Ktl-icon-tai-lieu

các phương pháp xử lý nước cấp

Được đăng lên bởi sarah-ruacon1507-gmail-com
Số trang: 18 trang   |   Lượt xem: 1916 lần   |   Lượt tải: 11 lần
5/6/2011

KỸ THUẬT XỬ LÝ NƯỚC CẤP

NỘI DUNG MÔN HỌC
1. Các nguồn nước dùng để

Suppy water treatment technology

cấp nước
2. Tổng quan về các phương
pháp xử lý
3. Quá trình keo tụ - tạo bông
4. Quá trình lắng
5. Quá trình lọc
6. Khử sắt, mangan và nước
chua phèn
TP.HCM NĂM 2009

1

NỘI DUNG MÔN HỌC
7. Khử cứng
8. Xử lý nồi hơi và nước cấp
cho làm lạnh

2

MỤC TIÊU MÔN HỌC
1. Giới thiệu về các nguồn nước dùng để cấp nước và các
tiêu chuẩn hiện hành có liên quan để định hướng cho việc
lựa chọn nguồn cấp nước, tính toán nhu cầu dùng nước

9. Khử muối, mặn
10.Điều chỉnh chất lượng nước

2. Cung cấp kiến thức về các phương pháp xử lý nước cấp

11.Khử trùng

3. Phân tích, đánh giá và lựa chọn quy trình xử lý nước

12.Xử lý ổn định nước

4. Vận hành hệ thống xử lý nước

3

4

1

5/6/2011

TÀI LIỆU THAM KHẢO
1. Trịnh Xuân Lai, Cấp nước – Tập 2 Xử lý nước thiên nhiên cấp
cho sinh hoạt và công nghiệp, NXB Khoa học và Kỹ thuật, 2002
2. Nguyễn Ngọc Dung, Xử lý nước cấp, NXB Xây dựng, 2003
3. Trịnh Xuân Lai, Tính toán thiết kế các công trình trong hệ thống

NGUỒN NƯỚC DÙNG ĐỂ CẤP
NƯỚC

cấp nước sạch, NXB Khoa học và Kỹ thuật, 2003
4. Hoàng Văn Huệ, Công nghệ Môi trường – Tập 1 Xử lý nước,
NXB Xây dựng, 2004
5. Nguyễn Ngọc Dung, Cấp nước đô thị, NXB Xây dựng, 2003
6.

Nguyễn Thống, Cấp thoát nước, NXB Xây dựng, 2005
6

5

Nguồn nước dùng để cấp nước

NỘI DUNG
1. Nguồn nước dùng để cấp nước

 Nước mặt
 Nước ngầm

2. Hệ thống cấp nước

 Nước biển

3. Một số tiêu chuẩn/quy chuẩn
Nước mặt

4. Phương pháp xử lý
Nước ngầm

Nguồn cấp nước

8

7

2

5/6/2011

Nguồn nước mặt

Nguồn nước mặt
 Nước sông

Nước mặt là nước từ sông, suối,
ao, hồ…



Nước sông là nguồn nước mặt chủ yếu



Lưu lượng lớn, dễ khai thác, độ cứng và hàm lượng sắt

Đặc điểm:

nhỏ

- Chứa khí hòa tan, đặc biệt là O2



Thay đổi lớn theo mùa về độ đục, lưu lượng, mực

- Chứa chất rắn lơ lửng

nước, nhiệt độ:

- Hàm lượng chất hữu cơ cao



Mùa khô: nước trong, độ đục thấp, trữ lượng thấp

- Có nhiều loại tảo



Mùa lũ: độ đục cao, trữ lượng lớn

- Chứa nhiều vi sinh vật


9

Là nguồn tiếp nhận nước mưa và nước thải → mức độ
nhiễm bẩn cao

Nguồn nước mặt

Nguồn nước mặt
 Nước suối

 Nước hồ





Tương đối trong, thường nhiễm đục ven bờ



Thường có độ màu cao do ảnh hưởng của rong rêu,

Không ổn định về chất lượng nước, mức nước, lưu
lượng, vận tốc dòng chảy giữa mùa lũ và mùa khô



các loài thủy sinh


10

Mùa lũ: thường bị đục, dao động đột biến về mức nước
và vận tốc dòng chảy

Hồ ao tự ...
5/6/2011
1
KỸ THUẬT XỬ LÝ NƯỚC CẤPKỸ THUẬT XỬ LÝ NƯỚC CẤP
TP.HCMM 2009
1
Suppy water treatment technology
NỘI DUNG MÔN HỌCNỘI DUNG MÔN HỌC
1. Các nguồn nước dùng để
cấp nước
2. Tổng quan về c phương
pháp x
3. Quá trình keo tụ - tạo bông
4. Quá trình lắng
5. Quá trình lọc
6. Khử sắt, mangan và nước
chua phèn
2
NỘI DUNG MÔN HỌCNỘI DUNG MÔN HỌC
7. Khử cứng
8. X nồi hơi nước cấp
cho làm lạnh
9. Khử muối, mặn
10.Điều chỉnh chất lượng nước
11.Khử trùng
12.Xử ổn định nước
3
MỤC TIÊU MÔN HỌC
1. Giới thiệu về c nguồn nước dùng để cấp nước các
tiêu chuẩn hiện hành có liên quan để định hướng cho việc
lựa chọn nguồn cấp nước, tính toán nhu cầu dùng nước
2. Cung cấp kiến thức về các phương pháp xử nước cấp
3. Phân tích, đánh giá và lựa chọn quy trình xử nước
4. Vận hành hệ thống xử nước
4
các phương pháp xử lý nước cấp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
các phương pháp xử lý nước cấp - Người đăng: sarah-ruacon1507-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
18 Vietnamese
các phương pháp xử lý nước cấp 9 10 638