Ktl-icon-tai-lieu

cấu tạo ô tô 1

Được đăng lên bởi thang-vuong
Số trang: 30 trang   |   Lượt xem: 652 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Bé gi¸o dôc vμ ®μo t¹o

Tr−êng ®¹i häc giao th«ng vËn t¶i
Bé M¤N C¥ kHÝ « t«
----*****----

Bμi gi¶ng
CÊu t¹o « t«

M«n häc : cÊu
Sè tiÕt
: 60

t¹o « t«

Tr−¬ng M¹nh Hïng
: C¬ khÝ ¤t«

Gi¶ng viªn :
Bé m«n

Hµ Néi -2006

1

®¹i c−¬ng vÒ « t«
Suèt thÕ kû XIX, ngμnh vËn t¶i ®· tiÕn hμnh c¸c cuéc c¸ch m¹ng. §Çu tiªn lμ ngμnh
®−êng s¾t, ®ã lμ c¸c ®Çu m¸y cã kh¶ n¨ng vËn chuyÓn nh÷ng khèi hμng khæng lå. Cuèi thÕ
kû XIX, sù vËn chuyÓn b»ng ®−êng bé còng b¾t ®Çu tiÕn bé víi sù ph¸t triÓn cña xe h¬i.
VËn chuyÓn hμng kh«ng, b»ng h×nh thøc khÝ cÇu còng ®· b¾t ®Çu. Nh−ng b−íc ®ét ph¸ ®ã
lμ chiÕc phi c¬ vËn hμnh ®éng lùc ®Çu tiªn do hai anh em nhμ Wright ë Hoa Kú s¸ng chÕ.
Sù vËn chuyÓn ®−êng thuû cã khuynh h−íng chËm h¬n, bëi sù ma s¸t víi n−íc. Tèc ®é cña
tμu thuyÒn kh«ng c¶i thiÖn ®−îc nhiÒu so víi tr−íc ®©y, nh÷ng lo¹i tμu hiÖn ®¹i chØ ®¸p øng
vËn t¶i trªn c¸c ®o¹n ®−êng ng¾n ( tμu c¸nh ngÇm, tμu ®Öm kh«ng khÝ ).
C¸c lo¹i ph−¬ng tiÖn vËn t¶i.
Cã thÓ ph©n lo¹i ph−¬ng tiÖn vËn t¶i theo nh÷ng lo¹i chÝnh sau:
+ Ph−¬ng tiÖn vËn t¶i ®−êng bé.
+ Ph−¬ng tiÖn vËn t¶i ®−êng s¾t.
+ Ph−¬ng tiÖn vËn t¶i ®−êng thuû.
+ Ph−¬ng tiÖn vËn t¶i hμng kh«ng.
¤ t« lμ ph−¬ng tiÖn c¬ giíi ®−êng bé dïng ®Ó chë ng−êi, hμng ho¸ hoÆc phôc vô thùc hiÖn
mét nhiÖm vô ®Æc biÖt.
LÞch sö ph¸t triÓn ph−¬ng tiÖn vËn t¶i « t«.
N¨m 1650 chiÕc xe cã bèn b¸nh vËn chuyÓn b»ng c¸c lß xo tÝch n¨ng ®−îc thiÕt kÕ bëi
nghÖ sü, nhμ ph¸t minh ng−êi ý Leonardo da Vinci. Sau ®ã lμ sù ph¸t triÓn cña nguån ®éng
lùc cho «t« : ®éng c¬ giã, ®éng cã kh«ng khÝ nÐn. N¨m 1769 ®¸nh dÊu sù ra ®êi cña ®éng
c¬ m¸y h¬i n−íc ( khãi ®en, ån , khã vËn hμnh.. ) vμ vμo thêi kú nμy chiÕc « t« t¶i ®Çu tiªn
ra ®êi.
N¨m 1860 ®éng c¬ bèn kú ch¹y ga ra ®êi ®¸nh dÊu cho sù ra ®êi cña « t« con
( lo¹i
xe nμy dïng cho giíi th−îng l−u ng−êi Ph¸p).
N¨m 1864 ®éng c¬ bèn kú ch¹y x¨ng ra ®êi vμ sau 10 n¨m lo¹i xe víi ®éng c¬ nμy ®¹t
®−îc c«ng suÊt 20 kw vμ cã thÓ ®¹t vËn tèc 40 km/h.
N¨m 1885, Karl Benz chÕ t¹o mét chiÕc xe cã mét m¸y x¨ng nhá ®ã lμ chiÕc « t« ®Çu
tiªn.
N¨m 1891 « t« ®iÖn ra ®êi ë Mü do h·ng Morris et Salon ë Philadel s¶n xuÊt.
Sau khi lèp khÝ nÐn ra ®êi, 1892 Rudolf Diesel ®· cho ra ®êi ®éng c¬ Diesel vμ ®· cho
chÕ t¹o hμng lo¹t. Vμo thêi gian nμy, ®· h×nh thμnh tæng thÓ «t« con, «t« t¶i, «t« chë ng−êi
víi lèp khÝ nÐn.
Cuéc c¸ch m¹ng xe h¬i chØ b¾t ®Çu vμo 1896 do Henry Ford hoμn thiÖn vμ b¾t ®Çu l¾p
r¸p hμng lo¹t lín. Vμo nh−ng n¨m tiÕp theo lμ sù ra ®êi c¸c lo¹i xe h¬i cña c¸c h·ng
Renault vμ Mercedes (1901). Peugeot (1911).
Ngμ...
1
Bé gi¸o dôc vμ ®μo t¹o
Trêng ®¹i häc giao th«ng vËn t¶i
Bé M¤N C¥ kHÝ « t«
----*****----
Bμi gi¶ng
CÊu t¹o « t«
M«n häc :
cÊu t¹o « t«
Sè tiÕt : 60
Gi¶ng viªn :
Tr¬ng M¹nh Hïng
Bé m«n :
C¬ khÝ ¤t«
Hµ Néi -2006
cấu tạo ô tô 1 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
cấu tạo ô tô 1 - Người đăng: thang-vuong
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
30 Vietnamese
cấu tạo ô tô 1 9 10 395