Ktl-icon-tai-lieu

CHỈ SỐ GIÁ TIÊU DÙNG VIỆT NAM VÀ CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG PHƯƠNG PHÁP TIẾP CẬN ĐỊNH LƯỢNG

Được đăng lên bởi Nguyễn Tuấn Anh
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 2484 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CHỈ SỐ GIÁ TIÊU DÙNG VIỆT NAM VÀ CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG
PHƯƠNG PHÁP TIẾP CẬN ĐỊNH LƯỢNG
Trương Văn Phước, Chu Hoàng Long
I. Đặt vấn đề
Lạm phát phi mã dường như đã khá xa đối với nền kinh tế Việt Nam kể từ khi lạm phát được
kìm chế thành công đầu thập kỷ 90 của thế kỷ trước. Từ 1994 đến 2003, mức lạm phát hàng
năm dao động trong khoảng 0,8% đến 17%. Chỉ tiêu lạm phát do Quốc hội đưa ra được thực
hiện mà không gặp mấy khó khăn đáng kể. Thậm chí, nền kinh tế còn phải cố gắng thoát khỏi
tình trạng giảm phát sau cuộc khủng hoảng Tài chính - tiền tệ Châu Á.
Tuy nhiên, mối đe doạ lạm phát lại quay trở lại vào năm 2004 khi chỉ tiêu lạm phát do Quốc hội
đề ra không thực hiện được, lần đầu tiên sau 10 năm. Mức lạm phát đã tăng lên 9,5% trong khi
chỉ tiêu của Quốc hội đưa ra chỉ có 6% và rất nhiều biện pháp kìm chế lạm phát đã được sử
dụng. Dù nguyên nhân chủ yếu của đợt lạm phát này được cho là xuất phát cú sốc từ bên
cung, do dịch cúm gia cầm gây ra song hiện tượng này làm nảy sinh một yêu cầu phải có một
phương pháp định lượng về đánh giá hiệu lực của các công cụ chính sách đối với lạm phát.
Nghiên cứu gần đây nhất trong lĩnh vực này do Shanaka J. Peiris (2003) tiến hành, tác giả sử
dụng phương pháp hệ thống vectơ tự tương quan (VAR) với độ dài các biến trễ là 3 để phân
tích những yếu tố chủ yếu tác động đến mức giá tiêu dùng ở Việt Nam. Số liệu được sử dụng
có tần số là tháng với thời gian từ 1995 đến 2002. Kết quả là tỷ lệ tác động của tỷ giá lên giá
tiêu dùng là thấp trong khi sự tác động của giá hàng nhập khẩu đến giá tiêu dùng xấp xỉ 1: 1.
Điều này có thể được lý giải qua tỷ trọng thấp của những mặt hàng nhập khẩu trong rổ hàng
hoá tiêu dùng và tình trạng cạnh tranh không hoàn hảo. Ngoài ra, vai trò của mức cung ứng tiền
tệ đối với giá tiêu dùng không lớn, CPI có độ ỳ không giúp ích nhiều cho chính sách tiền tệ.
Bản thân VAR là một công cụ rất tốt cho việc dự báo và xử lý các vấn đề có liên quan đến tính
chính xác của các ước lượng. Tuy nhiên, nó lại không đề cập đến các bản chất kinh tế mà đôi
khi đây mới chính là sự quan tâm chủ yếu. Phương pháp này cũng không cho phép đưa vào độ
dài các biến trễ đủ lớn để có được những ước lượng tin cậy đặc biệt là khi kích thước mẫu
nhỏ. Vì vậy, nghiên cứu này cố gắng đưa ra các lập luận và ước lượng quan hệ giữa lạm phát
và các yếu tố liên quan theo phương pháp trực tiếp. Nội dung chính được tóm tắt trong phần II;
phần III sẽ đề cập tới số liệu, đưa ra các kết quả kinh tế lượng và ý nghĩa về mặt chính sách,
phần IV là phần...
CHỈ SỐ GIÁ TIÊU DÙNG VIỆT NAM VÀ CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG
PHƯƠNG PHÁP TIẾP CẬN ĐỊNH LƯỢNG
Trương Văn Phước, Chu Hoàng Long
I. Đặt vấn đề
Lạm phát phi dường như đã khá xa đối với nền kinh tế Việt Nam kể từ khi lạm phát được
kìm chế thành công đầu thập kỷ 90 của thế ktrước. Từ 1994 đến 2003, mức lạm phát hàng
năm dao động trong khoảng 0,8% đến 17%. Chỉ tiêu lạm phát do Quốc hội đưa ra được thực
hiện không gặp mấy khó khăn đáng kể. Thậm chí, nền kinh tế còn phải cố gắng thoát khỏi
tình trạng giảm phát sau cuộc khủng hoảng Tài chính - tiền tệ Châu Á.
Tuy nhiên, mối đe doạ lạm phát lại quay trở lại vào năm 2004 khi chỉ tiêu lạm phát do Quốc hi
đề ra không thực hiện được, lần đầu tiên sau 10 năm. Mức lạm phát đã tăng n 9,5% trong khi
chỉ tiêu của Quốc hội đưa ra chỉ 6% rất nhiều biện pháp kìm chế lạm phát đã được sử
dụng. nguyên nhân chủ yếu của đợt lạm phát này được cho xuất phát cú sốc từ n
cung, do dịch m gia cầm gây ra song hiện tượng này làm nảy sinh một yêu cầu phải một
phương pháp định lượng về đánh giá hiệu lực của các công cụ chính sách đối với lạm phát.
