Ktl-icon-tai-lieu

Cách tìm kiếm nguồn hàng hiệu quả

Được đăng lên bởi bocau
Số trang: 29 trang   |   Lượt xem: 4133 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Cách tìm ki m ngu n hàng hi u qu
B n ã có ý tư ng, th trư ng, khách hàng, a i m kinh doanh cũng như kh năng thu l i nhu n, th nhưng còn m t v n
tìm âu ra s n ph m ch t lên các giá hàng.

b n chưa bi t là

Vi c tìm ngu n hàng không hoàn toàn là "tìm kim áy bi n". Trư c h t, hãy n l c tìm ki m quan h v i các nhà s n xu t phân ph i s n
ph m theo nhi u kênh khác nhau, c bi t nên chú ý tìm trên các t p chí và tri n lãm thương m i. Các chuyên gia cho r ng, ây là hai kênh
tìm ki m t t nh t.
Hai kênh tìm ki m t t nh t. Ch riêng các tri n lãm thương m i cũng ã cung c p r t nhi u thông tin và cơ h i. ó không ch là các xu
hư ng hàng hoá m i, thông tin v th trư ng và khách hàng, cơ h i xây d ng quan h v i các nhà cung c p l n.
Tri n lãm thương m i là d p r t t t so sánh hàng lo t giá c , ch t lư ng hàng hoá mà không ph i i âu xa. Thông qua nh ng kênh
thông tin i chúng thu n ti n nh t như báo chí, truy n hình, Internet... b n hãy tìm hi u thông tin v các cu c tri n lãm thương m i, hãy
nghiên c u thông tin có s n v nh ng ơn v tham gia trưng bày chu n b trư c cho mình n i dung công vi c c n làm khi ti p xúc v i
các công ty mà b n quan tâm nh t.
T p chí thương m i là nơi tìm ki m các công ty b n mu n liên h m t cách ít t n kém nh t. Hãy thư ng xuyên tìm hi u thông tin v b t c
công ty nào có th cung ng các s n ph m mà b n c n r i th tìm xem li u h có s p tham gia m t cu c tri n lãm t i ây mà b n có th
tham d không.
Các t ch c thương m i hay các h i công nghi p, k c các t ch c qu c t , có liên quan n các s n ph m mà b n quan tâm cũng là m t
kênh thông tin quan tr ng và có giá tr . Các t ch c này có nhi m v thương m i v i m c tiêu áp ng nhu c u c a c ngư i mua và ngư i
bán. c bi t, h có quan h ch t ch v i các nhà s n xu t trong nư c cũng như nhi u nư c khác.
Tuy nhiên, làm th nào tìm ư c úng h i công nghi p? Hãy tham kh o các tài li u tr giúp xác nh a ch như danh b v các h i,
các h i thương m i và nghi p v khác, tìm ki m trên m ng... S d ng trang web tìm ki m các nhà cung c p là cách khai thác c bi t r
ti n nhưng r t hi u qu . V i các công c tìm ki m m nh như Google, có th tìm th y các nhà cung c p trên toàn th gi i. Các công ty khu
v c, các c a hàng bán l thành công m t khu v c a lý cũng là m t ngu n hàng t t.
Hãy b t u b ng cách quan h v i ngư i c a công ty ho c c a hàng ó. H i xem li u h có mu n bán s n ph m c a h
thành ph quê
hương c a b n không. N u ã thành công m t khu v c nào ó, công ty ho c c a hàng s mu n m r ng ho t ng. H chưa làm ch vì
không có v n ó thôi.
Tìm ra ...
Cách tìm kiếm ngun hàng hiu qu
Bn đã có ý tưởng, th trưng, khách hàng, địa đim kinh doanh cũng như kh năng thu li nhun, thế nhưng còn mt vn đề bn chưa biết là
tìm đâu ra sn phm đ cht lên các giá hàng.
Vic tìm ngun hàng không hn toàn là "tìm kim đáy bin". Trước hết, hãy n lc tìm kiếm quan h vi các nhà sn xut phân phi sn
phm theo nhiu kênh kc nhau, đặc bit nên cý tìm trên các tp chí và trin lãm thương mi. Các chuyên gia cho rng, đây là hai kênh
tìm kiếm tt nht.
Hai kênh tìm kiếm tt nht. Ch riêng các trin lãm thương mi cũng đã cung cp rt nhiu thông tin và cơ hi. Đó không ch các xu
hướng hàng hoá mi, thông tin v th trường và khách hàng, cơ hi xây dng quan h vi các nhà cung cp ln.
Trin lãm thương mi là dp rt tt để so sánh hàng lot giá c, cht lượng hàng hoá mà không phi đi đâu xa. Thông qua nhng kênh
thông tin đại chúng thun tin nht như báo chí, truyn hình, Internet... bn hãy tìm hiu thông tin v các cuc trin lãm thương mi, hãy
