Ktl-icon-tai-lieu

Câu hỏi trắc nghiệm kinh doanh quốc tế

Được đăng lên bởi tranhuyentran92-gmail-com
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 166 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ÑTHI TRAÉC NGHIEÄM KINH TEÁ QUOÁC
ÑEÀ SOÁ 1
Caâu 1: Trong caùc caâu hoûi sau ñaây caâu naøo khoâng ñuùng:
a/ Thueá quan laø moät hình thöùc phaân phoái laïi thu nhaäp töø ngöôøi tieâu duøng laø ngöôøi
phaûi traû giaù cao sang ngöôøi saûn xuaát laø ngöôøi nhaän ñöôïc giaù cao.
b/ Thueá quan laø moät trong caùc hình thöùc haïn cheá maäu dòch coù töø laâu ñôøi nhaát.
c/ Thueá quan laø moät coâng cuï haïn cheá maäu dòch maø ngöôøi saûn xuaát öa chuoäng nhaát.
d/ Thueá quan goùp phaàn laøm taêng ngaân saùch chính phuû.
Caâu 2: Thu nhaäp cuûa ngöôøi lao ñoäng ôû caùc nöôùc tieáp nhaän voán ñaàu tö seõ:
a/ Taêng leân so vôùi thu nhaäp cuûa ngöôøi chuû sôû höõu tö baûn
b/ Taêng leân.
c/ Giaûm ñi.
d/ Khoâng thay ñoåi.
Caâu 3: APEC thuoäc hình thöùc lieân keát :
a/ Khu vöïc maäu dòch töï do b/ Lieân hieäp quan thueá c/ Thò tröôøng chung
d/ Khoâng thuoäc hình thöùc naøo treân ñaây
Caâu 4: Khoaûn naøo sau ñaây khoâng thuoäc veà cung ngoaïi teä:
a/ Xuaát khaåu b/ Söï chi traû cuûa caùc coâng ty khi ñi ra nöôùc ngoaøi ñaàu tö
c/ Khaùch du lòch d/ Thaân nhaân göûi veà
Baøi taäp sau ñaây duøng cho caùc caâu 5-7
Coù soá lieäu cho trong baûng sau:
Quoác gia 1 Quoác gia 2 Chi phí saûn xuaát
Saûn phaåm
K L K L
A
B
1
3
2
3
1
4
4
2
Pl/Pk ¾ ½
Caâu 5: a/ A laø saûn phaåm thaâm duïng tö baûn ôû caû 2 quoác gia
b/ B laø saûn phaåm thaâm duïng tö baûn ôû caû 2 quoác gia.
c/ A laø saûn phaåm thaâm duïng lao ñoäng ôû quoác gia 1, thaâm duïng tö baûn ôû quoác gia 2.
d/ B laø saûn phaåm thaâm duïng tö baûn ôû quoác gia 1, thaâm duïng lao ñoäng ôû quoác gia 2.
Caâu 6: a/ Quoác gia 1 dö thöøa lao ñoäng, khan hieám tö baûn.
b/ Quoác gia 2 dö thöøa lao ñoäng, khan hieám tö baûn
c/ Quoác gia 2 dö thöøa tö baûn, khan hieám lao ñoäng
d/ Quoác gia 1 khan hieám caû tö baûn laãn lao ñoäng.
Caâu 7 : Theo lyù thuyeát H-O, moâ hình maäu dòch cuûa moãi quoác gia laø:
a/ Quoác gia 1 xuaát B nhaäp A c/ Quoác gia 2 xuaát B nhaäp A
b/ Quoác gia 1 xuaát A nhaäp B d/ Taát caû ñeàu sai.
Caâu 8: Ngöôøi tieâu duøng thích thueá quan hôn so vôùi quota vì:
Câu hỏi trắc nghiệm kinh doanh quốc tế - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Câu hỏi trắc nghiệm kinh doanh quốc tế - Người đăng: tranhuyentran92-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
Câu hỏi trắc nghiệm kinh doanh quốc tế 9 10 642