Ktl-icon-tai-lieu

CẤU TRÚC MÁY TÍNH

Được đăng lên bởi letrangang
Số trang: 245 trang   |   Lượt xem: 3303 lần   |   Lượt tải: 10 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY SẢN
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

BÀI GIẢNG

CẤU TRÚC MÁY TÍNH
(Computer Structure)

GV: Đinh Đồng Lưỡng

Cấu trúc Máy tính

1

Giới thiệu

Cấu trúc Máy tính
(Computer Structure)
Trình bầy: Đinh Đồng Lưỡng.
ĐT: 058.832078
Mobile: 0914147520
Email: luongdd10@yahoo.com

GV: Đinh Đồng Lưỡng

Cấu trúc Máy tính

2

Mục đích và yêu cầu
Mục đích:
 Tìm hiểu cấu trúc và tổ chức các máy tính.
 Tìm hiểu nguyên lý hoạt động cơ bản Máy tính.
 Giới thiệu cấu trúc máy tính tiên tiến của Intel.
Yêu cầu:
 Có kiến thức lập trình cơ bản.
 Sinh viên đọc tài liệu và làm việc theo nhóm để thực
hiện báo cáo trên lớp.

GV: Đinh Đồng Lưỡng

Cấu trúc Máy tính

3

Tài liệu tham khảo (sách)
1.Willian Stallings - Computer Organization and Architecture.
2.Andrew Stamenbaum – Structure Computer Organization.
3.Cẩm nang sữa chữa và nâng cấp máy tính cá nhân
Nguyễn Đăng Khoa
4.Giáo trình bảo trì và nâng cấp máy tính
(Trường KHTN - TPHCM )
Lê Công Bảo
5. Cấu tạo và nguyên lý hoạt động của hệ thông máy
RON WHITE - Nguyễn Trọng Tuấn (Dịch)

GV: Đinh Đồng Lưỡng

Cấu trúc Máy tính

4

Tài liệu tham khảo (trang web)
@
@ocw.mit.edu
@
@
@
@www1.guidePC.com

GV: Đinh Đồng Lưỡng

Cấu trúc Máy tính

5

Nội dung môn học
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Giới thiệu chung.
Hệ thống máy tính.
Biểu diễn dữ liệu và số học máy tính.
Bộ xử lý trung tâm.
Bộ nhớ Máy tính.
Hệ thống vào ra.

GV: Đinh Đồng Lưỡng

Cấu trúc Máy tính

6

Chương 1
Giới thiệu chung
1.1 Khái niệm chung máy tính
1.2 Phân loại máy tính
1.3 Sự tiến hóa của máy tính

GV: Đinh Đồng Lưỡng

Cấu trúc Máy tính

7

1.1 Khái niệm chung
Máy tính(computer) là thiết bị điện tử thực hiện công
việc sau:
 nhận thông tin vào.
 xử lý thông tin theo chương trình nhớ sẵn bên trong bộ
nhớ máy tính.
 đưa thông tin ra.
Chương trình (Program): chương trình là dãy các câu
lệnh nằm trong bộ nhớ, nhằm mục đích hướng dẫn
máy tính thực hiện một công việc cụ thể nào đấy. Máy
tính thực hiện theo chương trình.
GV: Đinh Đồng Lưỡng

Cấu trúc Máy tính

8

1.1 Khái niệm chung
Phần mềm (Software): Bao gồm chương trình và dữ
liệu.
Phần cứng (Hardware): Bao gồm tất cả các thành phần
vật lý cấu thành lên hệ thống Máy tính.
Phần dẻo (Firmware): Là thành phần chứa cả hai thành
phần trên.
Kiến trúc máy tính(Computer Architecture) đề cập đến
các thuộc tính của hệ thống máy tính dưới cái nhìn của
người lập trình. Hay nói cách khác, là những thuộc tính
ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình thực hiện logi...
Cấu trúc Máy tính 1
GV: Đinh Đồng Lưỡng
TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY SẢN
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
BÀI GIẢNG
CẤU TRÚC MÁY TÍNH
(Computer Structure)
CẤU TRÚC MÁY TÍNH - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
CẤU TRÚC MÁY TÍNH - Người đăng: letrangang
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
245 Vietnamese
CẤU TRÚC MÁY TÍNH 9 10 677