Nghiên cứu gần đây nhất trong lĩnh vực này do Shanaka J. Peiris (2003) tiến hành, tác giả sử
dụng phương pháp h thống vectơ tự tương quan (VAR) với đ dài các biến tr 3 để phân
tích những yếu t chủ yếu tác động đến mức giá tiêu dùng Việt Nam. S liệu được sử dụng
tần số là tháng với thời gian từ 1995 đến 2002. Kết quả là tỷ lệ c động của tỷ giá lên giá
tiêu dùng thấp trong khi sự tác động của giá hàng nhập khẩu đến giá tiêu dùng xấp xỉ 1: 1.
Điều này thể được giải qua tỷ trọng thấp của những mặt hàng nhập khẩu trong rổ hàng
hoá tiêu dùng và tình trạng cạnh tranh không hoàn hảo. Ngoài ra, vai trò của mức cung ứng tiền
tệ đối với giá tiêu dùng không lớn, CPI có độ ỳ không giúp ích nhiều cho chính sách tiền tệ.
Bản thân VAR là một công cụ rất tốt cho việc dự báo và xửcác vấn đề có liên quan đến tính
chính xác của các ước lượng. Tuy nhiên, lại không đề cập đến các bản chất kinh tế mà đôi
khi đây mới chính là sự quan tâm chủ yếu. Phương pháp này cũng không cho phép đưa vào đ
dài các biến trễ đủ lớn để được những ước lượng tin cậy đặc biệt khi kích thước mẫu
nhỏ. Vì vậy, nghiên cứu y cố gắng đưa ra các lập luận và ước lượng quan hệ giữa lạm phát
và các yếu tố liên quan theo phương pháp trực tiếp. Nội dung chính được tóm tắt trong phần II;
phần III sẽ đề cập tới số liệu, đưa ra các kết quả kinh tế lượng ý nghĩa về mặt chính sách,
phần IV là phần kết luận.
II. Phương pháp và mô hình kinh tế lượng
Sử dụng kết quả của Lougani (2001), nghiên cứu này sẽ ước lượng trực tiếp phương trình kinh
tế lượng cho chỉ số CPI của Việt Nam với các biến: (i) tỷ giá trung bình USD/VND (ii) mức cung
ứng tiền tệ, (iii) mức dư cầu, (iv) giá xăng thế giới, (v) giá gạo thế giới. Sự có mặt của giá ng
giá gạo thế giới nhằm phân tích tác động của mức giá quốc tế của các mặt hàng xuất nhập
khẩu quan trọng. n thế nữa, giá gạo n được coi là một yếu t quan trọng do nhóm hàng
lương thực, thực phẩm chiếm tới gần 50% rổ hàng hoá tiêu dùng. Một biến nhị phân cũng được
sử dụng để phân tích tác động của dịp tết Nguyên đán.
Trong trường hợp này, độ tin cậy của việc ước lượng trực tiếp thể được đảm bảo. Giả
thuyết về CPI không chịuc động đến giá xăng ggạo quốc tế thể chấp nhận được.
Mức cung ứng tiền tệ không thể ngay tác động đến CPI mà cần thời gian. Việc quản
chặt đối với những diễn biến về tỷ giá đảm bảo tính độc lp của tỷ giá.
Nghiên cứu này sử dụng phương pháp ước lượng của Granger. Tính chất của các biến và mối
quan hệ của các biến được kiểm định. Một số các kiểm định về mô hình được thực hiện.
Dãy sliệu lấy theo tng (126 tháng) từ tng 7 năm 1994 đến tng 12 năm 2004.
Y(t)=Logarit CPI tháng t
Y(t- 1) = Logarit CPI tháng t-1
X
1
(t)=Logarit Giá gạo thế giới tháng t
X
2
(t) =Logarit Giá xăng thế giới tháng t
X
3
(t)= Logarit Mc cung tiền t tng t
X
4
(t) =Logarit Tgiá (USD/ VND )tháng t
X
5
(t)= Mức dư đầu tháng t
X
6
(t) = Biến nhị phân, nhận giá trị 1 đối với thángtếttrước, sau tết, giá trị 0 đối với
các tháng khác.
t = biến số thời gian (theo tháng, t = 1,2,..126)
Phương trình hồi quy:
Y(t) = - 0,784 + 0,809y(t-1) + 0,036 X
1
(t)+0,083 X
2
(t)+ 0,134 X
4
(t-1)- 0,052X
4
(t-2) +
0,008X
3
(t-7) + 0,011 X
5
(t-1) + 0,011 X
6
(t)
CHỈ SỐ GIÁ TIÊU DÙNG VIỆT NAM VÀ CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG PHƯƠNG PHÁP TIẾP CẬN ĐỊNH LƯỢNG - Trang 2
CHỈ SỐ GIÁ TIÊU DÙNG VIỆT NAM VÀ CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG PHƯƠNG PHÁP TIẾP CẬN ĐỊNH LƯỢNG - Người đăng: Nguyễn Tuấn Anh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
CHỈ SỐ GIÁ TIÊU DÙNG VIỆT NAM VÀ CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG PHƯƠNG PHÁP TIẾP CẬN ĐỊNH LƯỢNG 9 10 316