Ktl-icon-tai-lieu

câu hỏi trắc nghiệm Quản trị kinh doanh (có đáp án)

Được đăng lên bởi anhttk15-tbc
Số trang: 30 trang   |   Lượt xem: 1053 lần   |   Lượt tải: 0 lần
hay, giúp ích cho sinh viên chuyên ngành quản trị
SVST: Trần Ngọc Tuấn
1
CHƯ
Ơ
NG 1
: Qu
n tr
doanhnghi
p
Câu 1: Từ góc đ
tái s
n xu
t xã h
i DN được hi
u là 1 đơn v
A. S
n xu
t c
a c
i v
t ch
t
B. Phân ph
i c
a c
i v
t ch
t
C. Phân ph
i và s
n xu
t c
a c
i v
t ch
t
D. C
3 ý trên
Câu 2: Tìm câu tr
lời đúng nh
t. Theo lu
t DN 1999 thì
A. DN là 1 t
chức kinh t
ế
B. DN là 1 t
ch
c chính tr
C. DN là 1 t
ch
c xã h
i
D. DN là 1 t
ch
c chính tr
h
i
Câu 3: DN là 1 t
chức kinh t
ế
do ai đ
u tư v
n
A. Do Nhà n
ư
c
B. Do đoàn th
C. Do t
ư
nhân
D. Do Nhà nước,đoàn th
ho
c nhân
Câu 4: M
c đích ho
t đ
ng ch
y
ế
u c
a các DN
A. Thực hi
n các ho
t đ
ng s
n xu
t kinh doanh ho
c ho
t đ
ng công ích
B. Th
c hi
n các ho
t đ
ng s
n xu
t kinh doanh
C. Th
c hi
n các ho
t đ
ng công ích
D. Th
c hi
n các ho
t đ
ng mua bán hàng hoá s
n ph
m
Câu 5: Qu
n tr
DN là 1 thu
t ngữ ra đời g
n li
n với sự phát tri
n c
a
A. N
n công nghi
p h
u t
ư
b
n
B. N
n công nghi
p ti
n b
n
C. N
n công nghi
p cã h
i ch
nghĩa
D. C
3 ý
Câu 6: Lu
t DN do Qu
c H
i nước CHXHCN VN thông qua năm nào?
A. Năm 1977
B. Năm 2001
C. Năm 1999
D. Năm 2000
Câu 7: Hi
n nay ta có bao nhiêu thành ph
n kinh t
ế
?
A. 4 thành ph
n
B. 5 thành ph
n
C. 6 thành ph
n
D. 7 thành ph
n
Câu 8: Lu
t DN nhà nước được thông qua vào năm:
A. Năm 1995
B. Năm 1997
C. Năm 1999
D. Năm 2001
Câu 9: Trong các thành ph
n kinh t
ế
sau, thành ph
n kinh t
ế
nào đóng vai trò
ch
đ
o trong n
n kinh t
ế
qu
c dân?
A. Thành ph
n kinh t
ế
Nhà N
ư
c
B. Thành ph
n kinh t
ế
Nhân
câu hỏi trắc nghiệm Quản trị kinh doanh (có đáp án) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
câu hỏi trắc nghiệm Quản trị kinh doanh (có đáp án) - Người đăng: anhttk15-tbc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
30 Vietnamese
câu hỏi trắc nghiệm Quản trị kinh doanh (có đáp án) 9 10 748