nghiên cu thông tin có sn v nhng đơn v tham gia trưng bày để chun b trước cho mình ni dung công vic cn làm khi tiếp xúc vi
các công ty mà bn quan tâm nht.
Tp chí thương mi là nơi tìm kiếm các công ty bn mun liên h mt cách ít tn kém nht. Hãy thường xuyên tìm hiu thông tin v bt c
ng ty nào có th cung ng các sn phm mà bn cn ri th tìm xem liu h sp tham gia mt cuc trin lãm ti đây mà bn có th
tham d không.
Các t chc thương mi hay các hi công nghip, k c các t chc quc tế, có liên quan đến các sn phm mà bn quan tâm cũng là mt
kênh thông tin quan trng và có giá tr. Các t chc này có nhim v thương mi vi mc tiêu đáp ng nhu cu ca c người mua và người
bán. Đặc bit, h có quan h cht ch vi các nhà sn xut trong nước cũng như nhiu nước khác.
Tuy nhn, làm thế nào để tìm được đúng hi công nghip? Hãy tham kho các tài liu tr giúp xác định địa ch như danh b v các hi,
các hi thương mi và nghip v khác, tìm kiếm trên mng... S dng trang web để tìm kiếm các nhà cung cp là cách khai thác đặc bit r
tin nhưng rt hiu qu. Vi các công c tìm kiếm mnh như Google, có th tìm thy các nhà cung cp trên toàn thế gii. Các công ty khu
vc, các ca hàng bán l thành công mt khu vc địa lý cũng là mt ngun hàng tt.
Hãy bt đầu bng cách quan h vi người cang ty hoc ca hàng đó. Hi xem liu h mun bán sn phm ca h thành ph quê
hương ca bn không. Nếu đã thành công mt khu vc nào đó, công ty hoc ca hàng s mun m rng hot động. H chưa làm ch
không có vn đó thôi.
Tìm ra người cung cp hàng mi ch là bước đầu tiến ti vicđầy p hàng hoá trên các k hàng. Bước tiếp sau đó, cn phi gây được n
tượng vi nhà cung cp. Các chuyên gia cho rng, phi chng t được mình là mt doanh nghip ch không phi là người tiêu dùng. Cn
nghiêm túc quan tâm ti vic xây dng công vic kinh doanh ch không phi ch là ch s hu. Nên nh rng mt s ng ty, đặc bit là
ng ty quc tế thường thích quan h vi các nhàn buôn hơn là bán l.
Vì vy, hãy sn ng chun b để đặt yêu cu vi mt ng ty riêng bit để xem bn có th giành được mc nào.
Tìm người cung cp lâu dài và n định. Khi tiếp xúc ln đu vi người cung cp hàng có tim năng, bn y chun b sn sàng nhng
ni dung công vic cn làm, nhng gì cn nói. Đặc bit bn cn kế hoch kinh doanh và cho nhà cung cp lý do để quan h kinh doanh
vi bn. Thưn dng ca ngân hàng, thư gii thiu ca nhng người tng biết bn có th đảm bo cho s đáng tin cy ca bn là rt cn.
Có mt quy định, nếu bn quan h kinh doanh vi mt người nào đó, y định ra ngay t đầu các quy định v mi quan h này. Bn cn
bao nhiêu người cung ng hàng hoá? Ch cn đủ thôi, các chuyên gia khuyên. Trong các tình hung bình thường, bn mun ít nht 2-3
người cung ng hàng. Có người cung ng b trmt ý tưởng hay trong trường hp mt trong nhng người cung ng không phi lúc o
cũng thông sut. Nếu bn ch duy nht mt nhà cung ng thì tương lai ca bn hoàn toàn ph thuc vào h. Nếu có điu gì xy đến vi
h thì bn cũng b nh hưởng rt nhiu.
Hãy nh yếu t quan trng nht để bán l thành công là khách hàng. Ngay c khi bn nm chc ngun hàng trong tay, bn cũng s mun
bo đảm chc chn là sn phm đó được khách hàng hoan nghênh. Các chuyên gia khuyên rng, mt doanh nhân cn xem khách hàng ca
mình cn gì. Hãy thon ý mun ca h bng cách làm người cung cp loing đang thiếu.
Xây dng tính cng đồng trong doanh nhân
VN hin có trên 150.000 doanh nghip thuc các thành phn kinh tế khác nhau và khong 2 triu h kinh doanh cá th. Tuy nhiên, đa s chưa
tìm được tiếng nói chung, mnh ai ny làm, tính cng đồng ca doanh nhân rt ri rc và mc thp.
Cách tìm kiếm nguồn hàng hiệu quả - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Cách tìm kiếm nguồn hàng hiệu quả - Người đăng: bocau
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
29 Vietnamese
Cách tìm kiếm nguồn hàng hiệu quả 9 10 300