Ktl-icon-tai-lieu

CHIẾN LƯỢC XÚC TIẾN HỖN HỢP

Được đăng lên bởi phunghuan93
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 1475 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CHIẾN LƯỢC XÚC TIẾN HỖN HỢP

1.

Khái niệm về xúc tiến hỗn hợp

2.

Quảng cáo

3.

Khuyến mại

4.

Tuyên truyền

Bài tập tình huống: Hoạt động quảng cáo của PepsiCo

1. Khái niệm về xúc tiến hỗn hợp
Hoạt động xúc tiến hỗn hợp trong marketing là sự kết h ợp tổng h ợp các ho ạt
động sau:
- Quảng cáo
- Khuyến mại
- Chào hàng hay bán hàng cá nhân
- Tuyên truyền
Tòan bộ các hoạt động xúc tiến trên phải được phối hợp để đạt tác dụng truyền
thông tối đa tới người tiêu dùng.
Hiệu năng của các công cụ xúc tiến thay đổi tùy theo th ị tr ường. Trong th ị
trường hàng tiêu dùng, quảng cáo được xem là công cụ quan tr ọng nh ất. Trong th ị
trường hàng công nghiệp, vị trí quan trọng nhất thu ộc về chào hàng và bán hàng cá
nhân. Các hoạt động xúc tiến hỗn hợp chịu ảnh hưởng mạnh mẽ của việc công ty
chọn chiến lược đẩy hay chiến lược kéo để tiêu thụ sản phẩm của mình (Xem H 12 –
1)

Chiến lược đẩy đòi hỏi Công ty quảng cáo, khuyến mại tốt đối với giới buôn bán
để đẩy sản phẩm đi qua các trung gian phân phối. Nhà sản xu ất quảng cáo sản
phẩm một cách năng động đến các nhà bán sỉ, các nhà bán sỉ qu ảng cáo n ăng động
đến các nhà bán lẻ, các nhà bán lẻ quảng cáo năng động đến người tiêu dùng để đẩy
hàng hóa đến với họ.
Chiến lược kéo đòi hỏi chi phí chiêu thị nhiều và ho ạt động chiêu th ị n ăng động
đối với người tiêu dùng để tạo nên nhu cầu tiêu th ụ. Nếu có hiệu qu ả, người tiêu
dùng sẽ hỏi mua sản phẩm ở các nhà bán lẻ, các nhà bán l ẻ sẽ hỏi mua ở các nhà
bán sỉ, các nhà bán sỉ sẽ hỏi mua ở các nhà sản xuất.

H 12-1. Các chiến lược trong xúc tiến hỗn hợp
A. Chiến lược đẩy (Push Strategy )
B. Chiến lược kéo (Pull Strategy)
Một số Công ty nhỏ sản xuất hàng kỹ nghệ chỉ sử dụng chiến lược đẩy. Một s ố
Công ty chỉ dùng chiến lược kéo. Hầu hết cá Công ty l ớn sử d ụng ph ối h ợp gi ữa đẩy
và kéo. Thí dụ, hãng Procter & Gamble quảng cáo bằng phương tiện truyền thông đại
chúng để lôi kéo khách hàng cho các sản phẩm của hãng r ồi s ử dụng m ột l ực l ượng

bán hàng lớn cũng như các cuộc cổ động thương mại để đẩy các sản ph ẩm đi qua
các trung gian marketing.
Cần xác định được đâu là khán thỉnh giả mục tiêu. Khán thính gi ả có th ể là
những khách mua tiền tàng của sản phẩm của Công ty, nh ững người đang sử d ụng
sản phẩm, những người quyết định mua hoặc có ảnh hưởng đến quyết định mua.
Khán thính giả mục tiêu có ảnh hưởng quan trọng đến các quyết định truyền th ống
của Công ty. Đó là các quyết định:
- Nói cái gì?
- Nói như thế nào?
- Nói khi nào?
- Nói ở đâu và
- Nói với ai?
Sau ...
CHIẾN LƯỢC XÚC TIẾN HỖN HỢP
1. Khái ni m v xúc ti n h n h p ế
2. Qu ng cáo
3. Khuy n m iế
4. Tuyên truy n
Bài t p tình hu ng : Ho t ng qu ng cáo c a PepsiCo độ
1. Khái niệm về xúc tiến hỗn hợp
Ho t ng xúc ti n h n h p trong marketing s k t h p t ng h p các ho t độ ế ế
ng sau:độ
- Qu ng cáo
- Khuy n m i ế
- Chào hàng hay bán hàng cá nhân
- Tuyên truy n
Tòan b các ho t ng xúc ti n trên ph i c ph i h p t tác d ng truy n độ ế ả đượ để đạ
thông t i a t i ng i tiêu dùng.ố đ ườ
Hi u n ng c a các ng c xúc ti n thay i tùy theo th tr ng. Trong th ă ế đổ ư
tr ng hàng tiêu dùng, qu ng cáo c xem công c quan tr ng nh t. Trong thườ đượ
tr ng hàng công nghi p, v trí quan tr ng nh t thu c v chào hàng bán hàng ườ
nhân. Các ho t ng xúc ti n h n h p ch u nh h ng m nh m c a vi c công ty độ ế ưở
ch n chi n l c y hay chi n l c kéo tiêu th s n ph m c a mình (Xem H 12 ế ượ đẩ ế ượ để
1)
CHIẾN LƯỢC XÚC TIẾN HỖN HỢP - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
CHIẾN LƯỢC XÚC TIẾN HỖN HỢP - Người đăng: phunghuan93
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
CHIẾN LƯỢC XÚC TIẾN HỖN HỢP 9 10 120