Ktl-icon-tai-lieu

CÂU HỎI ÔN TẬP MÔN TỔ CHỨC NHÂN SỰ HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC

Được đăng lên bởi hong-huong-le
Số trang: 45 trang   |   Lượt xem: 15858 lần   |   Lượt tải: 118 lần
CÂU HỎI MễN TỔ CHỨC NHÂN SỰ
HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC
Câu 1.Trình bày khái niệm quản lý nguồn nhân lực.Phân biệt với khái niệm
quản lý nhân sự.
Câu 2.Phân tích quy trình tuyển dụng nhân lực cho các cơ quan quản lý hành
chính nhà nước
Câu 3.Trình bày những hoạt động cơ bản trong quy trình quản lý nguồn nhâ lực
của các cơ quan quản lý hành chính nhà nước, phân tích mối quan hệ giữa các
hoạt động đó?
Câu 4.Tập sự là gì?Những vấn đề cần quan tâm khi tiến hành tập sự cho người
mới được tuyển vào cơ quan quản lý hành chính nhà nước?
Câu5: phân tích mục tiêu của hoạt động QLNNL trong các cơ quan HCNN.
Câu 6: Trìnhbày những hoạt động cơ bản trong quá trình tuyển dụng nhân lực
cho các cơ quan QLHCNN.
Câu7:Phân tích các yếu tố môi trường bên ngoài tác động đến hoạt động quản lý
nguồn nhân lực của tổ chức.
Câu 8:Phân tích các yếu tố môi trường bên trong tác động đến hoạt động quản
lý nguồn nhân lực trong tổ chức.
Cõu9: Tại sao trong hoạt động tuyển dụng nhõn lực cho cỏc cơ quan quản lý
hành chớnh nhà nước lại cần phải tạo lập thị trường lao động riờng cho cỏc cơ
quan đú, hóy nờu 1 số biện phỏp để tạo lập thị trường lao động riờng.
Câu 10: Trình bày các phương pháp đánh giá nhân sự trong các cơ quan quản lý
hành chính nhà nước?
Câu 11.Phân tích ưu nhược điểm của mô hình chức nghiệp và mô hình việc làm
trong hoạt động quản lý nguồn nhân của các cơ quan hành chính nhà nước.
Câu 12. Phân tích ý nghĩa và lợi ích của quá trình tập sự đối với người mới được
tuyển vào cơ quan hành chính nhà nước?Vai trò người quản lý và cá nhân trong
quá trình tập sự
Câu 13:Trình bày việc phân loại người làm việc trong các cơ quan quản lý hành
chính nhà nước.
Câu 14. Mục đích của hoạt động đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực trong các
cơ quan quản lý hành chính nhà nước là gì?Để có hiệu quả phải chú ý tới vấn đề
gì?

