Ktl-icon-tai-lieu

các phương pháp kích thích mua hàng

Được đăng lên bởi lhsang72
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 1031 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Công ty TNHH Điện thoại Vân Chung
Địa chỉ: 157 Đặng Tiến Đông, Đống Đa, Hà Nội
Tel: 04 3 5375995 Fax: 04 3 5376006
CÁC PHƯƠNG PHÁP PHỤC VỤ VÀ KÍCH THÍCH KHÁCH HÀNG MUA HÀNG

- Chiêu thị (Promtion): Là các hoạt động xúc tiến việc bán sản phẩm của xí nghiêp
(người bán) trên thị trường nói chung và thị trường mục tiêu (Target Marker ) nói riêng
của Xí nghiệp.
- Mục tiên của chiêu thị: Là nhằm bán hết được số sản phầm mà xí nghiệp đã tạo ra
trong điều kiện có nhiều chủ thể cạnh tranh khác trên thị trường.
Chiêu thị có một tác dụng hết sức to lớn trong hoạt động của xí nghiệp và nó được
coi như một bộ phận hữu cơ gắn liền với hoạt động sản xuất. Có nhiều sản phẩm, nhiều
doanh nghiệp nhiều nớc chi phí cho hoạt động chiêu thị chiếm một tỷ lệ khá lớn trong
tổng chi phí chứa trong giá bán sản phẩm 9 tù 10-25%).
Các hoạt động chiêu thị được đặc biệt phát triển ở các nước kinh tế phát triển nơi
mà sự cạnh tranh là thường xuyên gay gắt.

Chiêu thị có các nội dung cơ bản như:
+ Chào hàng
+ Bán hàng trực tiếp
+ Quảng cáo Tuyên truyền
+ Chiêu hàng
+ Các biện pháp của Nhà nước vv...
1. Chào hàng

www.vanchung.vn/www.vctel.com

Công ty TNHH Điện thoại Vân Chung
Địa chỉ: 157 Đặng Tiến Đông, Đống Đa, Hà Nội
Tel: 04 3 5375995 Fax: 04 3 5376006
Là phương pháp sử dụng các nhân viên giao hàng (Personal Selling) để đưa hàn
đến nơi giới thiệu và bán trực tiếp cho khách.
Chào hàng có vị trí khá quan trọng trong các hoạt động chiêu thị vì nó sử dụng số
lao động sư thừa của xã hội và có thể đưa sản phẩm đi rất xa khỏi nơi sản xuất.
Muốn chào hàng có kết quả, nhân viên chào hàng phải đáp ứng đủ hai điều kiện
sau:
- Hiểu rõ sản phẩm của xí nghiệp đem đi chào hàng (giá trị của sản phẩm, cách bảo
quản sử dụng sản phẩm, sự khác biệt giữa nó với các sản phẩm cạnh tranh tương tự vv....)
- Biết nghệ thuật trình bầy sản phẩm cho khách hàng để thuyết phục người tiêu
dùng từ, chưa biết, biết ưu thích, mua sản phẩm (nhân viên chào hàng phải phân biệt một
cách chuẩn xác, khôn ngoan giữa sản phẩm đem chào hàng với các sản phẩm tương tự
khác hiểu rõ thắc mắc của khách hàng để giải thích một cách đúng đắn, trung thực, biết
đặt các câu hỏi gợi mở cho người tiêu dùng để tìm đúng nguyện vọng của khách đối với
sản phẩm chứng minh cho khách hàng thấy việc mua ngay sản phẩm của mình là có lợi
nhất....)
2. Bán hàng trực tiếp
Tại các cửa hàng mẫu của Xí nghiệp đó là các điểm bá có tính thực nghiệm để xem
xét khảo sát thị hiếu nguyện vọng của khách hàng góp phần thúc đẩy sản xuất kinh doanh
nắm chắc và nắm ...
Công ty TNHH Điện thoại Vân Chung
Địa chỉ: 157 Đặng Tiến Đông, Đống Đa, Hà Nội
Tel: 04 3 5375995 Fax: 04 3 5376006
CÁC PHƯƠNG PHÁP PHỤC VỤ VÀ KÍCH THÍCH KHÁCH HÀNG MUA HÀNG
- Chiêu thị (Promtion): các hoạt động xúc tiến việc bán sản phẩm của nghiêp
(người bán) trên thị trường nói chung thị trường mục tiêu (Target Marker ) nói riêng
của Xí nghiệp.
- Mục tiên của chiêu thị: nhằm bán hết được số sản phầm mà xí nghiệp đã tạo ra
trong điều kiện có nhiều chủ thể cạnh tranh khác trên thị trường.
Chiêu thị một tác dụng hết sức to lớn trong hoạt động của xí nghiệp được
coi như một bộ phận hữu gắn liền với hoạt động sản xuất. nhiều sản phẩm, nhiều
doanh nghiệp nhiều nớc chi phí cho hoạt động chiêu thị chiếm một t lệ khá lớn trong
tổng chi phí chứa trong giá bán sản phẩm 9 tù 10-25%).
Các hoạt động chiêu thị được đặc biệt phát triển các nước kinh tế phát triển nơi
mà sự cạnh tranh là thường xuyên gay gắt.
Chiêu thị có các nội dung cơ bản như:
+ Chào hàng
+ Bán hàng trực tiếp
+ Quảng cáo Tuyên truyền
+ Chiêu hàng
+ Các biện pháp của Nhà nước vv...
1. Chào hàng
www.vanchung.vn/www.vctel.com
các phương pháp kích thích mua hàng - Trang 2
các phương pháp kích thích mua hàng - Người đăng: lhsang72
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
các phương pháp kích thích mua hàng 9 10 151