Ktl-icon-tai-lieu

Chương 1: MÔI TRƯỜNG PHÁP LÝ CHO HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Được đăng lên bởi Cô Gái Gác Rừng
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 610 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU HỌC TẬP
MÔN HỌC PHÁP LUẬT KINH TẾ
- Tài liệu này dùng tham khảo, chỉ dẫn đến các văn bản pháp luật.
- Các đường link đến văn bản: Sử dụng tốt nhất là files mềm nhận từ giảng viên; Nếu
không dùng files mềm thì tra trên Internet các số hiệu văn bản để thiết kế theo cách
riêng của người học, người sử dụng. Ví dụ, mỗi chỉ dẫn lập thành file riêng, hoặc chia
tài liệu này ra từng files, chú thích chân trang để truy nhập nhanh nhất.
- Người soạn tài liệu này: TS. Nguyễn Mạnh Hùng, Khoa Kinh tế,
Mail: nguyenmanhhung288@yahoo.com.vn , ĐT: 09456 56 848
Tài liệu gồm:

Chương 1: MÔI TRƯỜNG PHÁP LÝ CHO HOẠT ĐỘNG KINH
DOANH (4T và mở đầu)
Chương 2: PHÁP LUẬT ĐẦU TƯ (2)
Chương 3: QUY CHẾ PHÁP LÝ CHUNG VỀ THÀNH LẬP, TỔ CHỨC
QUẢN LÝ VÀ HOẠT ĐỘNG DOANH NGHIỆP (3T)
Chương 4. CHẾ ĐỘ PHÁP LÝ VỀ DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VÀ
CÔNG TY (4 T)
Chương 5: CHẾ ĐỘ PHÁP LÝ VỀ CÁC HÌNH THỨC TỔ CHỨC VÀ
CHỦ THỂ KINH DOANH KHÁC (4)
Chương 6: PHÁP LUẬT HỢP ĐỒNG KINH DOANH THƯƠNG MẠI
(5)
Chương 7: PHÁP LUẬT VỀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP TRONG
KINH DOANH VÀ VỤ VIỆC CẠNH TRANH (5)
Chương 8. PHÁP LUẬT VỀ PHÁ SẢN (3)
Chương 1: MÔI TRƯỜNG PHÁP LÝ CHO HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
I.PHÁP LUẬT ĐẠI CƯƠNG
1.Nguồn gốc và bản chất của pháp luật
a.Nguồn gốc: Có giai cấp, có nhà nước
b. Khái niệm pháp luật : Hệ thống các quy tắc xử sự do nhà nước ban hành và bảo
đảm thực hiện, thể hiện ý chí của giai cấp thống trị, để điều chỉnh các quan hệ xã hội
theo định hướng phù hợp với lợi ích của giai cấp thống trị.
2.Bộ máy nhà nước CHXHCN Việt Nam
a.Bản chất: Nhà nước pháp quyền XHCN của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân.
Quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân mà nền tảng là liên minh công nông và trí
thức.Quyền lực nhà nước là thống nhất, có sự phân công và phối hợp giữa các cơ quan
nhà nước thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp.
b.Nguyên tắc: Quyền lực thuộc về nhân dân (Quốc hội); Đảng CSVN lãnh đạo;Tập
trung dân chủ-dân chủ; Pháp chế XHCN.
Bộ máy Nhà nước Việt Nam gồm các cơ quan: Quốc hội; Chính phủ; Tòa án ND;
Viện KSND; HDND, Ủy ban ND.
1

HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ VIỆT
Hiến pháp, Pháp luật, Điều lệ

Các tổ chức
chính trị - xã
hội

Đảng Cộng
sản Việt
Nam

Nhà nước
CHXNCNVN:

Quốc hội; Chính phủ;
Tòa án ND; Viện
KSND; HDND, Ủy ban
3.Hệ thống pháp luật Việt Nam
ND
a.Các bộ phận hợp thành hệ thống pháp luật Việt Nam
Bộ phận hợp thành hệ thống pháp luật: (1) Quy phạm (hạt nhân) điều chỉnh một
quan hệ xã hội; (2) Chế định luật (tập hợp các quy phạm điều chỉnh nhóm quan hệ
xã hội có đặc điểm giống nhau;(3) ...
TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU HỌC TẬP
MÔN HỌC PHÁP LUẬT KINH TẾ
- Tài liệu này dùng tham khảo, chỉ dẫn đến các văn bản pháp luật.
- Các đường link đến văn bản: Sử dụng tốt nhất files mềm nhận từ giảng viên; Nếu
không dùng files mềm thì tra trên Internet các số hiệu n bản để thiết kế theo cách
riêng của người học, người sử dụng. dụ, mỗi chỉ dẫn lập thành file riêng, hoặc chia
tài liệu này ra từng files, chú thích chân trang để truy nhập nhanh nhất.
- Người soạn tài liệu này: TS. Nguyễn Mạnh Hùng, Khoa Kinh tế,
Mail: nguyenmanhhung288@yahoo.com.vn , ĐT: 09456 56 848
Tài liệu gồm:
Chương 1: MÔI TRƯỜNG PHÁP CHO HOẠT ĐỘNG KINH
DOANH (4T và mở đầu)
Chương 2 : PHÁP LUẬT ĐẦU TƯ (2)
Chương 3: QUY CHẾ PHÁP LÝ CHUNG VỀ THÀNH LẬP, TỔ CHỨC
QUẢN LÝ VÀ HOẠT ĐỘNG DOANH NGHIỆP (3T)
Chương 4 . CHẾ Đ PHÁP V DOANH NGHIỆP NHÂN
CÔNG TY (4 T)
Chương 5: CH ĐỘ PHÁP VỀ CÁC HÌNH THỨC TỔ CHỨC
CHỦ THỂ KINH DOANH KHÁC (4)
Chương 6: PHÁP LUẬT HỢP ĐỒNG KINH DOANH THƯƠNG MẠI
(5)
Chương 7 : PHÁP LUẬT VỀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP TRONG
KINH DOANH VÀ VỤ VIỆC CẠNH TRANH (5)
Chương 8. PHÁP LUẬT VỀ PHÁ SẢN (3)
Chương 1: MÔI TRƯỜNG PHÁP LÝ CHO HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
I.PHÁP LUẬT ĐẠI CƯƠNG
1.Nguồn gốc và bản chất của pháp luật
a.Nguồn gốc: Có giai cấp, có nhà nước
b. Khái niệm pháp luật : Hệ thống các quy tắc xử sự do nhà nước bannh bảo
đảm thực hiện, thể hiện ý chí của giai cấp thống trị, để điều chỉnh các quan hệ hội
theo định hướng phù hợp với lợi ích của giai cấp thống trị.
2.Bộ máy nhà nước CHXHCN Việt Nam
a.Bản chất: Nhà nước pháp quyền XHCN của nhân dân, do nhân dân, nhân dân.
Quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân nền tảng liên minh ng ng trí
thức.Quyền lực nhà nước là thống nhất, có sự phân công và phối hợp giữa các cơ quan
nhà nước thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp.
b.Nguyên tắc: Quyền lực thuộc về nhân dân (Quốc hội); Đảng CSVN lãnh đạo;Tập
trung dân chủ-dân chủ; Pháp chế XHCN.
Bộ máy N ớc Việt Nam gồm các cơ quan: Quốc hội; Chính phủ; a án ND;
Viện KSND; HDND, Ủy ban ND.
1
Chương 1: MÔI TRƯỜNG PHÁP LÝ CHO HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chương 1: MÔI TRƯỜNG PHÁP LÝ CHO HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - Người đăng: Cô Gái Gác Rừng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Chương 1: MÔI TRƯỜNG PHÁP LÝ CHO HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 9 10 232