Ktl-icon-tai-lieu

chiến lược kinh doanh của công ty thép Việt Ý

Được đăng lên bởi duc10qlcn-gmail-com
Số trang: 54 trang   |   Lượt xem: 3353 lần   |   Lượt tải: 10 lần
Chuyên đề thực tập tốt nghiệp
GVHD: PGS.TS Đoàn Thị Thu Hà

MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU

1

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHIẾN LƯỢC KINH DOANH
CỦA DOANH NGHIỆP
1
1.1.

Chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp 1

1.1.1. Khái niệm về chiến lược và chiến lược kinh doanh 1
1.1.2. Phân loại chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp 2
1.1.3. Các chiến lược đặc thù

3

1.1.4. Vai trò của chiến lược kinh doanh
1.2.

4

Quy trình xây dựng chiến lược kinh doanh

1.2.1. Xác định tầm nhìn, nhiệm vụ kinh doanh

5

5

1.2.2. Phân tích môi trường hoạt động 5
1.2.3. Xác định các mục tiêu của doanh nghiệp

6

1.2.4. Xây dựng các phương án chiến lược 6
1.2.5. Lựa chọn phương án chiến lược6
1.2.6. Tổ chức thực hiện chiến lược

6

1.3.
Một số mô hình được sử dụng trong phân tích chiến lược
kinh doanh 7
1.3.1. Mô hình PEST - Phân tích môi trường vĩ mô 7
1.3.2. Mô hình 5 lực lượng cạnh tranh - Phân tích môi trường ngành 8
1.3.3. Mô hình chuỗi giá trị bên trong tổ chức - Phân tích môi trường
bên trong tổ chức 9
1.3.4. Mô hình ma trận SWOT – Xây dựng phương án chiến lược
12
CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CỦA
CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP VIỆT – Ý 13
2.1.

Giới thiệu về Công ty cổ phần Thép Việt – Ý

13

2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty 13
SV: Nghiêm Xuân Tùng
Lớp: Quản lý kinh tế 50B

Chuyên đề thực tập tốt nghiệp
GVHD: PGS.TS Đoàn Thị Thu Hà

2.1.2. Cơ cấu tổ chức, chức năng và nhiệm vụ của Công ty

14

2.1.3. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần
Thép Việt-Ý trong những năm qua
15
2.2.

Phân tích môi trường vĩ mô. 17

2.2.3. Môi trường kinh tế 17
2.2.4. Môi trường chính trị pháp lý

21

2.2.5. Môi trường xã hội 21
2.2.6. Môi trường công nghệ
2.3.

22

Phân tích môi trường ngành 23

2.3.3. Áp lực từ nhà cung cấp 23
2.3.4. Áp lực từ các đối thủ trong ngành
2.3.5. Áp lực từ khách hàng

26

2.3.6. Áp lực từ các đối thủ tiềm ẩn

26

2.3.7. Áp lực từ sản phẩm thay thế

27

2.4.

Phân tích môi trường bên trong tổ chức

2.4.3. Các hoạt động chính

27

2.4.2. Các hoạt động hỗ trợ

33

2.5.

24

Tổng hợp kết quả bằng mô hình SWOT

27

34

2.5.1. Điểm mạnh 35
2.5.2. Điểm yếu

36

2.5.3. Cơ hội

37

2.5.4. Thách thức 38
CHƯƠNG 3: ĐỊNH HƯỚNG CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CỦA
CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP VIỆT – Ý GIAI ĐOẠN 2011- 2015. 39
3.1.

Lập ma trận SWOT

39

3.2.

Sứ mệnh, tầm nhìn của công ty cổ phần thép Việt –Ý 41

3.3.

Mục tiêu chiến lược

41

SV: Nghiêm Xuân Tùng
Lớp: Quản lý kinh tế 50B

Chuyên đề thực tập tốt nghiệp
GVHD: PGS.TS Đoàn Thị Thu Hà

3.4.

Lựa chọn chiến...
Chuyên đề thực tập tốt nghiệp
GVHD: PGS.TS Đoàn Thị Thu Hà
MC LC
LỜI MỞ ĐẦU 1
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHIẾN LƯỢC KINH DOANH
CỦA DOANH NGHIỆP 1
1.1. Chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp 1
1.1.1. Khái niệm về chiến lược và chiến lược kinh doanh 1
1.1.2. Phân loại chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp 2
1.1.3. Các chiến lược đặc thù 3
1.1.4. Vai trò của chiến lược kinh doanh 4
1.2. Quy trình xây dựng chiến lược kinh doanh 5
1.2.1. Xác định tầm nhìn, nhiệm vụ kinh doanh 5
1.2.2. Phân tích môi trường hoạt động 5
1.2.3. Xác định các mục tiêu của doanh nghiệp 6
1.2.4. Xây dựng các phương án chiến lược 6
1.2.5. Lựa chọn phương án chiến lược6
1.2.6. Tổ chức thực hiện chiến lược 6
1.3. Một số mô hình được sử dụng trong phân tích chiến lược
kinh doanh 7
1.3.1. Mô hình PEST - Phân tích môi trường vĩ mô7
1.3.2. Mô hình 5 lực lượng cạnh tranh - Phân tích môi trường ngành 8
1.3.3. Mô hình chuỗi giá trị bên trong tổ chức - Phân tích môi trường
bên trong tổ chức 9
1.3.4. Mô hình ma trận SWOT – Xây dựng phương án chiến lược
12
CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CỦA
CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP VIỆT – Ý 13
2.1. Giới thiệu về Công ty cổ phần Thép Việt – Ý 13
2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty 13
SV: Nghiêm Xuân Tùng
Lớp: Quản lý kinh tế 50B
chiến lược kinh doanh của công ty thép Việt Ý - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
chiến lược kinh doanh của công ty thép Việt Ý - Người đăng: duc10qlcn-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
54 Vietnamese
chiến lược kinh doanh của công ty thép Việt Ý 9 10 726