Câu 15.Phân tích vai trò của công tác kế hoạch hoá nguồn nhân lực trong các cơ
quan quan lý hành chính nhà nước.
Câu 16.Phân tích quy trình đánh giá nhân sự trong cơ quan quản lý hành chính
nhà nước?Liên hệ thực tiễn ở Việt nam?
Câu 17. Phân tích những nội dung cơ bản của công tác kế hoạch hoá nguồn
nhân lực trong các cơ quan quản lý hành chính nhà nước?Theo anh chị những
khó khăn hiện nay trong công tác này của các cơ quan hành chính nhà nước ở
Việt nam là gì? Hãy nêu cách khắc phục
Câu 18. Phân tích các nghĩa vụ của người làm việc trong các cơ quan quản lý
hành chính nhà nước?Liên hệ thực tiễn việc thực hiện các nghĩa vụ ở Việt nam
hiện nay?
Cõu19: Phõn tớch ngắn gọn cỏc bước trong q...
Qu¶n nguån nh©n c chÝnh qu¶n nguån nh©n c cña chøc.Cã thÓ
xem xÐt kh¸i niÖm nguån nh©n lùc cña tæ chøc mét phËn cÊu thµnh nguån
nh©n lùc cña x· héi.Hay nãi kh¸c ®i nguån nh©n lùc cña tæ chøc lµ mét hÖ con
cña hÖ thèng nguån nh©n lùc x· héi. §ã lµ tÊt c nng ai lµm viÖc trong
chøc, tõ thñ trëng cao nhÊt ®Õn nh©n viªn b×nh thêng nhÊt, thÊp nhÊt, lµm viÖc
tay ch©n ®¬n gi¶n. §ã còng ngêi ®ang chê ®îi ®Ó thÓ vµo lµm viÖc cho
chøc, tøc lµ nguån dù tr÷ cña chøc.
Trong khi ®ã qu¶n lý nh©n lµ nng ho¹t ®éng ¸p dông c¸c nguyªn t¾c quy
®Þnh cña tæ chøc, quan nh tiÒn l¬ng, tiÒn thëng, ng phÐp, nghØ ®Ó
qu¶n lý con ngêi nh»m lµm cho hä thùc hiÖn c¸c ho¹t ®äng cña hä mét c¸ch tèt
nhÊt.
Nh vËy qu¶n nh©n ®Æt vÊn ®Ò ®Õn tõng con ngêi thÓ trong chøc,
muèn chØ c¸c kh¶ ng t¸c ®éng ®Õn ®éi ngò hiÖn cã ®Ó hä ®¸p øng ®îc ®ßi hái
cña chøc.Trong khi ®ã, qu¶n nguån nh©n lùc mang ý nghÜa réng h¬n qu¶n
nh©n sù. Qu¶n nguån nh©n lùc mang tÝnh chÊt kh¸i qu¸t xem chøc
nh mét thùc thÓ cÇn t¸c ®éng bªn ngoµi kÕt hîp víi bªn trong ®Ó
qu¶n lý.Qu¶n nguån nh©n lùc bíc ph¸t triÓn cao h¬n cña qu¶n nh©n sù
khi ®Ò cËp ®Õn viÖc qu¶n c¸c quan con ngêi s¶n xuÊt, lao ®éng,
quan víi nh÷ng ngêi bªn ngoµi vµo lµm viÖc cho chøc(nguån lùc
tr÷ hay tiÒm n¨ng cña chøc), ®Ò cËp ®Õn c¸c yÕu thÞ trêng lao ®éng cña
tæ chøc. Cnh v× y cã ngêi gäi qu¶n lý nguån nh©n lùc chÝnh lµ qu¶n quan
hÖ s¶n xuÊt.
Nh vËy, nguån nh©n c cña t chøc kh«ng cnh÷ng con ngêi ®ang
lµm viÖc trong tæ chøc mµ cßn nh»m chØ nh÷ng nguån kh¸c cã thÓ bæ sung cho
chøc. §iÒu ®ã còng nghÜa khi nãi ®Õn qu¶n nguån nh©n lùc cña
chøc còng nh»m kh n¨ng t¸c ®éng cña tæ chøc ®Õn lùc lîng lao ®éng tiÒm
n¨ng bªn ngoµi tæ chøc.
Qu¶n lý nguån nh©n lùc hiÓu theo kh¸i niÖm vÜ khi ®Æt nguån nh©n lùc cña
tæ chøc trong tæng thÓ nguån nh©n lùc quèc gia. Nh vËy, yÕu tè nguån nh©n c
chøc pt triÓn phô thuéc kh«ng c yÕu tè bªn trong cña tæ chøc mµ cßn
chøa ®ùng nhiÒu yÕu tè bªn ngi cña tæ chøc.
C©u 2.Ph©n tÝch quy tr×nh tuyÓn dông nh©n lùc cho c¸c quan qu¶n lý
hµnh chÝnh nhµ níc
Quy tr×nh tuyÓn, chän ngêi míi cho quan qu¶n lý hµnh chÝnh nhµ níc
A.X¸c ®Þnh ®ßi hái ®èi víi ngêi i cÇn tuyÓn
§©y kh©u ®Çu tiªn cña qu¸ tr×nh tuyÓn dông.Nªu skh«ng x¸c ®Þnh ®óng nhu
cÇu nh©n c cÇn tuyÓn dông, kthÓ nguån nh©n lùc cÇn thiÕt ®¸p øng
nhu cÇu nh©n sù cña c¬ quan. X¸c ®Þnh nhu cÇu nh©n tæ chøc ®Ó thu hót vµ
tuyÓn dông ®ßi hái ¸p dông nhiÒu ph¬ng ph¸p kh¸c nhau. Ttong c¸c quan
qu¶n lý hµnh chÝnh nhµ níc nãi riªng vµ c¸c quan nhµ níc nãi chung x¸c
®Þnh nhu cÇu nh©n sù lµ mét trong nh÷ng vÊn ®Ò phøc t¹p nhng trong nhiÒu
CÂU HỎI ÔN TẬP MÔN TỔ CHỨC NHÂN SỰ HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC - Trang 4
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
CÂU HỎI ÔN TẬP MÔN TỔ CHỨC NHÂN SỰ HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC - Người đăng: hong-huong-le
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
45 Vietnamese
CÂU HỎI ÔN TẬP MÔN TỔ CHỨC NHÂN SỰ HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC 9 10 660