁC HOẠT ĐỘNG MARKETING VỚI QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN SẢN
PHẨM MỚI
Chính sách marketing cho một sản phẩm mới Sau khi dự án sản phẩm mới được thông qua,
doanh nghiệp cần soạn chiến lược marketing cho sản phẩm mới. Marketing vị trí quan trọng
trong sự thành công của phát triển sản phẩm mới.Chiến lược marketing sản phẩm mới của doanh
nghiệp được cấu thành từ các bộ phận trọng yếu sau đây:
Miêu tả thị trường mục tiêu, dự kiến định vị sản phẩm, lượng bán, thị phần lợi nhuận
trong những năm đầu bán sản phẩm.
Quan điểm chung vầ phân phối hàng hoá và dự báo chi phí marketing cho năm đầu.
Những mục tiêu tương lai về tiêu thụ, doanh số, lợi nhuận, an toàn, xã hội và nhân văn.
Thế nào là marketing hỗn hợp (Marketing Mix)?
Tập hợp bốn biến số chính (sản phẩm, giá, phân phối hỗ trợ bán hàng) cấu thành kế
hoạch marketing của doanh nghiệp được gọi marketing hỗn hợp (marketing mix). Bốn yếu tố
của marketing mix tác động tương hỗ, quyết định về yếu tố này sẽ ảnh hưởng đến hoạt động của
ba yếu tố còn lại.
Bốn "P" của MARKETING MIX:
Sản phẩm (Product): Quản các yếu tố của sản phẩm bao gồm lập kế hoạch phát triển
đúng những mặt hàng/dịch vụ mà công ty sẽ đưa ra thị trường.
Giá (Pricing): Xác định đúng cơ sở giá cho các sản phẩm.
Phân phối (Placement): Chọn lựaquản các kênh thương mại để sản phẩm chiếm lĩnh
được thị trường mục tiêu đúng thời điểm và phát triển hệ thống logistic và vận chuyển sản phẩm.
Xúc tiến bán hàng (Promotion): Giới thiệu thuyết phục thị trường dùng sản phẩm của
doanh nghiệp.
Chính sách sản phẩm
Chính sách về sản phẩm nền tảng của chính sách marketing hỗn hợp, đượcc định dựa
trên kế hoạch kinh doanh quy lớn hơn dành cho sản phẩm mới chiến lược marketing tổng
thể cho mọi sản phẩm đang có của doanh nghiệp. Khi xem t chính sách sản phẩm, doanh
nghiệp cần quan tâm đến những vấn đề sau:
· Quản lý chất lượng tổng hợp:
Việc nghiên cứu thị trường khách hàng không chỉ trả lời câu hỏi khách hàng cần gì, cần
bao nhiêu, cần vào thời điểm nào khả năng thanh toán của họ ra sao, còn phải biết họ đòi
hỏi mức độ chất lượng như thế nào, chất lượng nào thể cho họ thoả mãn nhất. Tuy nhiên sự
đòi hỏi về chất lượng của khách hàng không giới hạn, để quyết định mức định lượng thích
ứng công ty phải nghiên cứu mức chất lượng của những sản phẩm cạnh tranh thay thế. Từ đó xác
định những yêu cầu chất lượng với thiết kế và định hướng quản lý chất lượng trong quá trình chế
tạo sản phẩm.
· Phát triển nhãn hiệu và bao bì sản phẩm:
1
Các hoạt động marketing gắn với phát triển sản phẩm mới - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Các hoạt động marketing gắn với phát triển sản phẩm mới - Người đăng: Khủng Bố
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Các hoạt động marketing gắn với phát triển sản phẩm mới 9 10 582